Bài Tập Nồng Độ Dung Dịch Hóa 8

     

Bài tập tính mật độ mol với nồng độ phần trăm

Công thức tính nồng độ mol với nồng độ phần trăm được thutrang.edu.vn soạn 2 cách làm tính độ đậm đặc mol và nồng độ hỗn hợp là 2 công thức điển hình của chất hóa học 8 được sử dụng trong số bài tập hỗn hợp khi đề bài yêu ước tính mật độ mol cùng nồng độ dung dịch. Mong muốn tài liệu này sẽ giúp đỡ các em khái quát, ghi lưu giữ một cách dễ ợt từ đó vận dụng kết quả vào những bài tập. 

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Bản quyền ở trong về thutrang.edu.vn nghiêm cấm đông đảo hành vi xào luộc vì mục tiêu thương mại

I. Nồng độ xác suất (C%)

Nồng độ xác suất của hỗn hợp là số gam hóa học tan tất cả trong 100 gam dung dịch

Trong đó:

mct là khối lượng chất tan

mdd là cân nặng dung dịch

mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: kết hợp 15 gam muối bột vào 50 gam nước. Tính nồng độ xác suất của dung dịch thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:


*

*

Ví dụ 2: tín đồ ta hòa hợp 40 gam muối với nước được dung dịch có nồng độ 20%.Bạn vẫn xem: bài tập nồng độ dung dịch hóa 8

a) Tính trọng lượng dung dịch nước muối thu được.

Bạn đang xem: Bài tập nồng độ dung dịch hóa 8

b) Tính khối lượng nước yêu cầu dùng cho việc pha chế trên.

Hướng dẫn giải:

a) trọng lượng dung dịch nước muối thu được là:


*

c) trọng lượng nước cần dùng cho việc pha chế trên là:

mdd - mct = 200 - 40 = 160 gam

Ví dụ 3: Trộn 50 gam hỗn hợp muối ăn có độ đậm đặc 20% với 50 gam dung dịch muối ăn uống 10%. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được?Hướng dẫn giải:

Số gam muối nạp năng lượng có trong 50 gam hỗn hợp muối ăn nồng độ 20% là:


*

Số gam muối ăn uống có vào 50 gam hỗn hợp muối nạp năng lượng nồng độ 10% là:


*

Dung dịch muối nạp năng lượng thu được sau phản bội ứng là: mdd1 + mdd2 = 50 + 50 = 100 gam

Nồng độ % hỗn hợp muối ăn sau khi trộn là:


Ví dụ 4. hòa tan 25 gam mặt đường vào nước được dung dịch nồng độ 50%

Hãy tính: 

a) khối lượng dung dịch mặt đường pha chế được. 

b) cân nặng nước yêu cầu dùng cho việc pha chế. 

Hướng dẫn giải 

Từ cách làm m dd = (mct.100%)/C%

a. Khối lượng dung dịch mặt đường pha chế được

mdd = (25.100)/50 = 50 (gam)

b. Cân nặng nước cần dùng cho việc pha chế: 

m dm = mdd - m đường = 50 -25 = 25 (gam)

Ví dụ 5. tổng hợp CaCO3 vào 200 gam dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ)

a. Viết phương trình hóa học 

b. Tính nồng độ phần trăm của những chất bao gồm trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng. 

Hướng dẫn giải 

Khối lượng của HCl tất cả trong 200 gam dung dịch HCl 7,3% là 

mHCl = (C%.mdd)/100% = 200.7,3/100 = 14,6 (gam) => nHCl = 0,4 mol 

Phương trình: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 

nCaCO3 = nCaCl2 = nCO2 = 1/2nHCl = 0,2 mol -> mCaCO3 = 20 gam 

mCaCl2 = 0,2.111 = 22,2 gam 

mCO2= 0,2.44 = 8,8 gam 

Khối lượng hỗn hợp sau bội phản ứng là: 

m dd sau phản nghịch ứng = mCaCO3 + mdd HCl - mCO2 = đôi mươi + 200 - 8,8 = 211,2 gam 

Nồng độ của CaCl2 là: C% dd CaCl2 = (22,3.100%)/(211.2) = 10,51% 

II. Nồng độ mol (CM )

Nồng độ mol của dung dịch cho thấy số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

Trong đó: centimet là mật độ mol

n là số mol chất tan

Vdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính cân nặng H2SO4 bao gồm trong 100 ml dung dịch H2SO4 2M

Hướng dẫn giải:

Số mol của H2SO4 là = 0,1 x 2 = 0,2 mol

Khối lượng của H2SO4 = 0,2 x 98 = 19,6 gam

Ví dụ 3: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 4M vào 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M. Mật độ mol của dung dịch mới là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít hỗn hợp H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khi trộn hỗn hợp là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch new là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Ví dụ 4. mang lại 6,5 gam kẽm bội nghịch ứng toàn vẹn với 100 mol dung dịch axit HCl

a. Tính thể tích H2 nhận được ở điều kiện tiêu chuẩn 

b. Tính mật độ mol của hỗn hợp HCl đã dùng. 

Hướng dẫn giải 

Số mol của Zn là: nZn = 6,5/65 = 0,1 mol 

Phương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

nZn = nZnCl2 = 0,1 mol, nHCl = 2.nZn = 0,2 mol 

a. VH2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)

b. Cm (dd HCl) = 0,2/0,1 = 2M 

III. Bài bác tập vận dụng

Câu 1: pha trộn 100 gam dung dịch H2SO4 10% cùng với 200 gam dung dịch H2SO4 C% thu được dung dịch H2SO4 30%. Tính C%.

Đáp án trả lời giải 

mddH2SO4.24,5% = 200 ×1,12 = 224 (g)

⇒ mH2SO4.24,5% = 224×24,5% = 54,88 (g)

mH2SO4.10% = 26×10% = 2,6(g)

Ta có: mddH2SO4mới = 224 + 26 = 250(g)

mH2SO4mới = 54,88 + 2,6 = 57,48(g)

⇒C%H2SO4mới = 57,48/250×100% = 22,992%

Câu 2: cho D = m/v. Lập công thức thể hiện mối quan hệ giữa C% cùng CM.

Đáp án lý giải giải

Ta có: đem V lít tốt 1000V ml dung dịch

=> khối lượng dung dịch là: mdd = 100V. D

Khối lượng chất tan là:
Câu 3: Trong đến m gam NaCl vào nước được 200 gam hỗn hợp NaCl 15%. Tính độ đậm đặc mol của dung dich NaCl. Biết dung dich NaCl bao gồm D= 1,1g/ml.

Xem thêm: Sử Thi Ấn Độ Mahabharata Và Ramyana, Sử Thi Ấn Độ Ramayana

Đáp án trả lời giải 

m NaCl = 200. 15/100= 30g

=> n NaCl = 0,5 mol

Vdd NaCl = mdd / D = 200/ 1,1 = 181,8 ml = 0,182 l

=> độ đậm đặc mol = 0,5/ 0,182 = 2,75 (M)

Câu 4: Trộn 2 lít dd đường 0,5M với 3 lit dd con đường 1M. Tính độ đậm đặc mol của dd đường sau khoản thời gian trộn?

Tính số mol đường bao gồm trong dd 1:

n1 = cm 1.Vdd 1 = 0,5.2 = 1 mol

Tính số mol đường bao gồm trong dd 2:

n2 = cm 2.Vdd 2 = 1.3=3 mol

Tính số mol đường bao gồm trong dd 3:

n3 = n1 + n2 = 1+3 = 4 mol

Tính thể tích dd 3

Vdd 3 = Vdd 1 + Vdd 2 = 2+3 = 5 lit

Tính độ đậm đặc mol dd 3

CM = n:V = 4: 5 = 0,8 M

Câu 5: Tính mật độ mol của dung dịch

a. 1mol KCl vào 750ml dung dịch

b. 0,5 mol MgCl2 vào 1,5 lít dung dịch

c. 0,06 mol vào 1500 ml dung dịch

Đáp án hướng dẫn giải 

. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM = 1/0,75 = 1,33 mol/l

b. Cm = 0,5/1,5 = 0,33 mol/l

c. Đổi 1500 ml = 1,5 lít

CM = 0,06/1,5 = 0,04 mol/l

Câu 6: Tính nồng độ xác suất của những dung dịch sau

a. 20 gam KCl vào 600 gam dung dịch

b. 32 gam KNO3 vào 2 kg dung dịch

c. 75 g K2CO3 vào 1500 gam dung dịch

Đáp án lí giải giải 

a) C%KCl = mct/mdd.100 = 20/600.100 = 10/3 ≈ 3,33%

b) Đổi: 2kg = 2000 g

C%NaNO3 = 32/2000.100 = 1,6%

c)C%K2SO4 = 75/1500.100 = 5%

Đáp án chỉ dẫn giải

CuSO4 khan là chất tan.

Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp CuSO4 là:

C% = 3,6/20.100 = 18%

Vậy: Nồng độ xác suất của hỗn hợp CuSO4 trên là 18%

Câu 8:

a.Tính cân nặng H2SO4 tất cả trong 50 ml dd H2SO4 2M

b.Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi 4 lít dd CuSO4 chứa 400 gam CuSO4

Câu 9: Cho từng nào gam NaOH vào bao nhiêu gam nước gồm trong 200 gam hỗn hợp NaOH 10%.

Câu 10: Tính

a. Khối lượng nước gồm trong 400 gam dung dịch CuSO4 4%

b. Cân nặng NaCl tất cả trong 300ml hỗn hợp NaCl 3M

Câu 11: mang đến 6,5 gam kẽm bội phản ứng hoàn toản với 100 ml dung dịch axit clohiđric.

a. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc?

b. Tính nồng độ mol của hỗn hợp muối chiếm được sau làm phản ứng?

c. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp axit HCl đang dùng?

Câu 12: mang đến 25 gam hỗn hợp NaOH 4% công dụng vừa đủ công dụng với 51 gam hỗn hợp H2SO4 0,2M (có thể tích 52 ml). Tính độ đậm đặc % các chất trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 13: phối hợp 6 gam magie oxit (MgO) vào 50 ml hỗn hợp H2SO4 (có d = 1,2 g/ml) vừa đủ.

a. Tính trọng lượng axit H2SO4 sẽ phản ứng?

b. Tính nồng độ % của hỗn hợp H2SO4 axit trên?

c. Tính nồng độ % của hỗn hợp muối sau bội phản ứng?

Câu 14: mang đến 200 gam hỗn hợp NaOH 4% chức năng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

a. Tính thể tích dung dịch axit cần dùng?

b. Biết cân nặng của dung dịch axit trên là 510 gam. Tính mật độ % của chất bao gồm trong dung dịch sau phản bội ứng?

Câu 15: mang đến 10,8 gam FeO công dụng vừa đủ với 100 gam hỗn hợp axit clohiđric.

a. Tính cân nặng axit đã dùng, từ kia suy ra nồng độ % của dung dịch axit?

b. Tính mật độ % của dung dịch muối thu được sau làm phản ứng?

.........................................

Xem thêm: Cách Xác Định Hướng Đông Tây Nam Bắc Trên Atlat "Chỉ 1 Phút"

Trên trên đây thutrang.edu.vn đã gửi tới chúng ta một tài liệu vô cùng hữu ích phương pháp tính nồng độ mol và công thức tính độ đậm đặc phần trăm. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, thutrang.edu.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu chăm đề Toán 8, chăm đề trang bị Lí 8, kim chỉ nan Sinh học 8, Giải bài bác tập chất hóa học 8, Tài liệu học hành lớp 8 mà thutrang.edu.vn tổng hợp với đăng tải.