Articles Posted in the " dạng đề so sánh văn học " Category • Chuyên đề so sánh văn học

  Chuyên đề so sánh văn học

  RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC TRONG THẾ ĐỐI SÁNH CHO HỌC SINH GIỎI MÔN VĂN ĐẶT VẤN ĐỀ:                   Bồi dưỡng học sinh giỏi là một hành trình nhiều khó khăn và thách thức. Chỉ xét riêng ở một khía cạnh trong quá trình bồi dưỡng là cung cấp các dạng đề và […] • Các dạng đề so sánh văn học thường gặp

  Các dạng đề so sánh văn học thường gặp

  Các dạng so sánh thường gặp. Kiểu bài so sánh văn học yêu cầu thực hiện cách thức so sánh trên nhiều bình diện: – So sánh các tác phẩm – So sánh các đoạn tác phẩm (hai đoạn thơ hoặc hai đoạn văn xuôi) – So sánh các nhân vật văn học. – So […]


 • Cách trình bày kiểu bài so sánh văn học

  Cách trình bày kiểu bài so sánh văn học

          So sánh văn học là một thao tác tư duy, được rèn luyện để trở thành một ý thức, một thói quen trong cảm thụ văn chương, giúp việc cảm thụ, phân tích được sâu sắc và tinh tế. Song so sánh văn học cũng trở thành một kiểu bài nghị luận đòi […]