Giáo án điện tử: các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

[gview file=”[gview file=”http://thutrang.edu.vn/wp-content/uploads/2015/04/CAC-HINH-THUC-KET-CAU-CUA-VAN-BAN-THUYET-MINH-1.ppt”]” save=”1″]