Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

1.Đọc hiểu : có 2 văn bản được trích dẫn, 8 câu hỏi,  tổng điểm cho phần này là  3 điểm

2. Nghị luận xã hội :3 điểm, cụ thể như sau :

Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận : 0,25 đ. Có đủ 3 phần Mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Nếu thiếu 1 trong 3 phần thì bị trừ 0,25 đ

Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 đ

Xác định đúng và triển khai đúng luận điểm : 1,75đ

Sáng tạo :0,25

Chính tả, dùng từ , đặt câu: 0.25 đ

3. Phần Nghị luận văn học : 4 điểm

Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận : 0,25 đ. Có đủ 3 phần Mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Nếu thiếu 1 trong 3 phần thì bị trừ 0,25 đ

Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 đ

Xác định đúng và triển khai đúng luận điểm : 2,5 đ

Sáng tạo :0,5

Chính tả, dùng từ , đặt câu: 0.25 đ

Điểm toàn bài : 10 đ