Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 10 cả năm có đáp án

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài xích tập tiếng Anh lớp 10 thí điểm theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ Anh lớp 10 hơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 10 cả năm có đáp án

Mục lục bài bác tập giờ Anh 10

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: Family Life

Unit 2: Your body And You

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 10 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Music

Đề kiểm tra 1 máu Tiếng Anh 10 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: For A Better Community

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 10 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Inventions

Đề thi giờ Anh lớp 10 học tập kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 10 học kì 2 gồm đáp án

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Cultural Diversity

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 8: New Ways to lớn Learn

Đề khám nghiệm 1 tiết Tiếng Anh 10 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 9: Preserving The Environment

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 10 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 10: Ecotourism

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 10 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Benefit B. WinnerC. Extended D. Gender

Question 2: A. Chore B. GroceryC. Household D. Control

Question 3: A. FinancialB. BenefitC. Critical D. Contribute

Question 4: A. Heavy B. BreadwinnerC. Pear D. Weather

Question 5: A. BurdenB. HomemakerC. GroceryD. Equal

Question 6: A. LiftingB. Iron C. FamilyD. Responsibility

Question 7: A. NurtureB. ExtendedC. LiftingD. Critical

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phạt âm là /ə/ các đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 2: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ai/ những đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 4: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /eə/ những đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 5: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /i:/ những đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /ai/ những đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /tʃ/ các đáp án sót lại phát âm là /t/


Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D the word that has different áp lực pattern from others.

Question 8: A. EqualB. ExtendC. GenderD. Heavy

Question 9: A. FinancialB. ConvergenceC. FamilyD. Contribute

Question 10: A. Parent B. BurdenC. IronD. Nuclear

Question 11: A. NutureB. LaundryC. Confide D. Finance

Question 12: A. Benefit B. ContributeC. EnormousD. Financial

Question 13: A. BreadwinnerB. HeavyC. HouseholdD. Conduct

Question 14: A. LaundryB. ExtendedC. EqualD. Nurture

Question 15: A. GroceryB. ConvergenceC. CriticalD. Parenting

Hiển thị đáp án

Question 8: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm vật dụng 2, các đáp án còn lại trọng âm máy 1

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm vật dụng 1, những đáp án sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ 2

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, những đáp án còn lại trọng âm đồ vật 1

Question 11: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm lắp thêm 2, các đáp án sót lại trọng âm vật dụng 1

Question 12: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm máy 1, các đáp án còn lại trọng âm vật dụng 2

Question 13: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thiết bị 2, những đáp án còn sót lại trọng âm đồ vật 1

Question 14: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm đồ vật 2, những đáp án còn lại trọng âm vật dụng 1

Question 15: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 1


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: Sam didn"t get much formal _______.

A. SchoolB. Schooling

C. SchooldaysD. Schoolgirl

Question 2: All her life she had a _______ trust in other people.

A. ChildB. Childlike

C. ChildishD. Childless

Question 3: My father is the __________ of my family and my mother is the homemaker.

A. BreadwinnerB. Finance

C. HouseholdD. Nurture

Question 4: He is having a lot of difficulties, ___________?

A. Doesn’t it B. Isn’t it

C. Isn’t heD. Doesn’t he

Question 5: Both men and women should __________ responsibility for equal shared parenting.

A. HaveB. Get

C. HoldD. Take

Question 6: We wish _______ to lớn college next year.

A. GoB. Khổng lồ go

C. GoingD. Shall go

Question 7: An __________ family is a family with more than two generation living together under the same roof.

A. NuclearB. Happy

C. ExtendedD. Shared

Question 8: He suggests _______ to France this summer time.

A. TravelB. To travel

C. TravellingD. Traveled

Question 9: Despite _________ burden, his mother tried lớn raise him by herself.

A. FinancesB. Financial

C. FinanciallyD. Finance

Question 10: We would love _______ three cups of coffee.

A. HaveB. To have

C. HavingD. Had

Question 11: I don’t know how to _______ the laundry or iron clothes.

A. DoB. Make

C. HaveD. Look

Question 12: ___________he is tired, he can’t work longer.

A. BecauseB. Even though

C. AlthoughD. Besides

Question 13: His idea contributes a lot ________ our project.

A. InB. Of

C. WithD. To

Question 14: When he was a boy, he was always willing to join in a ________ of football.

A. MatchB. Play

C. GameD. Group

Question 15: __________ in Shanghai than in any other đô thị in China.

A. More people live

B. More people living

C. It has more people

D. More living people

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: sau tính từ bỏ là danh từ, ta phải 1 danh từ tương xứng về nghĩa, ta thấy schooling là việc học tập.

Dịch: Sam không nhận được nhiều giáo dục chính thống.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: collocation, tính từ độc nhất vô nhị đi được với “trust” là childlike trust: sự tin tưởng đến mức ngây ngô khờ.

Dịch: suốt cuộc đời, cô ấy đã bao gồm một ý thức khờ ngu vào bạn khác.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: breadwinner: trụ cột gia đình, bạn kiếm chi phí nuôi cả nhà

Dịch: cha tôi là trụ cột gia đình còn người mẹ là nội trợ.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: thắc mắc đuôi, vế trước khẳng định vế sau đậy định, không chuyển đổi về phương diện thời rượu cồn từ.

Dịch: Anh ấy đang gặp rất những rắc rối, tất cả phải không?

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cụm từ “take responsibility for”: chịu trách nhiệm cho

Dịch: Cả bầy ông và phụ nữ cần chịu trách nhiệm hệt nhau trong việc chia sẻ quá trình nội trợ và bé cái.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc wish to bởi vì st: ý muốn làm gì

Dịch: chúng tôi muốn vào đh năm học tới.

Question 7: Đáp án C

Giải thích: an extended family: gia đình gồm những thế hệ tầm thường sống

Under the same roof: dưới thuộc mái nhà

Dịch: Một gia đình mở rộng lớn là gia đình với nhiều hơn nữa hai nắm hệ tầm thường sống dưới thuộc mái nhà.

Question 8: Đáp án C

Giải thích: kết cấu suggest Ving: đề xuất cùng nhau làm cho gì

Dịch: Anh ấy đề nghị công ty chúng tôi cùng cho Pháp hè năm nay.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: nhiều từ “financial burden”: gánh nặng tài bao gồm

Dịch: tuy nhiên gánh nặng trĩu tài chính, bà bầu anh ấy nỗ lực tự bản thân nuôi anh ấy.

Question 10: Đáp án B

Giải thích: would love lớn V là kết cấu được sử dụng khi bạn có nhu cầu đề nghị lịch lãm cái gì đó.

Dịch: cửa hàng chúng tôi muốn uống 3 bóc tách cafe.

Question 11: Đáp án A

Giải thích: vày the laundry: làm quá trình giặt giũ

Know how khổng lồ V: biết cách thao tác làm việc gì

Dịch: Tôi không biết phương pháp làm các bước giặt giũ với là ủi

Question 12: Đáp án A

Giải thích: ta thấy 2 vế câu tất cả quan hệ nguyên nhân- hiệu quả nên dùng because để nối.

Dịch: cũng chính vì anh ấy mệt, buộc phải anh ấy ko thể thao tác thêm nữa.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: kết cấu contribute khổng lồ st: đóng góp vào đồ vật gi

Dịch: Ý tưởng của anh ý ấy đóng góp góp tương đối nhiều vào dự án của bọn chúng ta.

Question 14: Đáp án C

Giải thích: a game of football = a football match: 1 trận nhẵn đá

Dịch: khi còn nhỏ, anh ấy luôn luôn sẵn sàng tham gia các trận đấu nhẵn đá.

Question 15: Đáp án A

Giải thích: ta thấy vế sau tất cả “than” đề xuất câu là so sánh hơn. Câu vẫn thiếu chủ ngữ và rượu cồn từ buộc phải đáp án A là đúng theo lý.

Dịch: không ít người dân sống sống Thượng Hải rộng bất kì tp nào sinh sống Trung Quốc.


Exercise 4: Read the passage below & decide whether the statements are TRUE or FALSE?

I’m Brian. I belong to a middle class family. There are six members in my family. They are our parents, grandparents, I and my younger sister. Our grandfather is the head of the family. He enjoys a commanding position. His decision is final in family matters. Nobody can dare to go against him. Everybody respects him. He is the guardian of the family. He is a cool and considerate man. He is just and fair. His decision is never influenced by any other. He is a retired teacher. He helps us in our study. Our grandmother tells good stories.

My father is a police officer. He is a great disciplinarian. He is sincere & hardworking. He always goes lớn office in time. My mother is a simple housewife. She is a postgraduate in English. She is soft-natured & caring. She takes great care of us. She does not care for her comfort for us. She looks after our grandparents. She helps the poor & the needy. She is religious and God-fearing.

Our family has been known for discipline and values. We give great importance to lớn values & morals in life. Since our early childhood, we are taught lớn respect the elders & love the children. We learnt the lesson of punctuality và honesty from our grandfather. It is due khổng lồ the good education of our grandparents that we could excel both in sports và education. Since our childhood we have been put into the habit of rising early in the morning. This has a natural effect on our health và physical fitness.

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard và respect for the elders while the elders shower them with their love và affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a thành viên has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.

Question 1: Brian’s family has six people.

A. TrueB. False

Question 2: His father’s decision is the most important in his family.

A. TrueB. False

Question 3: His grandfather’s decisions can be affected by grandmother’s opinions.

A. TrueB. False

Question 4: His father is disciplined.

A. TrueB. False

Question 5: His mother is gentle và considerate.

A. TrueB. False

Question 6: His grandfather taught him how to lớn be on time and honest.

A. TrueB. False

Question 7: He doesn’t get used to getting up early in the morning.

A. TrueB. False

Question 8: Family members have mutual respects within the family.

A. TrueB. False

Question 9: Every members tries to lớn solve their own problems.

A. TrueB. False

Question 10: Brian love his family.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “There are six members in my family.”.

Dịch: gồm 6 thành viên trong ngôi nhà đất của tôi.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “Our grandfather is the head of the family... His decision is final in family matters”.

Dịch: Ông tôi là nhà gia đình… ra quyết định của ông là sau cuối trong các quá trình gia đình.

Question 3: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “His decision is never influenced by any other.”.

Dịch: quyết định của ông không khi nào bị lay cồn bởi bất kể ai.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “My father is a police officer. He is a great disciplinarian.”.

Dịch: tía tôi là một cán bộ cảnh sát. Ông siêu là người kỉ luật.

Question 5: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “She is soft-natured và caring. She takes great care of us.”.

Dịch: chị em rất nhẹ hiền và chu đáo. Mẹ chăm lo chúng tôi vô cùng chu đáo.

Question 6: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “We learnt the lesson of punctuality & honesty from our grandfather.”.

Dịch: cửa hàng chúng tôi học được bài bác học về sự đúng giờ và sống động từ ông.

Question 7: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “Since our childhood, we have been put into the habit of rising early in the morning.”.

Dịch: từ bé, shop chúng tôi đã vào khuôn phép dậy mau chóng vào buổi sáng.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “The younger’s have regard và respect for the elders while the elders shower them with their love và affection.”.

Dịch: tín đồ trẻ tôn trọng bạn lớn tuổi trong khi người to tuổi đối với người dưới bởi tình yêu thương là lòng cảm mến.

Xem thêm: Thẻ: Bài Toán Lãi Suất Ngân Hàng Violet, So Sánh Các Số Có Nhiều Chữ Số Violet

Question 9: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “If a member has some problem the whole family is beside him”.

Dịch: Nếu mtv có chút vấn đề, cả gia đình sẽ cạnh bên người đó.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào nội dung toàn bài

Dịch: Brian yêu gia đình mình.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Home is place where I feel heaven & my parents are the reason __________ (11) it. We, as a family have spent the best times of life. Only when we are at home, we feel happy. Both my father __________ (12) mother are working. __________ (13), we find time to tóm tắt our daily experiences. My mother __________ (14) extra care to prepare the most delicious food I like and she is my best friend. My father has always been my best companion & I would say he is my mentor. Without my parents, I __________ (15) what I am today. I love my parents very much and we always wish to be the lovable family as we are now, ever.

Question 11: A. InB. ForC. OfD. On

Question 12: A. AndB. OrC. ButD. So

Question 13: A. AlthoughB. HoweverC. BecauseD. Therefore

Question 14: A. DosB. GetsC. HasD. Takes

Question 15:

A. Would have not been

B. Would not have been

C. Would been have not

D. Would been not have

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án B

Giải thích: cụm từ “the reason for st”: vì sao do vấn đề làm gì

Dịch: nhà là địa điểm tôi cảm giác như thiên mặt đường và bố mẹ tôi là nguyên nhân cho chuyện đó.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: các từ both…and…: cả…và…

Dịch: Cả ba và bà bầu tôi phần đa đang làm cho việc.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: “However” tiên phong câu, theo sau là vệt phẩy, với nghĩa “tuy nhiên”

Dịch: mặc dù nhiên, shop chúng tôi vẫn kiếm tìm thấy thời gian chia sẻ mọi việc xẩy ra trong ngày.

Question 14: Đáp án D

Giải thích: các từ take care: chuyên lo

Dịch: mẹ tôi dành riêng thêm thời gian chuẩn bị món ăn tôi thích và là người bạn thân nhất của tôi.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: vươn lên là thể câu đk loại 3: without + N, S + would have P2.

Dịch: Nếu không có bố mẹ, tôi sẽ không còn được như ngày hôm nay.


Exercise 6: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted.

A. When we go back khổng lồ the bookstore, we will buy the book we wanted.

B. When we will go back lớn the bookstore, we buy the book we wanted.

C. When we go back to lớn the bookstore, we buy the book we wanted.

D. When we will go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.

Question 2: The workers/ stopped/ work/ take/ a rest/ because/ they/ felt/ tired.

A. The workers stopped work to lớn take a rest because they felt tired.

B. The workers stopped to working take a rest because they felt tired.

C. The workers stopped working lớn take a rest because they felt tired.

D. The workers stopped khổng lồ work taking a rest because they felt tired.

Question 3: Napoleon/ attack/ the/ West Indian island/ of/ Santo Domingo/ 1801.

A. Napoleon attacks the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

B. Napoleon attacking the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

C. Napoleon attacked the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

D. Napoleon attack the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

Question 4: Family/ play/ important/ role/ everyone’s life.

A. Family plays an important role in everyone’s life.

B. Family plays the important role on everyone’s life.

C. Family plays the important role in everyone’s life.

D. Family plays an important role on everyone’s life.

Question 5: Both/ parents/ should/ take/ responsibility/ child raising.

A. Both parents should take responsibility about child raising.

B. Both parents should take responsibility for child raising.

C. Both parents should take responsibility of child raising.

D. Both parents should take responsibility with child raising.

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: kết cấu “when S + V(s/es), S will V”

Dịch: Khi công ty chúng tôi quay lại hiệu sách, shop chúng tôi sẽ download quyển sách shop chúng tôi muốn.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: kết cấu stop Ving to lớn V: dừng câu hỏi đang có tác dụng lại để gia công việc không giống

Dịch: các công nhân dừng thao tác để nghỉ ngơi.

Question 3: Đáp án C

Giải thích: câu phân tách thời quá khứ đối kháng vì tất cả mốc thời hạn in 1801.

Dịch: Napoleon tiến công hòn hòn đảo Santo Domingo ở bắc Ấn vào khoảng thời gian 1801.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: cụm từ “play an important role in st”: vào vai trò quan trọng trong cái gì

Dịch: mái ấm gia đình đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong cuộc sống đời thường mỗi người.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: cấu tạo “take responsibility for”: phụ trách cho

Dịch: Cả bố và mẹ cần phải chịu nhiệm vụ nuôi nấng con.


Exercise 7: Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: What/ can/ to/ you/ parents/ do/ a/ hand/ give/ with/ your/ the housework?

A. What you can vị to give your parents a hand with the housework?

B. What vày you can lớn give your parents a hand with the housework?

C. What vày you can give to your parents a hand with the housework?

D. What can you vị to give your parents a hand with the housework?

Question 7: I/ when/ mother/ usually/ in/ having/ my/ confide/ problems.

A. I usually confide my mother in when having problems.

B. I usually confide when having problems in my mother.

C. I usually confide in when my mother having problems.

D. I usually confide in my mother when having problems.

Question 8: At/ moment/ the, we/ a/ reading/ novel/ are.

A. At the moment, we are reading a novel.

B. At the moment, we are a novel reading.

C. At moment the, we are reading a novel.

D. At the moment, we reading are a novel.

Question 9: They/ Anna"s/ telling/ new/ us/ are/ boyfriend/ about.

A. They Anna"s new boyfriend are telling us about.

B. They are telling us about Anna"s new boyfriend.

C. They are about telling us Anna"s new boyfriend.

D. They are telling us about new Anna"s boyfriend.

Question 10: He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

A. He was lazy so that he never washed his clothes by himself.

B. He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

C. He never washed his clothes by himself that he was so lazy.

D. He was never so lazy that he washed his clothes by himself.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án D

Giải thích: can + V: rất có thể làm gì

Give sb a hand: giúp đỡ ai

Dịch: bạn có thể làm gì để giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

Xem thêm: Find Jobs At Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Gene, Gene Solutions

Question 7: Đáp án D

Giải thích: confide in sb: tâm sự với ai

Dịch: Tôi thường trọng điểm sự với bà bầu khi bao gồm vấn đề.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: câu chia thời hiện tại tại tiếp diễn vì tất cả mốc thời gian “at the moment”