25 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thuộc Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 2 Cực Hay, Có Đáp Án

     

Đề cương học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 giúp những em tổng đúng theo lại toàn bộ cấu trúc ngữ pháp, những dạng bài bác tập, thuộc đề ôn tập học kì 2 cho những em học viên lớp 5 củng vậy thật giỏi kiến thức cho bài xích thi cuối học tập kì 2.

Bạn đang xem: 25 câu hỏi trắc nghiệm thuộc đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2 cực hay, có đáp án

Qua đó, còn hỗ trợ thầy cô xem thêm để giao đề cương cứng ôn tập cuối học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 5 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và những em học viên cùng thiết lập đề cưng cửng ôn tập cuối kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 để chuẩn bị thật khía cạnh cho kỳ thi thời điểm cuối năm sắp tới:


I. Vocabulary:

- like: thích

- some water: 1 không nhiều nước

- work: làm việc

- a glass of: một ly/ …

- flower: hoa

- house (n): nhà

- have/ has: có

- Sunday (n): nhà nhật

- by train: bằng xe lửa/ ….

- teach: dạy

- teacher: giáo viên

- feel: cảm thấy

- hungry : đói/ …- eat: ăn

- hot: nóng/ …

- weather: thời tiết

- a camping stove: phòng bếp cắm trại

- listen lớn music: nghe nhạc

- go to lớn the movies: đi xem phim

- go fishing: đi câu cá

- bring camera (v): sở hữu theo thiết bị ảnh

- classmate (n): các bạn cùng lớp

- take some photos (v): chụp ảnh

- swim/ go swimming: đi bơi

- be going to: sẽ

- have a picnic: đi picnic

- tent (n): loại lều

- camp/go camping: đi gặm trại

- do: làm

- visit (v): thăm, tham quan

- friend (n): bạn

- stay (v): sinh hoạt lại

- khách sạn (n): khách hàng sạn

- the beach: bến bãi biển

- family (n): gia đình

- weekend (n): cuối tuần

- vacation: kỳ nghỉ

- uncle & aunt: chú/ bác bỏ và cô/ dì

- read: gọi sách

- season: mùa; summer: mùa hè/ …

- speak: nói

- language: ngôn ngữ


II. Adverb of frequency: (Trạng từ chỉ tần suất)

always: luôn luôn

usually: thường xuyên xuyên

often: thường

sometimes: thỉnh thoảng

never: ko bao giờ

I always have dinner at home.

Nam usually plays soccer in the afternoon.

Lan often plays badminton with Mai.

He sometimes goes swimming when it’s hot.

I never go to lớn the zoo.

She is never late for school.

- thường đứng trước đụng từ thường, hoặc sau hễ từ tobe.

III. Tenses: (Các thì)

1. Present simple tense (Hiện tại đơn):

- miêu tả sự thật, hành động, vấn đề ở hiện tại

+ lớn be:

S + am/is/are …

S + am not/is not/are not…

Are/Is .+ S ….?

Yes, S +be/ No, S + be not

+ Ordinary Verbs:

S + V0/ V(s)/ V(es) …

S + don’t/doesn’t + V0

Do/does + S + V0?

No, S + don’t/doesn’t

Yes, S + do/does

- I am a student

- She is a teacher

- He isn"t a teacher.

A: Are you a student?

B: Yes, I am.

A: Is she a teacher?

B: Yes, she is./ No, she isn"t

- I play soccer after school.

- He plays soccer after school.

-I don"t play soccer after school.

- He doesn"t play soccer after school.

2. Present progressive tense (Hiện trên tiếp diễn):

- diễn tả hành đụng đang xảy ra (ngay khi vẫn nói)

S + am/is/are + V-ing..

S + am not/is not/are not + V-ing..

Are/Is .+ S + V-ing...?

Yes, S +be/ No, S + be not

- phương pháp hỏi và trả lời ai kia đang làm gì:

What + are + you/we/they + doing?

→ I am ...../ We are ...../ They are ......

What + is + she/he/Lan+ doing?

→ She is.../ He is .../ She is ...

- trong câu hay có những trạng từ:

at the moment: ngay khi này

now: bây giờ

right now: ngay bây giờ

- I am watching TV now

- She is reading at the moment.

- They are playing soccer now

a/ What are you doing?

- I am riding my bike.

b/ What is he doing?

- He is playing games

c/ What are they doing?

- They are watching television.

3. Near future tense: (Thì sau này gần)

- diễn đạt 1 kế hoạch, dự định tiếp đây trong tương lai ngay gần nhất.

- (Be) going to: sắp, sẽ, dự định.

S + am/is/are + going to + V0

- Lan is going to visit Hue this summer vacation

- I am going to go fishing on the weekend


IV. Prepositions of time và position (giới tự chỉ thời gian và địa điểm, vị trí):

- on, in, at, next to, near, behind, in front of, khổng lồ the right of, khổng lồ the left of, from...to, opposite, between...and.

V. Make suggestions: (Lời đề nghị, rủ rê)

a. Let"s + V0 Ex: Let"sgo swim

b. Why don"t we + V0? Ex: Why don"t we go there by bus.

c. What/How about + V-ing ? Ex: What about going to lớn Hue?

d. Would you like + N/ to V0? Ex: Would you lượt thích some milk?/ Would you like to drink milk?

Bài tập ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

I. ĐỌC

1. My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to lớn visit Ha Long Bay. He is going khổng lồ stay in a small hotel near the cất cánh for two days. Then he is going lớn visit da Lat for three days. Finally, he is going lớn visit some friends in Ho chi Minh City. He is going lớn stay there for one day. He is going khổng lồ walk along Saigon River. He is going lớn fly home.

A. Chọn True (T) or False (F)

1. .... Mr. Hung is going khổng lồ visit three cities this summer.

2..... He is going khổng lồ visit Ha Long bay first, then Ho chi Minh City, and finally da Lat.

3..... He is going khổng lồ stay in da Lat for three days.

4..... He is going khổng lồ travel trang chủ by train.

B. Vấn đáp câu hỏi

5. Where is Mr. Hung going khổng lồ stay in Ha Long Bay?

→……………… ………………………………........................................

6. Is he going to lớn visit some friends in Ho bỏ ra Minh City?

→…………………………………………................................................

2. In Viet Nam, there are four seasons: spring, summer, autumn, winter. In the summer, it is hot và we often play soccer, then go swimming. In winter, it is cold, we always play basketball & never go fishing. In fall, it is cool, we go sailing. In spring, it is warm, we often play volleyball. Our favorite season is fall because the weather is very beautiful.


A. Đọc câu và xác minh thông tin dưới là đúng (T) tuyệt là không nên (F).

1.... It is hot in the summer.

2.... They always play basketball in the spring.

3.... It is cool in the fall & they go sailing.

B. Trả lời thắc mắc sau:

4. What is the weather lượt thích in the spring?

→……………… ………………………………

5. Why bởi vì they lượt thích the fall?

→……………… ………………………………

3. Lựa chọn từ phù hợp trong form điền vào nơi trống để xong đoạn văn.

favorite does plays or but every

Miss Huong is our teacher. She teaches history. She is tall & thin ..............(1) .......... She is not weak. She ..........(2)............... A lot of sports. Her .................(3)............sports is aerobics. She ............(4).......... Aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in the park near her house ............(5).......... Morning. In her không lấy phí time she listens khổng lồ music ......(6)...........watches TV.

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ BẢN THÂN:

1. What weather bởi you like?

→.........................................................................................

2. Vày you lượt thích cold drink?

→.........................................................................................

3. Bởi vì you like meat?

→.........................................................................................

Xem thêm: (Pdf) Câu 1: Động Năng Của Dao Động Điều Hoà :, Dạng 11: Năng Lượng Của Dao Động Điều Hoà

4. Which sports vì you like?

→.........................................................................................

5. What is your favorite food?

→.........................................................................................

6. Where are you from?

→.........................................................................................

7. What is your nationality?

→.........................................................................................

8. Which language bởi you speak?

→.........................................................................................

9. How often vì chưng you go to school?

→.........................................................................................


10. What are you going to bởi vì this summer vacation?

→.........................................................................................

11. What vì chưng you vì chưng in your free time?

→.........................................................................................

12. Vì you like hot weather?

→.........................................................................................

III. SẮP XẾP NHỮNG TỪ SAU THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:

1. Always/ Lan và Na/ to/ go/ the movies/ Sunday/ on

→.........................................................................................

2. Is/ in/ Mexico City/ the world/ the biggest/ city

→.........................................................................................

3. The/ is/ what/ like/ weather/ in/ the summer?

→.........................................................................................

4. Never/ in/ he/ goes/ winter/ fishing/ the

→.........................................................................................

5. Long/ she/ has/ hair/ black

→.........................................................................................

6. Going to/ do/ I/ tonight/ my homework/ am

→.........................................................................................

7. Sometimes/ they/ go/ Sundays/ on/ fishing

→.........................................................................................

8. Listen/ to/ don’t/ we/ music/ why?

→.........................................................................................

9. Mary/ a/ lemon/ glass/ of/ would like/ juice

→.........................................................................................

10. Do/ it/ cold/ is/ what/ you/ often/ when/ do?

→.........................................................................................

11. House/ smaller/ is/ house/ than/ my/ Lan’s

→.........................................................................................

12. Cool/ jogging/ it/ sister/ when/ goes/ my/ is

→.........................................................................................

13. Is/ it/ winter/ the/ cold/ in/ often

→.........................................................................................

14. Twice/ swimming/ Mary/ week/ a/ goes

→.........................................................................................

IV. VIẾT LẠI CÂU DỰA VÀO TỪ GỢI Ý:

1. Why don’t we bring a camera along?

→ How about ?....................................................

2. Le Loi street is shorter than Tran Phu street.

→ Tran Phu street....................................................


3. Ho bỏ ra Minh city is bigger than Ha Noi capital.

→ Ha Noi capital....................................................

4. Let’s play basketball after school.

→ What about....................................................

5. Let’s go to Ha Long bay next summer vacation.

→ What about ?....................................................

6. Tokyo is bigger than London

→ London....................................................

V. VIẾT ĐOẠN VĂN DỰA VÀO CÂU HỎI:

1. Viết đoạn văn miêu tả về mẹ của chúng ta dựa vào câu trả lời các câu hỏi.

- How old is she?

- Is she tall or short, thin or fat?

- Is her hair long or short?

- Is her face round or oval?

- Is her lips full or thin?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. What is your favorite sport?

What’s the weather like in the summer?

What vị you vì when it’s hot?

What are you going to vày this summer vacation?

Where are you going khổng lồ stay?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Xem thêm: Mâm Cúng Giỗ Tổ Nghề May - Giỗ Tổ Ngành May, Tổ Thợ May Ngày Mấy

Đề ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

I. Phonics:

Odd one out:

1. A. Stor yB. Worr yC. Fl yD. Stud y
2. A. R i deB. L i keC. N i ceD. F i sh
3. A. F e verB. V e ryC. B e dD. W e ll
4. A. S ch oolB. Ch ocolateC. Ch ildD. Ch ildren
5. A. M a nyB. A nimalC. E ngineerD. Fri e nd

Odd one out:

6. A. Sing erB. Work erC. Farm erD. Engin eer
7. A. CartoonB. ProgrammeC. MusicD. Classroom
8. A. GardenB. QuestionC. DeliciousD. Water
9. A. IntelligentB. GreedyC. PrincessD. Favourite
10. A. CharacterB. AppleC. BecauseD. Stupid

II. Vocabulary:

Odd one out:

11. A. EngineerB. TeacherC. FarmD. Doctor
12. A. StomachacheB. HeadacheC. FeverD. School
13. A. BikeB. MotorbikeC. PlaneD. Comic
14. A. WriteB. ReadC. SongD. Sleep
15. A. AppleB. FoxC. ElephantD. Lion

....