Bài Tập Về Câu Hỏi Đuôi

     

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một cấu tạo đặc biệt trong giờ Anh. Câu hỏi đuôi được sử dụng phổ cập trong các đề thi giờ đồng hồ Anh với cả trong tiếp xúc hằng ngày. Chính vì vậy trong bài viết này, thutrang.edu.vn vẫn tổng hợp các dạng bài tập câu hỏi đuôi rất đầy đủ nhất. Hi vọng các bạn sẽ dễ dàng chinh phục được phần ngữ pháp về câu hỏi đuôi.

Bạn đang xem: Bài tập về câu hỏi đuôi


I. định hướng về thắc mắc đuôi

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một câu hỏi ngắn, được đi kèm sau câu nai lưng thuật để chúng ta cũng có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng câu hỏi dạng Yes/No Question.

*
*
*
Bài tập về câu hỏi đuôi

Bài tập 1

Điền thắc mắc đuôi phù hợp và các câu sau

She’s from a small town in China, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You vì go lớn school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2

Tìm và sửa lỗi sai trong các câu bên dưới đây

Minh isn’t listening to music, isn’t he?He couldn’t vì chưng her a favour, couldn’t he?I’m late khổng lồ this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget to lớn repair this car, won’t you?That is his cat, is it?Na should pass her test tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền câu hỏi đuôi tương thích vào địa điểm trống

Nobody called, …. ?She doesn’t work in a hotel, …. ?They will wash the car, …. ?We live in a tiny flat, …. ?We must lock the doors, …. ?David and Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come home late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a car, …. ?

Bài tập 4

Chọn đáp án đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at trang chủ alone, vì chưng you?

B. Don’t stay at home alone, will you?

C. Don’t stay at trang chủ alone, won’t you?

A. I seldom go to bed before 11 a.m, vì I?

B. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go to bed before 11 a.m, vày you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. Am not I B. Don’t I C. Aren’t I D. Am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. Does it B. Did it C. Doesn’t it D. Didn’t it

3. Let’s go to lớn the seaside, __________ ?

A.do you B. Shall we C. Bởi we D. Will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. Wasn’t it B. Weren’t they C. Isn’t it D. Aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. Haven’t B. Don’t C. Won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

7.

Xem thêm: Unit 16 Lesson 1 Lớp 3 Tập 2, Tiếng Anh Lớp 3 Unit 16 Lesson 1 Trang 40Xem thêm: Ý Nghĩa Tên Cầu Thê Húc Đền Ngọc Sơn, Câu Trả Lời Đúng Nhất!

He used to sell traditional handicrafts, __________?

A. Hasn’t he B. Didn’t he C. Doesn’t he D. Wasn’t he

8. She had to vì the shopping for her neighbor, __________ she?

A. Didn’t B. Hadn’t C. Does D. Isn’t

9. Linda never goes khổng lồ school late, __________ she ?

A. Does B. Doesn’t C. Will D. Won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. Have they B. Haven’t they C. Vì chưng they D. Don’t they

11. He isn’t going to lượt thích this, ______?

A. Didn’t he B. Did he C. Won’t he D. Is he

Bài tập 6

Điền thắc mắc đuôi thích hợp vào nơi trống.

We must communicate with you by means of email or chatting, __________ ?Nobody liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered to help you, __________ ?He ought to lớn have made a note of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used khổng lồ be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t touch that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa chọn lời giải đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. Is he

B. Are he

C. Isn’t he

D. Aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. Was she

B. Is she

C. Wasn’t she

D. Was Mary

3. Susan doesn’t like oysters, ____?

A. Did she

B. Does she

C. Doesn’t she

D. She does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. Was it

B. Was that

C. Wasn’t that

D. Wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. Did Tom

B. Did he

C. Vì Tom

D. Does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health và well-being, ______?

A. Has it

B. Hasn’t it

C. Doesn’t it

D. Does it

9. I’m not old enough lớn understand the master plan of our đô thị by 2050, __________?

A. Am I

B. Am not I

C. Aren’t I

D. Are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. Vì chưng they

B. Don’t they

C. Didn’t they

D. Did they

Đáp án

Đáp án bài 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài bác tập 2isn’t -> is (câu trước sử dụng dạng đậy định nên thắc mắc đuôi dùng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước dùng dạng tủ định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường hợp đặc trưng của thắc mắc đuôi)will we -> shall we (trường hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)will -> won’t (trường hợp quan trọng của câu hỏi đuôi)won’t -> will (trường hợp quan trọng của thắc mắc đuôi)is -> isn’t (câu trước sử dụng dạng xác định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng đậy định)should -> shouldn’t (câu trước sử dụng dạng khẳng định nên thắc mắc đuôi cần sử dụng dạng lấp định)will -> won’t (trường hợp quan trọng của thắc mắc đuôi)should -> shouldn’t (câu trước cần sử dụng dạng xác định nên thắc mắc đuôi dùng dạng phủ định)Đáp án bài tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t wedo theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài xích tập 4Chọn B (câu trước cần sử dụng dạng xác định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng đậy định)Chọn A (câu trước dùng dạng xác định nên thắc mắc đuôi cần sử dụng dạng bao phủ định)Chọn A (câu trước sử dụng dạng bao phủ định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – ngôi trường hợp quan trọng của câu hỏi đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)Chọn A (seldom là dạng bao phủ định nên câu hỏi đuôi sinh sống dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – trường hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)Đáp án bài xích tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài xích tập 8CABADBACCA

III. Tổng vừa lòng 100 bài bác tập thắc mắc đuôi trong tiếng Anh

thutrang.edu.vnsẽ share “100 bài bác tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) tiếng Anh gồm đáp án“. Tư liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, những dạng đặc biệt quan trọng tag questions được thu xếp từ cơ phiên bản đến nâng cao, với các dạng như câu hỏi đuôi với must, may, need, have to, should,…

Tải miễn phí tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đã hỗ trợ cho chúng ta kiến thức tổng quan lại về câu hỏi đuôi. Đặc biệt thutrang.edu.vn sẽ tổng thích hợp hơn 100 bài bác tập về câu hỏi đuôi từ cơ bạn dạng đến nâng cao để các bạn luyện tập. Chúc các bạn học tập thiệt tốt!