Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn: Một Số Dạng Bài Cơ Bản Và Nâng Cao

  -  

Thì quá khứ đối chọi trong giờ anh được học tập và rèn luyện trong suốt công tác từ lớp 4 - lớp 8 và cả những kỳ thi quốc gia, chứng chỉ. Bởi vì đó, chúng ta cần luyện liên tiếp để nắm vững ngữ pháp thì này. Bài viết hôm nay thutrang.edu.vn tổng thích hợp 100+ câu bao gồm bài tập thì vượt khứ đơn trắc nghiệm online, tìm kiếm lỗi sai, wh question,... Gồm lời giải khiến cho bạn học tốt.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn: một số dạng bài cơ bản và nâng cao

Tóm tắt ngữ pháp thì vượt khứ đơn

Định nghĩa: Thì vượt khứ đơn miêu tả 1 sự việc, hành động xảy ra và xong trong quá khứ.

Công thức:


Khẳng định

S + V2/ed + …

I met Hoa yesterday. (Hôm qua tôi đã chạm mặt Hoa).

S + was/were + …

I was happy on my birthday yesterday. (Tôi cảm thấy hạnh phúc vào trong ngày sinh nhật của chính bản thân mình hôm qua).

Phủ định

S + didn’t + V_inf + …

She didn’t go lớn school yesterday.

(Hôm qua cô ấy không đến trường).

S + was/were + not + …

The road was not crowded yesterday.

(Đường phố ngày hôm qua không đông).

Nghi vấn

Did + S + V_inf + …?

Did you visit Hoa 2 days ago? (Bạn đang đi vào thăm Hoa vào 2 hôm trước phải không?)

Was/were + S + …?

Were you absent yesterday? (Hôm qua các bạn vắng mặt nên không?)

Wh-question

Wh-question word + did + S + V_inf + ….?

What did you bởi vì yesterday?

(Hôm qua các bạn đã có tác dụng gì?)

Wh-question word + was/ were + S + V_inf + …?

How was that party?

(Bữa tiệc đó ráng nào?)


Cách dùng:


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả hành vi đã xẩy ra và kết thúc trong vượt khứ.

I made a plan yesterday. (Tôi sẽ làm planer hôm qua).

2

Diễn tả hành vi xảy ra liên tục trong quá khứ.

I had lunch then I came back khổng lồ work.

(Tôi đã nạp năng lượng trưa, kế tiếp trở lại làm việc).

3

Diễn tả kinh nghiệm trong quá khứ.

I used lớn play hopscotch with my friend when I was a child.

(Tôi thường nghịch nhảy lò cò cùng chúng ta khi tôi còn bé).

4

Diễn tả 1 hành động xen vào 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ.

Nam came when I was doing housework. (Nam cho đến lúc tôi đang làm việc nhà).

5

Dùng trong câu điều kiện loại 2

If you tried hard, you could pass round 2. (Nếu các bạn cố gắng, bạn cũng có thể vượt qua vòng 2).


Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có các từ: ago (cách đây), yesterday (hôm qua), last day/ month/ year (hôm trước, mon trước, năm ngoái), v.v…

Bài tập giờ đồng hồ anh thì thừa khứ đơn CÓ ĐÁP ÁN bỏ ra tiết

Tổng đúng theo 100 câu gồm bài xích tập trắc nghiệm online, tìm kiếm lỗi sai, wh question,... Tất cả lời giải chi tiết dưới đây để giúp đỡ bạn ghi ghi nhớ ngữ pháp thì vượt khứ 1-1 dễ dàng.

Bài tập thì vượt khứ đơn giản và dễ dàng cơ bản

*

Bài 1: Was or Were? - xong câu cùng với was hoặc were

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in London last week.

4. He ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the cinema.

8. They _____ at home.

9. The mèo ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Bài 2: Viết dạng vượt khứ của những động từ bỏ nguyên thể sau:

1. Go →

2. Come →

3. Buy →

4. Have →

5. Bởi vì →

Bài 3: Chuyển những câu sang trọng thì vượt khứ đơn

1. We open the door. →

2. You write poems. →

3. Richard plays in the garden. →

4. Kerry does not speak English. →

5. Do you see the bird? →

Bài 4: phân chia động từ sống thì quá khứ đơn

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client và I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

Đáp án bài tập cơ bản

Bài 1:


1. Was

2. Were

3. Was

4. Was

5. Was

6. Were

7. Were

8. Were

9. Was

10. Were


Bài 2:

1. Go → went

2. Come → came

3. Buy → bought

4. Have → had

5. Bởi → did

Bài 3:

1. We opened the door.

2. You wrote poems.

3. Richard played in the garden.

4. Kerry did not speak English.

5. Did you see the bird?

Bài 4:

1. Yesterday, I went to lớn the restaurant with a client.

2. We drove around the parking lot for đôi mươi mins to lớn find a parking space.

3. When we arrived at the restaurant, the place was full.

4. The waitress asked us if we had reservations.

5. I said, "No, my secretary forgets lớn make them."

6. The waitress told us lớn come back in two hours.

7. My client & I slowly walked back to the car.

8. Then we saw a small grocery store.

9. We stopped in the grocery store & bought some sandwiches.

Xem thêm: Ba Cô Tiên - Câu Chuyện Cổ Tích

10. That was better than waiting for two hours.

Bài tập thì vượt khứ 1-1 nâng cao

*

Bài 1: cần sử dụng từ lưu ý viết thành câu hoàn hảo ở thì quá khứ đơn

1. I/ go swimming/ yesterday.

=> ________________________________

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=> ________________________________

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=> ________________________________

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=> ________________________________

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=> ________________________________

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=> ________________________________

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=> ________________________________

8. They/ have/ nice/ weekend.

=> ________________________________

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=> ________________________________

10. We/ not go/ school last week.

=> ________________________________

Bài 2: thực hiện thì thừa khứ đơn: khẳng định, bao phủ định và nghi vấn cho các câu sau

1. I (not/drink) any beer last night.

2. She (get on) the bus in the centre of the city.

3. What time (he/get up) yesterday?

4. Where (you/get off) the train?

5. I (not/change) trains at Victoria.

6. We (wake up) very late.

7. What (he/give) his mother for Christmas?

8. I (receive) £300 when my uncle died.

9. We (not/use) the computer last night.

10. (she/make) good coffee?

11. They (live) in Paris.

12. She (read) the newspaper yesterday.

13. I (not/watch) TV.

14.He (not/study) for the exam.

15. (he/call) you?

16. (I/forget) something?

17. What time (the film/start)?

18. He (have) a shower.

19. Why (you/come)?

20. (he/go) khổng lồ the party?

Bài 3: chọn động từ thích hợp trong danh sách để dứt câu

1. My father ……….. A new car last week.

2. I ....... Miho yesterday Was she in school? < go play live eat see >

3. I ....... My homework. The teacher will be mad! < vị play run come xuất hiện >

4. What time ....... Trang chủ yesterday? < need buy eat get sit >

5. I ....... Toast for breakfast this morning. < speak play have eat drink >

6. I ....... Time khổng lồ play after school. I was too busy. < speak play have eat drink >

7. Why ....... That? - I don"t know. < say cost come fall sit >

8. ....... You with your homework? - No I did it by myself. < have help lượt thích run close >

9. Miho ....... A dress lớn school yesterday. < love play run wear cook >

10. I ....... My homework on the bus. < break have run win vày >

11. ....... That whales are not fish? - Of course! < know drink go drive play >

12. We ....... Lớn Germany in 2006. < vì play run come mở cửa >

13. I ....... Football after school yesterday. < go play live eat like >

14. We ....... On holiday last year.< need buy run go sit >

15. ....... The football on TV last night? < work walk watch wear win >

16. ....... Your tennis match? < xuất hiện answer run win stand >

17. We ....... A vocabulary thử nghiệm in ESL last lesson. < see play cut have fall >

18. I ....... Only 2 mistakes in my writing test.< eat make put love feel >

Lời giải bài tập nâng cao

Bài 1:

1. I went swimming yesterday.

2. Mrs. Nhung washes the dishes.

3. My mother went shopping with her friends in the park.

4. Lan cooked chicken noodles for dinner.

5. Nam and I studied hard last week.

6. My father played golf yesterday.

7. Last night, Phong listened lớn music for two hours.

8. The had a nice weekend.

9. She went khổng lồ the supermarket yesterday.

10. We didn"t go khổng lồ school last week.

Bài 2:


1. Didn’t drink

2. Got on

3. Did he get up

4. Did you get off

5. Didn’t change

6. Woke up

7. Did he give

8. Received

9. Didn"t use

10. Did she make

11. Lived

12. Read

13. Didn"t watch

14. Didn"t study

15. Did he call

16. Did I forget

17. Did the film start

18. Had

19. Did you come

20. Did he go


1. Bought

2. Didn’t see

3. Didn’t do

4. Did you get

5. Ate

6. Didn’t have

7. Did he say

8. Did anyone help

9. Wore

10. Did

11. Did you know

12. Came

13. Played

14. Didn’t go

15. Did you watch

16. Did you win

17. Had

18. Made


Bài tập trắc nghiệm tổng hợp

*

1. Mozart ___________ more than 600 pieces of music.

A. Writes

B. Wrote

C. Writed

D. Was wrote

2. We _______ David in town a few days ago.

A. Did see

B. Was saw

C. Did saw

D. Saw

3. It was cold, so I _____________ the window.

A. Shut

B. Was shut

C. Am shut

D. Shutted

4. I ___________ khổng lồ the cinema three times last week.

A. Was go

B. Went

C. Did go

D. Goed

5. What __________ you _________ last weekend?

A. Were / do

B. Did / did

C. Did / do

D. Vị / did

6. The police ___________ me on my way home last night.

A. Was stop

B. Stopped

C. Stops

D. Stopping

7. The film wasn"t very good. I _____________ it very much.

A. Enjoyed

B. Wasn"t enjoy

C. Didn"t enjoyed

D. Didn"t enjoy

8. The bed was very uncomfortable. I ____________ sleep very well.

A. Didn"t

B. Did

C. Wasn"t

D. Not

9. The window was open and a bird ___________ into the room.

A. Fly

B. Flew

C. Was flew

D. Did fly

10. I __________ a lot of money yesterday. I __________ an expensive dress.

A. Spend / buy

B. Spent / buy

C. Spent / bought

D. Was spent / bought

11. I ___________ about a yellow unicorn last night.

A. Dreamed

B. Slept

C. Think

12. Anna ___________ to lớn class yesterday because she was at the hospital.

A. Didn"t come

B. Didn"t take

C. Didn"t arrive

13. It was snowing last night. It ___________ so cold!

A. Touched

B. Felt

C. Happened

14. Lucy ___________ her mother"s watch, so she bought a new one.

A. Broke

B. Crashed

C. Forgot

15. We ___________ at the library for three hours yesterday.

A. Learnt

B. Studied

C. Reviewed

16. I ___________ an thư điện tử to the company but they never answered.

A. Published

B. Read

C. Sent

17. The two cousins ___________ at the airport for the first time.

Xem thêm: Học Tiếng Trung Giao Tiếp Trong Công Xưởng Sx Giày Da, Từ Vựng Tiếng Trung Chuyên Ngành Giày Da

A. Met

B. Welcomed

C. Saw

18. The dog ___________ in the middle of the kitchen floor, looking at the door.

A. Put

B. Ran

C. Stood

Đáp án bài tập trắc nghiệm


Bài tập thì quá khứ đối kháng trên phía trên được thutrang.edu.vn tổng phù hợp kèm đáp án khiến cho bạn học rèn luyện thành thạo. Hãy ôn kỹ triết lý và thực hành mỗi ngày bạn nhé!


https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/past-simple

https://open.books4languages.com/english-a2-grammar/chapter/wh-questions-in-past-form/