Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Theo Từng Unit Có Đáp Án

  -  
... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Thanh Mừng ) I turned down ... Coming tomorrow D she is going to come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 trăng tròn 21 KEY ĐÁP ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C 20 D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 11 theo từng unit có đáp án

C...
*

... Cái điện chạy qua acquy bài Một đèn điện ghi 3V-3W lúc đèn sáng sủa bình thường, năng lượng điện trở đèn tất cả giá trị A Ω B Ω C Ω 12 Ω bài Để đèn 120V- 60W sáng bình thường mạng năng lượng điện hiệu năng lượng điện 220V, bạn ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm bài 2: Một đoạndây dẫn bao gồm chiều nhiều năm 10cm, gồm mẫu điện 2A chạy qua để từ trường B= 0,1T, bao gồm góc phù hợp dây dẫn chạm màn hình từ 300 Lực từ công dụng lên mẫu điện bao gồm giá chỉ trị: A 5.10-3N; ... 20 V D 40 V bài thân hai tụ phẳng giải pháp cm gồm hiệu năng lượng điện 10 V cường độ điện ngôi trường lòng tụ A 100 V/m B kV/m C 10 V/m D 0,01 V/m bài 10 Một tụ điện phẳng bao gồm hai bao gồm dạng hình tròn bán kính (cm),...
*

... Tích bản(m2); d: khoảng A bài xích tập bài bác 1: Năm tụ điện như nhau nhau, tụ điện dung C = 50 µF , mắc song song với Điện dung tụ là: A 10 µF B 50 µF C 250 µF D quý giá khác bài 2: Một tụ điện mắc ... Cái điện chạy qua acquy bài Một đèn điện ghi 3V-3W khi đèn sáng bình thường, điện trở đèn bao gồm quý giá A Ω B Ω C Ω 12 Ω bài xích Để đèn 120V- 60W sáng bình thường mạng năng lượng điện hiệu năng lượng điện 220V, người ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm bài 2: Một đoạndây dẫn bao gồm chiều dài 10cm, gồm loại điện 2A chạy qua đặt từ trường B= 0,1T, gồm góc thích hợp dây dẫn chạm màn hình từ 300 Lực từ chức năng lên dòng điện tất cả giá trị: A 5.10-3N;...
*

... T ca A l: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H10O5 D C12H22O11 Cõu 2: t chỏy hon ton 2,25 g mt gluxit X cn dựng va ht 1,68 lit khớ oxi ktc Cụng thc thc nghim ca X l: A (C6H10O5)n B (C12H22O11)n C (C5H8O4)n ... Cõu 24: trng thỏi t nhiờn cacbon thân phụ hai ng v 12 C v 13 C Bit lng nguyờn t trung bỡnh ca cacbon M =12, 011.Xỏc nh thnh phn % cỏc ng v: A 98% v 12% B 1/2 v 50% C 98,9% v 1,1% D 0,98% v 99,2% ... + KNO3 -> H3AsO4 + H2SO4 + NO + H2O A 3, 28, 16, 6, 9, 28 B 6, 14, 18, 12, 18, 14 C 6, 28, 36, 12, 18, 28 D 6, 14, 36, 12, 18, 14 Cõu 9.Cho phn ng húa hc sau: Cu2S + HNO3 -> Cu(NO3)2 + CuSO4...
*

... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời hạn làm bài: 60 phút;( không đề cập phát đề) Mã đề thi 140 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 trăng tròn A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời hạn làm bài: 60 phút;( ... Been teaching English to us at quang Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
*

... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời gian làm bài: 60 phút;( không đề cập phát đề) Mã đề thi 140 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 đôi mươi A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời gian làm bài: 60 phút;( ... Been teaching English to us at quang quẻ Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
... After breakfast , she (get) ………… dressed & goes khổng lồ school at 6.40 Her classes (start) ………… at 7. 00 o’clock and (finish) ………… at 11.20 After school, she (do) ………… home and has lunch at 12 o’clock ... I’m (4) …………… …grade Hoa : Which (5) ………………… are you (6)…………………… ? nam giới : I’m in class 6A What (7) …………………………you? Hoa : I’m in (8)…………………6, class 6B XI Complete the dialogue between you và Thu ... An : ……… (5)……… does he in the afternoon ? Nga : He does his …….(6)……… An : What does he go ……. (7) ……… bed ? Nga : He goes to bed ……(8)…… 10.30 XIX Supply the corect size or tense of the verbs...
... France presented the Statue of Liberty khổng lồ the United States in 187 6 (Use passive form) => Viet phái mạnh is a country which exports ... B exchange C gravity D patient Make the correct choice Nha Trang, a beautiful thành phố belong to Khanh Hoa Province, is a resort A mountainous B seaside C village D countryside Nha Trang is famous ... Reading a book He really likes it The book is really A interest B interested C interesting 18 Ben is by the characters in the book A to lớn fascinate B fascinate C fascinating 19 He is also...

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Bài Tập Đọc Nhà Ảo Thuật Lớp 3 Tập 2, Nhà Ảo Thuật


... (adj.): ý sẵn sàng, tất cả ý thích, gồm ý thiên về, gồm khuynh hướng, bao gồm khunh hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; ra đời - notable (adj.): bao gồm tiếng, trứ danh; đáng kể, xứng đáng ý ... Phía nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sv năm đồ vật hai đh - associate (adj.): kết hợp, công tác làm việc - junior (n.): sinh viên đại học học lớp ngay tức khắc lớp cuối cấp - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to lớn get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... At the moment A.to watch B.watch C.watches D.watching (CLASS 7) *** chạy thử *** TUYỂN TẬP TESTS LỚP 7( 2012) School:……………………… Class: 7A… Name:…………………… demo of English Subject of Time:15 minutes Mark ... ……………………………………………………………………………………… What you after school ? ……………………………………………………………………………………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP BÀI 4-5-6 I Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others ... 3.0 29 10 12 3.0 3.5 Tổng Tổng 2.0 1.5 3.0 Answer I/Language focus (4.5ms) Each correct word gets 0.25m */1/d 2/c 3/a 4/c */1 went 2/much 3/Why 4/record 5/ heavy 6/wash 7/ didn’t 8/ sick note...
... (adj.): gồm ý sẵn sàng, bao gồm ý thích, tất cả ý thiên về, tất cả khuynh hướng, chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập và hoạt động - notable (adj.): tiếng, trứ danh; xứng đáng kể, đáng ý ... As both a creative and a destructive (10) _ New vocabulary: - to be derived from: bao gồm bắt đầu từ - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): sáng kiến, đổi - geometrical (adj.): ở trong ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to lớn get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English và Math Is your school small? 7. _ g I live in Giang Thanh What we have today? 8. _ h Yes, it is ... There by motorbike On Sundays, my sister và I (6) _ games và listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu trả lời ... …………….pictures in the album 16 He would like …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
... D.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to the dentist’s a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a.high ... As you like provided you show them to .is at the desk a who b whom c whoever d which BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP HKII demo I Choose the correct answer: (3m) Would you lượt thích tennis, Nam? ... Interested 76 .Nam’s sister can play ……………guitar d interestedly a a b an c d.the 77 .Tuan always walks the dog và …………… a nam is ,too b is phái nam ,too c.So does phái nam d a và c are correct 78 .The doctor...
... 4/ doesn’t visit 28 Grade ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have learned English for three years Susan asked khô giòn if many tourists ... Quang quẻ Tri province -ĐÁP ÁN BỘ ĐỂ I/ Đúng câu cho 0 ,8 điểm: 1/ b 2/ c 3/ d 4/ a II/ Đúng câu mang đến 0 ,8 điểm: 1/ c 2/ a 3/ d III/ Đúng mang lại 0 ,8 điểm: a/ T b/ T c/ F IV/ Đúng câu đến ... -I.1.b II 2.b 3.b 4.b 5.d 6.d ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 16 7.a 8. a 1.The sister asked Tom if he was hungry is difficult to lớn learn two languages at the same time ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 17 I/ Đúng câu 0.5đ...

Xem thêm: Bộ 3 Đề Toán Lớp 4 Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2021, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Mới Nhất


... TRẮC NGHIỆM MÔN : tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời hạn làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) thứ ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 2 09 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp : Mark ... TRẮC NGHIỆM MÔN : giờ Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời hạn làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) máy ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 132 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp : 41 ... Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) mỗi ý chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C 39 Câu II: ( 2đ ) từng ý chọn ghi...
từ bỏ khóa: bài tập tổng phù hợp tiếng anh lớp 8bài tập tổng vừa lòng tiếng anh lớp 7bai tap tong hop tieng anh 11 ky 1bài tập tổng vừa lòng tiếng anh lớp 10bài tập tổng vừa lòng tiếng anh 11bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 3bài tập tổng vừa lòng tiếng anh lớp 6bài tập tổng hòa hợp tiếng anh lớp 9bai tap tong hop tieng anh lop 9bai tap tong hop tieng anh lop 9 teo dap anbai tap tong hop tieng anh lop 8 hkibài tập tổng đúng theo tiếng anh 10bài tập tổng hòa hợp tiếng anhbài tập tổng phù hợp tiếng anh 7bai tap ve chuong 3 toan lop 10 nang cao teo dap anBáo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp.hcm năm 2018Nghiên cứu sự sinh ra lớp bảo vệ và tài năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong bảo đảm mạng laptop chuyên dùngThiết kế và sản xuất mô hình vươn lên là tần (inverter) mang lại máy cân bằng không khíSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động vui chơi của Phòng bốn pháp từ trong thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự việt nam từ trong thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động thiếu nữ theo luật pháp lao động nước ta từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh thành phố sài thành từ 2013-2015Đổi mới cai quản tài bao gồm trong vận động khoa học xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở người van lop 8 phân tích bài thơ từ tình 2