Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 hơn. Để cài tài liệu bài tập giờ Anh lớp 7 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 7 cả năm

Mục lục bài bác tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề kiểm tra 1 huyết Tiếng Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food và drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 7 học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 7 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề soát sổ 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics và Speaking

Chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân được vạc âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /e/. Đáp án C vạc âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /i/. Đáp án B phân phát âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /e/. Đáp án A phạt âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án A phân phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ə/


Quảng cáo

B. Vocabulary and Grammar

Question 1. I usually ______ to school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to lớn school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. vì you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Khổng lồ go camping

C. Go lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không tính phí time, I usually ______.A. Listen lớn music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening lớn music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Khổng lồ eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I và my friend ____ lớn the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually), nhà ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên đến lớp bằng xe cộ buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: always), công ty ngữ (Tom) là ngôi III số ít cần cần tạo thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn nạp năng lượng sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện tại đơn diễn tả sự thật hiển nhiên, công ty ngữ là ngôi III số ít đề xuất tobe là “is”.

Dịch: giáo viên tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít cần cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học của bọn chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đối kháng (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm xúc mệt mỏi. Do vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối kháng (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ thắng vào công ty nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm gì)

Dịch: Tôi cực kỳ thích thổi nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm gì/ thích hợp gì); các từ “go camping: cắm trại”

Dịch: chúng ta có thích cắn trại không? – Tôi ko thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này cần thực hiện danh trường đoản cú hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là tham gia các chuyển động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ ham mê gì)

Dịch: cha tôi thích đấm đá xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét có tác dụng gì)

Dịch: họ ghét ăn mì. Chúng ta thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I & my friend) số nhiều phải động từ chủ yếu không phải chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi thường đến khu vui chơi công viên mỗi chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ fine đề xuất ta đề nghị “will be”

Dịch: Tôi hi vọng mọi sản phẩm công nghệ sẽ tốt đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer và Jonathan Garcia go to lớn school during the week, but they don’t go to lớn school on the weekend. Và the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday & Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. & on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. And Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes lớn school.

B. Plays card.

C. Goes to the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When bởi vì the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin sinh hoạt câu thứ nhất đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại vị trí dòng 3 đoạn 2: Jennifer và Jonathan Garcia go lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu cuối đoạn 2: & the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm tại đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 3: and on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful. I really love trying new food và cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother và grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vị with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother & grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập 2 Zalo Trên 1 Điện Thoại (Samsung, Iphone), Cách Đăng Nhập 2 Tài Khoản Zalo Trên Điện Thoại

Question 7. Where does Cuong learn to carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại đoạn đầu: My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi vẫn dạy tôi giải pháp nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi vô cùng thích vấn đề này và đó là lúc tôi bắt đầu sở thích hợp của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: nhiều người dân nói việc nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở trường này khôn xiết thú vị với ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại vị trí 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm các công thức bên trên internet. Tiếp nối tôi viết chúng nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở phần 1: I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi hay lấy cách làm từ mẹ tôi với từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp đến tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi ban đầu sở say đắm này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một trái trứng tương khắc từ tía tối khi ông ấy về tự Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how to lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đã tự học biện pháp khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful.

Dịch: Tôi thấy bài toán khắc trứng thì hơi khó khăn nhưng nó siêu thú vị và bao gồm ích.


D. Writing

Dùng từ lưu ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Lựa chọn đáp án đúng mực nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother chia sẻ the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother mô tả the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going lớn bed.

C. Nga reads a often book before going lớn bed.

D. Nga often read book before going lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go khổng lồ library to borrrow books.

B. She sometimes goes khổng lồ library to borrow books.

C. She is sometimes go to library khổng lồ borrow books.

D. She goes khổng lồ sometimes library to borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting and useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting and useful.

D. She think reads books is interesting và useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination & widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination and widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to lớn park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go lớn park.

D. They go khổng lồ park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vày your father go to lớn work?

B. How does your father goes to lớn work?

C. How bởi vì your father goes lớn work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want khổng lồ go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Top 7 Bài Phân Tích Vợ Chồng A Phủ Hay Nhất, Top 18 Bài Phân Tích Vợ Chồng A Phủ Siêu Hay

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ mê thích gì). Câu này dùng bây giờ đơn vì diễn tả sự thật.