Bài tập về chuỗi trong c

  -  

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi Bài tập về chuỗi vào c” cùng rất kiến thức tìm hiểu thêm là tài liệu cực hay và có ích giúp chúng ta học sinh ôn tập cùng tích luỹ thêm kỹ năng bộ môn Tin học.

Bạn đang xem: Bài tập về chuỗi trong c

Bài tập về chuỗi trong c 

Bài 1: Nhập chuỗi s trường đoản cú bàn phím. Khám nghiệm tính đối xứng của chuỗi vừa nhập.

Ý tưởng: Giả sử chuỗi đối xứng, triển khai giải thuật chưng bỏ. Nếu có 1 cặp ký tự (i, n – i -1) khác nhau => chuỗi ko đối xứng. Ở phía trên n là độ nhiều năm của chuỗi.

Xem thêm: Câu Hỏi Lịch Sử 12 - Trắc Nghiệm Sử 12 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Hướng dẫn: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

#include

#include

char doixung(char s1<100>)

{

int i;

for (i = 0; i

Bài 2: Bài tập mảng ký tự có lời giải – Nhập vào 1 chuỗi và 1 ký tự, soát sổ ký tự bao gồm trong chuỗi giỏi không, nếu có đưa ra số lần lộ diện của ký tự đó trong chuỗi.

Hướng dẫn: 

0

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

#include

#include

/*dem ki tu xuat hien trong xau*/

char kiemtra(char chuoi<100>, char n)

int i, dem = 0;

for (i = 0; i  0)

printf(" ki tu %c trong chuoi xuat hien %d lan ", n, dem);

if (dem == 0)

return 1;

int main()

char chuoi<100>, n;

int dem = 0;

printf("nhap chuoi: ");

gets(chuoi);

printf("chuoi vua nhap la : %s", chuoi);

printf(" xin moi ban nhap vao ki tu can dem ");

scanf("%c", &n);

if (kiemtra(chuoi, n) == 1)

printf(" ki tu %c khong co trong chuoi ", n);

*

Bài 3: Nhập vào 1 chuỗi tiếp nối nhập váo 1 từ bỏ và kiểm soát xem từ đó có xuất hiện thêm trong chuỗi trên giỏi không, nếu bao gồm thì lộ diện bao nhiêu lần.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Bài Ông Đồ (Vũ Đình Liên), Soạn Bài: Ông Đồ

VD: Nhập vào tran van thoa. Nhập kí tự t → bao gồm 2 lần

Hướng dẫn: 

#include

#include

#include int main()

{

char xau<50>;

char kitukiemtra;

int dem;

printf("Nhap vao mot chuoi: ");

gets(xau);

printf("Nhap vao ki tu muon kiem tra: ");

scanf("%c",&kitukiemtra);

for(int i=0;iHướng dẫn: 

#include

#include

#include

char doc_so<50>;

char *docso(int n)

char doc<10><5>="","Mot","Hai","Ba","Bon","Nam","Sau","Bay","Tam","Chin";

doc_so<0>=0;

int donvi=n%10;

n=n/10;

int chuc=n%10;

int tram=n/10;

if(tram>0)

strcat(doc_so,doc);

strcat(doc_so," Tram ");

if(chuc>0)

if(chuc==1)

strcat(doc_so," Muoi ");

else

strcat(doc_so,doc);

strcat(doc_so," Muoi ");

if(donvi>0)

strcat(doc_so,doc);

return doc_so;

int main()

int n;

printf("Nhap vao mot day so: ");

scanf("%d",&n);

if(n==0)

printf("Khong");

else

int tram=n%1000;

n=n/1000;

int ngan=n%1000;

n=n/1000;

int trieu=n%1000;

int ty=n/1000;

if(ty>0)

printf("%s Ty",docso(ty));

if(trieu>0)

printf(" %s Trieu ",docso(trieu));

if(ngan>0)

printf(" %s Ngan ",docso(ngan));

if(tram>0)

printf(" %s ",docso(tram));

getch();

Bài 5: Chuyển chuỗi nhập từ keyboard thành chữ viết hoa, viết thường và viết hoa mỗi vần âm đầu mỗi từ.