Bài giảng điện tử: tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

[gview file=”[gview file=”http://thutrang.edu.vn/wp-content/uploads/2015/04/Tinh-chuan-xac-hap-dan-cua-van-thuyet-minh.ppt”]” save=”0″]