BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG CÓ ĐÁP ÁN

     

Học giải pháp chuyển trường đoản cú câu dữ thế chủ động (Active voice) thanh lịch câu tiêu cực (Passive voice) thật tiện lợi bạn có tin không? kim chỉ nan không rắc rối, cực nhọc nhớ mà còn hỗ trợ giải quyết hết sức nhanh các dạng bài bác tập liên quan đến câu bị động. Sau đây công ty chúng tôi xin reviews đến cho chính mình những bài tập câu bị động bao gồm kèm câu trả lời đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động có đáp án

*

Tổng hợp bài xích tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi sai trong số câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau lịch sự câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vì chưng your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will mở cửa her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had khổng lồ postpone the meeting because the boss was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu tiếp sau đây sao mang lại nghĩa không vắt đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her lớn school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Con Người Đầu Tiên Trên Trái Đất Là Ai, Ai Là Người Đầu Tiên Xuất Hiện Trên Trái Đất

Exercise 4: Chia những động tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ vật phải không thể sinh sống dạng chủ động phải chuyển thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là chủ ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là nhà ngữ chỉ vật yêu cầu không thể làm việc dạng dữ thế chủ động phải chuyển thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được khuyến mãi bởi đồng bọn của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by phái nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to postpone because the quái thú was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to lớn school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tè thuyết đã làm được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day đề xuất chia bị động ở thì bây giờ đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month buộc phải chia câu tiêu cực ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight đề xuất chia câu tiêu cực ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu công ty động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc bị động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet nên chia câu tiêu cực ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… phải chia câu thụ động ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago đề xuất chia câu tiêu cực ở thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Tổng Hợp Tranh Tô Màu Gacha Life Ngầu, 28 Gacha Không Màu Ý Tưởng

(dấu hiệu: yesterday phải chia câu thụ động ở thì quá khứ)


Thực hành những dạng bài tập về câu bị động trong tiếng anh rất cần thiết cho học sinh để có hiệu quả cao trong số bài kiểm tra.