Tác giả: Thu Trang

Nêu suy nghĩ của em về chức năng giáo dục của tác phẩm văn học- Văn 12

Đề bài: Nêu suy nghĩ của em về chức năng giáo dục của tác phẩm văn học.

Văn học nghệ thuật luôn luôn gắn bó chặt chẽ với cuộc sống con người, va nó đượ cbiết đến chính là phương tiện độc đáo, hấp dẫn để con người hiểu biết, khám phá và sáng tạo thực