CÁC BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn giờ Anh lớp 6 hơn. Để cài tài liệu bài bác tập tiếng Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Các bài tập tiếng anh lớp 6


Mục lục bài bác tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề đánh giá 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Đề kiểm tra 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề chất vấn 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề kiểm soát 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “play + môn thể thao”: nghịch môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi hay dành vào cuối tuần chơi mong lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ở thời lúc này đơn do có mốc thời gian “every”

Dịch: Linda bao gồm tiết tiếng Anh vào trang bị 3, 5 với 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved tức là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé bỏng khá nhút nhát. Cô không nói các khi gặp mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: các từ chỉ địa chỉ “between…and…”: làm việc giữa…và…

Dịch: – con mèo đâu rồi? – Nó ngơi nghỉ giữa cái bàn và giá bán sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do gồm mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường làm xong xuôi bài tập về nhà dịp 8 tiếng tối.


Đáp án A

Giải thích: kết cấu “there + are + danh trường đoản cú số nhiều”: có…

Dịch: tất cả 2 chiếc bút chì bên trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “do physical exercise”: bầy đàn dục

Dịch: chúng ta nên tập thể dục hay xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời lúc này đơn

Dịch: bao gồm phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm đồ lý sau giờ học tập không?


Question 9: We _________ to the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “go to the judo club” đi mang đến câu lạc cỗ judo

Dịch: chúng tôi đến câu lạc bộ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson khổng lồ us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện nay tại tiếp nối do gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học cho chúng mình đấy.


Question 11: – What vị you do in your không tính tiền time? – I always ________ books in my miễn phí time.

A. Is reading B. To read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời bây giờ đơn vì gồm trạng tự “always”

Dịch: – Lúc từ từ cậu làm cho gì? – Tớ luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Lớn ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại tại tiếp tục vì gồm trạng từ bỏ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đã đạp xe cho trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To visit D. Khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “be too adj (for sb) khổng lồ V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ bắt đầu này vượt khó bắt buộc tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) cha Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks khổng lồ school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to lớn school. He loves Literature và English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường thcs Ba Đình trê tuyến phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến nơi nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, bởi vì thế

Dịch: Cậu ấy sống khá gần trường, chính vì vậy cậu ấy thường đi dạo với một vài tín đồ bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tại tiếp nối vì có mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang gửi cậu ấy mang đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ đồng hồ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường nghịch bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go to lớn school. My school is not very far from my house so I often go to lớn school on foot. But today I ride my xe đạp because I want to attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: nhờ vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By xe đạp C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B & C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của mình không xa khỏi đơn vị tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I want lớn attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong mỏi tham gia lớp giờ Anh sau giờ đồng hồ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling khổng lồ work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel khổng lồ working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn vì bao gồm mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe đồ vật mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: ngơi nghỉ trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều bắt buộc động từ phân tách ở dạng số những “are”

Dịch: tất cả các môn sống trường mới của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ do / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English thử nghiệm gooder than I do.

B. Helen does this English kiểm tra better than I do.

C. Helen is doing this English demo good than I do.

D. Helen vị this English test better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought khổng lồ study hard khổng lồ please our parents.

B. We ought studying hard lớn please our parents.

C. We ought lớn study hard khổng lồ pleasing our parents.

D. We ought khổng lồ studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “ought to V”: có bổn phận buộc phải làm gì

Dịch: chúng ta phải học cần cù để làm cha mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Hình Ảnh Công Chúa Anime Đẹp Nhất ❤️1001 Hình Ảnh Dễ Thương, Đẹp Nhất 2022

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tiếp nối vì tất cả mốc thời gian “at present”

Dịch: hiện thời Bing đang đánh tennis ở sân sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight đen hair.

B. My teacher has straight đen long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng cùng đen.

Dịch: giáo viên tôi tất cả mái tóc dài, thẳng cùng đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports miễn phí spends.

B. He spends most his không tính tiền time of playing sports.

C. He spends most of his không lấy phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: kết cấu “spend + thời gian + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành đa số thời gian rảnh chơi thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take và ask your teacher the size to sign.

B. Please your teacher her take the size to và ask lớn sign.

C. Please sign khổng lồ take khung your teacher ask to the her and.

D. Please take the form to your teacher & ask her to sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “take st to sw” mang cái gì đến đâu

“ask sb to V” yêu ước ai có tác dụng gì

Dịch: vui vẻ mang lá đối kháng đến mang đến cô giáo của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, và a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: tất cả một chiếc cây viết chì, 1 dòng compa, cùng 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, nạp năng lượng ngoài

Dịch: buổi tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi ham mê học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: đổi khác giữa 2 kết cấu “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi có 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to vị homework after class

A. Students must vì homework after class.

B. Students may bởi homework after class.

C. Students can vì chưng homework after class.

D. Students have to vì homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “have khổng lồ V” = “ought to V”: có bổn phận cần làm gì

Dịch: học viên cần đề nghị làm bài bác tập sau tiếng học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young to be in my class.

B. That little girl is old enough khổng lồ be in my class.

C. That little girl isn’t too young khổng lồ be in my class.

Xem thêm: Inall Cases Applicants Must See The Course Requirements By, Daily Graphic: Issue 19566 September 17, 2014

D. That little girl is young enough khổng lồ be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: biến hóa 2 kết cấu “Be adj enough lớn V” (đủ như vậy nào để làm gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: