Phân tích giá trị nhận thức và giá trị giáo dục của đoạn thơ Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

                                    Quân xanh màu lá, dữ oai hùm

                                    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

                                    Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

                                    Rải rác biên cương mồ viễn xứ

                                   Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

                                   Áo bào thay chiếu anh về đất

                                   Sông Mã gầm lên khúc độc hành

(Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12 , Tập một, NXB Giáo dục, Năm 2011, tr. 39).

Trình bày giá trị nhận thức và giá trị giáo dục của đoạn thơ trên (không quá 10 câu).

Hướng dẫn

): Giá trị nhận thức và giáo dục của đoạn thơ trên.

  • Yêu cầu về kĩ năng: Biết viết một đoạn văn ngắn gọn, mạch lạc.
  • Yêu cầu về nội dung:

Giá trị nhận thức (1.0 điểm)

–   Nhận thức về hiện thực cuộc kháng chiến chống Pháp.

–  Nhận thức về hiện thực cuộc sống của người lính Tây Tiến (Đời sống vật chất và tinh thần)

– Nhận thức về thái độ tình cảm của tác giả đối với người lính Tây Tiến…

Giá trị giáo dục (0.5 điểm)

– Giáo dục tình cảm yêu nước

– Giáo dục tình cảm yêu mến, quí trọng người lính thời kì kháng chiến chống Pháp