150 hàm excel thường dùng và ví dụ

I. Các hàm xử lý chuỗi
 

Bạn đang xem: 150 hàm excel thường dùng và ví dụ

1.  Hàm LEFT

Cú pháp: =LEFT(Text,num_chars)

Text: là chuỗi ban đầu;

num_chars: Số ký tự động cần thiết cắt;

Công dụng: Cắt n ký tự động tính kể từ trái khoáy của một chuỗi;

Ví dụ:=LEFT(265,1) = 2, =LEFT(265,2) = 26

2. Hàm RIGHT

Cú pháp: =RIGHT(Text,num_chars)

Text: là chuỗi ban đầu;

num_chars: Số ký tự động cần thiết cắt;

Công dụng: Cắt n ký tự động vô chuỗi thuở đầu Tính từ lúc mặt mày tay phải;

Ví dụ: =RIGHT(“10865,2) = 65, =RIGHT(“10865,3) =865

3. Hàm MID

Cú pháp: =MID(Text, start_num, num_chars)

Text: Chuỗi văn bản;

start_num: địa điểm ứng với ký tự động đầu cần thiết lấy vô Text;

num_chars: Số ký tự động cần thiết cắt;

Công dụng: Trích rời khỏi n ký tự động Tính từ lúc địa điểm ngẫu nhiên (m) vô chuỗi văn bản;

Ví dụ: =MID(108655,1,2) = 10,=MID(108655,2,3) = 086

4. Hàm LEN

Cú pháp: =LEN(Text)

Công dụng: Trả về chiều nhiều năm của chuỗi ký tự;

Ví dụ: =LEN(10865) = 5

5. Hàm TRIM

Cú pháp: =TRIM(Text);

Công dụng: Loại vứt những khoảng chừng thuần khiết chuỗi ký tự động (chỉ nhằm lại một khoảng chừng cách

giữa những từ);

Ví dụ: =TRIM(“             Hoàng      Quốc           Uy              ”) = Hoàng Quốc Uy

Toán tử thông thường người sử dụng với chuỗi
 

II. Các hàm toán  học

6. Hàm SUM

Cú pháp: =SUM(Number1, Number2,…)

Công dụng: Tính tổng một mặt hàng số;

7. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Range, Criteria, [sum_range])

Range: Vùng ĐK (chứa điều kiện);

Criteria: Điều kiện

Sum_Range: Vùng tính tổng;

Công dụng: Tính tổng mặt hàng số theo gót một ĐK mang lại trước;

8. Hàm tính khoảng nằm trong AVERAGE

Cú pháp: =AVERAGE(Number1, Number2,…)

Công dụng: Tính khoảng nằm trong của một mặt hàng số;

Ví dụ: =average(19,990,95)= 368

9. Hàm MAX

Cú pháp:= MAX(Number1, Number2,…) 

Công dụng: Trả về độ quý hiếm lớn số 1 vô mặt hàng số được liệt kê;

Ví dụ: =max(19,990,95)= 990

10. Hàm MIN

Cú pháp:= MIN(Number1, Number2,…)

Công dụng: Trả về số nhỏ nhắn nhất vô mặt hàng số được liệt kê;

Ví dụ: =min(19,990,95)= 19

11.  Hàm COUNT

Cú pháp: =COUNT(Value1, Value2,…)

Công dụng: Đếm dù chứa chấp số vô bảng;

Ví dụ: =count(19,990,95)= 3

12. Hàm COUNTIF

Cú pháp: =COUNTIF(Range, Critera)

Range: Vùng ĐK (chứa điều kiện);

Criteria: Điều kiện

Công dụng: Trả về số dù chứa chấp độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu một ĐK logic nào là đó;

Ví dụ: 

13. Hàm MOD

Cú pháp: =MOD(number, divisor)

Công dụng: Trả về phần dư vô quy tắc phân tách của number với divisor (số chia);

14. Hàm INT

Cú pháp: =INT(number);

Công dụng: Trả về phần vẹn toàn của một số trong những thập phân;

Ví dụ: quý khách hãy theo gót dõi vô phần ví dụ ở tệp tin Bài luyện thực hành thực tế thi công phía bên dưới bài

viết này!

15. Hàm thực hiện tròn xoe ROUND

Cú pháp: =ROUND(number, number_digits)

Xem thêm: trường nguyệt tẫn minh tập 18

Công dụng: Làm tròn xoe số thập phân number;

Ví dụ: ROUND(21.04567,2) = 21.05

Chú ý: nếu như n>0 thì thực hiện tròn xoe cho tới chữ số n sau vệt chấm thập phân; Nếu n< 0 thì

làm tròn xoe cho tới chữ số |n|+1 trước vệt chấm thập phân, những chữ số đứng ngay tắp lự sau chữ

số loại |n|+1 ở trước vệt chấm thập phân đều trả trở thành số 0;

Toán tử thông thường người sử dụng với những hàm toán học

III. Hàm tinh chỉnh và điều khiển rẽ nhánh và hàm mò mẫm kiếm

16. Hàm tinh chỉnh và điều khiển rẽ nhánh IF

Cú pháp:= IF(Logic_Test, Value_if_ true, Value_if_false)

Công dụng: Nếu biểu thức Logic_test  là True thì câu mệnh lệnh IF trả về giá

trị Value_if_true, ngược lại thì trả về giá bán trịValue_if_false;

Ví dụ: quý khách hãy theo gót dõi vô phần ví dụ ở tệp tin Bài luyện thực hành thực tế thi công phía bên dưới bài

viết này!

17. Hàm mò mẫm tìm tòi VLOOKUP

Cú pháp: =VLOOKUP(Lookup_Value, Table_Array, Col_Index, Range_Lookup)

Lookup_Value: Giá trị cần thiết tìm hiểu tìm;

Table_Array: Bảng độ quý hiếm cần thiết dò;

Col_Index: Số trật tự của cột cần thiết lấy tài liệu kể từ Table_Array;

Range_Lookup: Phạm vi mò mẫm tìm tòi (1: Dò mò mẫm tương đối; 0: Dò mò mẫm chủ yếu xác);

Công dụng: Trả về độ quý hiếm của một dù ứng với cột Col_Index vô bảng Table_Array và dòng sản phẩm ứng với độ quý hiếm Value01 tìm kiếm ra vô bảng Table_Array; 

Ví dụ: quý khách hãy theo gót dõi vô phần ví dụ ở tệp tin Bài luyện thực hành thực tế thi công phía bên dưới bài viết này!

IV. Hàm ngày tháng

18. Hàm TODAY()

Cú pháp: =TODAY()

Công dụng: Trả về tháng ngày năm thời điểm hiện tại của hệ thống;

Ví dụ: = TODAY() => Kết trái khoáy = ?

19. Hàm NOW()

Cú pháp:= NOW()

Công dụng: Trả về tháng ngày năm và giờ khắc thời điểm hiện tại của hệ thống;

Ví dụ: = NOW() => Kết trái khoáy = ?

20. Hàm DAY

Cú pháp: =DAY(DateValue)

Công dụng:  Trả về stt ngày của một độ quý hiếm loại tài liệu ngày – mon – năm

Ví dụ:

=DAY(235) = ?;                                                      DAY(3/19/2014) = ?

21. Hàm MONTH

Cú pháp: =MONTH(DateValue)  

Công dụng: Trả về mon ứng với độ quý hiếm loại tháng ngày năm hoặc số ngày trong

năm;

Ví dụ:

=MONTH(235) = ?;                                   =MONTH(3/19/2014) = ?;

22. Hàm YEAR

Cú pháp: =YEAR(DateValue)

Công dụng: Trả về năm ứng với loại tài liệu dạng ngày;

Ví dụ:=YEAR(3/19/2014) = ?

23. Hàm WEEKDAY

Cú pháp:= WEEKDAY(Datevalue)

Công dụng:

Trả về loại vô tuần ứng với loại tài liệu dạng tháng ngày năm;

Hàm trả về độ quý hiếm trong vòng từ một cho tới 7 (ứng với căn nhà nhật cho tới loại 7);

Ví dụ:= WEEKDAY(3/19/2014) => Kết trái khoáy = ? (Thứ mấy?)

V. Các hàm logic

24. Hàm AND

Cú pháp: =AND(Logic1, Logic2,…)

Công dụng:

Hàm trả về độ quý hiếm TRUE nếu như những biểu thức Logic1, Logic1,…đều trả về độ quý hiếm TRUE;

Hàm trả về độ quý hiếm FALSE Khi tối thiểu một biểu thức Logic trả về độ quý hiếm FALSE;

Ví dụ:=AND(3>2, 4 >1, 5 >4) = ?

AND(3<2, 4 >1, 5 >4) = ?

25. Hàm OR

Cú pháp: =OR(Logic1, Logic2,…)

Công dụng: Hàm trả về độ quý hiếm TRUE nếu như một trong số biểu thức Logic1,

Logic1,…trả về độ quý hiếm TRUE; Hàm trả về độ quý hiếm FALSE Khi toàn bộ những biểu thức

Logic1, Logic2,… trả về độ quý hiếm FALSE;

Ví dụ:=OR(3>2, 4 >1, 5 >4)  = ?

OR(3<2, 4 <=1, 5<4) = ?

26. Hàm NOT

Cú pháp:=NOT(Logic)

Công dụng: Hàm trả về độ quý hiếm phủ lăm le của biểu thức logic;

Ví dụ:=NOT(3>2) = ?

Thanh Mai

Xem thêm: vba