Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

     

Thì hiện tại tại tiếp nối nằm trong số các thì cơ bạn dạng của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Ghi nhớ cấu tạo và giải pháp dùng vẫn chưa đủ, chúng ta còn đề nghị thực hiện một số trong những bài tập về thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta đừng lo về việc sau khoản thời gian làm chấm dứt không biết đúng xuất xắc sai vì dưới phần bài xích tập bao gồm ngay giải đáp đó!

*

Tổng hợp những bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Bí quyết dùng thì lúc này tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

– Thì hiện tại tiếp diễn sử dụng cùng với mục đích diễn tả hành động, vụ việc đang xảy ra vào thời điểm nói.

– Thì hiện tại tại tiếp nối dùng nói về một tình huống mang ý nghĩa tạm thời.

– Thì bây giờ tiếp diễn dùng để làm nói về kinh nghiệm gây cảm hứng khó chịu.

– Thì hiện tại tiếp diễn rất có thể dùng trong thì tương lai gần.

II. Lốt hiệu nhận biết thì bây giờ tiếp diễn.

Thì hiện tại tiếp diễn dễ dãi nhận biết vào câu. Khi trong câu có một số từ đặc trưng như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay cơ hội này).

– Look!

– Be careful!

III. Cấu tạo thì bây giờ đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu bao phủ định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với công ty ngữ là I thì tobe nên được phân tách là Am.

– Đối với nhà ngữ là You/We/They/Nsố những thì tobe nên chia là Are.

– Đối với công ty ngữ là He/She/It/Nsố không nhiều thì tobe phải chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một vài bài tập về thì hiện nay tại tiếp tục ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi không nên trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going khổng lồ school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a tiệc nhỏ next week. Would you like to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks lớn a new friend.

Exercise 2: chia động tự của thì hiện tại tiếp diễn.

1.Be careful! That oto (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house & his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my thử nghiệm at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers và vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way to the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

Xem thêm: Múi Giờ Singapore So Với Việt Nam, Cách Chuyển Đổi Giờ Singapore Sang Giờ Việt Nam

10. Khô cứng usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: dứt câu và chia động từ bỏ (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: phân chia động từ phù hợp vào vị trí trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the quái thú now with a note pad in his hand.

Exercise 5: chấm dứt đoạn văn sau và chia động từ thích hợp hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English và Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền những từ trong bảng vào chỗ trống và phân tách động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to vì our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn giải đáp đúng nhất về thì lúc này tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang đãng is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh từ bỏ số ít bắt buộc dùng is chứ không sử dụng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen hàng ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành vi đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện tại tiếp tục như thì tương lai ngay sát chứ không cần sử dụng tương lai đối chọi vì tất cả câu mời phía sau có nghĩa buổi tiệc này chắc chắn là xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời đang lạnh dần dần – ý chỉ hiện tại đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi cần chia lúc này tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, thói quen nhưng bây giờ thì ko đang làm cho nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành động này sẽ diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Xem thêm: Tổng Số Nguyên Tử Trong 1 Phân Tử Alanin Là 9 7 11 5 Giải Ch

Dấu hiệu: hành động này đang ra mắt lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the quái thú now with a chú ý pad in his hand.

Dấu hiệu: hành vi này sẽ diễn ra