Cách Nhận Biết Câu Điều Kiện Loại 1 2 3

     

– Câu đk gồm 2 mệnh đề.Mệnh đề tất cả if được call là mệnh đề if ( if clause) . Còn mệnh đề còn lại được call là mệnh đề chủ yếu (main clause).– nếu như mệnh đề if đứng trước thì kết thúc mệnh đề if cần có dấu phẩy ( , ) để chia cách mệnh đề if và mệnh đề chính. Nếu như mệnh đề bao gồm viết trước thì không bắt buộc dấu phẩy ( , ).Bạn sẽ xem: dấu hiệu nhận biết câu điều kiện


*

1.Câu đk loại một.

Bạn đang xem: Cách nhận biết câu điều kiện loại 1 2 3

Câu đk loại một sử dụng để biểu đạt điều kiện không có thật hoặc rất có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

 – cấu trúc câu đk loại một:

If + S + V ( s/es) , S + will/shall/can/may + V (nguyên thể)

 – vết hiệu nhận thấy câu đk loại 1

Thì của câu ĐK loại 1 là : If bây giờ đơn, sau này đơn

Ví dụ câu đk loại 1:– If it rains, i will not go khổng lồ school. (Nếu trời mưa, tôi sẽ không còn đi học.)– If i see him, i will give him a book. (Nếu tôi gặp mặt anh ấy, tôi sẽ gửi anh ta cuốn sách.)Chú ý:- rất có thể dùng thì bây giờ đơn ngơi nghỉ mệnh đề bao gồm của câu điều kiện loại 1 (có thể gọi là câu ĐK một số loại 0) để diễn đạt sự thật hiển nhiên ai ai cũng biết.

Ví dụ câu điều kiện loại 0:

– if you heat water lớn 100 C, it boils.(Nếu bạn đun nước đến 100 C, nó sôi.)– có thể dùng vẻ ngoài câu nghĩa vụ trong mệnh đề thiết yếu của câu đk loại 1.VD: If you see Nam, give him this book.(Nếu các bạn nhìn thấy Nam, đưa anh ta cuốn sách này.)

2. Câu điều kiện loại hai.

Câu đk loại 2 cần sử dụng để diễn tả điều kiện không tồn tại thật hoặc ko thể xẩy ra ở hiện nay tại.

 – cấu trúc câu điều kiện loại hai:

If + S + V (thì quá khứ), S + could/might/should/would + V (nguyên thể)

 – dấu hiệu nhận biết câu đk loại 2

Thì của câu ĐK nhiều loại 2 là : If + vượt khứ đơn, tương lai sống dạng thừa khứ

Ví dụ câu đk loại 2:

– if i knew the answer, i could tell you.(Nếu tôi biết câu trả lời, tôi đã nói cho bạn.)– If i knew her number, i could ring her up.(Nếu tôi biết số smartphone của cô ấy, tôi sẽ điện thoại tư vấn cho cô ấy)

3. Câu đk loại ba.

Câu điều kiện loại ba dùng để diễn đạt điều kiện không tồn tại thật làm việc quá khứ

Cấu trúc câu đk loại 3

If + S + had + P2 (V3), S + should/ would/ could/ might + have + P2 (V3).

 – vết hiệu phân biệt câu đk loại 3: 

If thừa khứ trả thành, bây giờ hoàn thành

Ví dụ câu điều kiện loại 3

VD1: If we had had a map, we could not have got lost. (Nếu chúng tôi có bạn dạng đồ, công ty chúng tôi đã không trở nên lạc đường.)VD2: If he had not been late every day, he would have lost his job. (Nếu anh ấy không muộn hằng ngày, anh ấy đã vẫn tồn tại công việc.)

4. Câu đk hỗn hòa hợp (Câu điều kiện loại bốn)

Câu điều kiện loại bốn dùng để diễn đạt hành đụng đã xảy ra trong quá khứ nhưng hiệu quả còn tương quan đến hiện tại.

Cấu trúc câu Điều kiện một số loại 4:

If + S + had + P2 (V3), S + could/ would/ might/ should + V (nguyên thể).

 – vệt hiệu nhận ra loại 4 – láo lếu hợp

Với mệnh đề if có kết cấu tương từ bỏ với mệnh đề if sinh sống câu ĐK các loại 3 .Mệnh đề bao gồm có cấu trúc tương trường đoản cú với mệnh đề chính của câu ĐK nhiều loại 2

Ví dụ câu đk loại 4

VD1: If i had not eaten 4 cream cakes, i couldn’t feel sick. ( giả dụ tôi không ăn uống 4 mẫu bánh kem, tôi đang không cảm thấy tệ .)

VD2: If i had got up early, i would have lớn have breakfast now. (Nếu tôi dạy sớm, tôi đã cần có bữa sáng bây giờ.)

5. Bài xích tập câu điều kiện loại 1,2,3,4

EX 1: lựa chọn đáp án chứa lỗi sai rất cần được sửa lại

1. If we (A) have time (B) in the weekend, we (C) will come (D) khổng lồ see you.

2. (A) if we had (B) known (C) that you were in hospital, we (D) would visit you.

3. If I had (A) knew (B) his address, I (C) would (D) have told you.

4. If I (A) am you, I (B) would (C) follow (D) his advice.

5. He can (A) pass (B) the exam if he (C) studied (D) hard.

EX 2: Chọn đáp án đúng nhất để chấm dứt các câu sau

6. If I had free time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will vị C. Would bởi vì D. Would have done

7. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speak B. Had spoken C. Speaks D. Spoke

8. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung

C. Would ring D. Will ring

9. Unless she__________, she will be late for school.

A. Hurried B. Hurries C. Will hurry D. Is hurrying

10. I would have given him this present, if I__________him.

Xem thêm: Bài Hát Tiếng Trung: Nhiệt Tâm 105 C Của Cậu 热爱105°C的你 Rè'Ài 105°C De Nǐ

A. Had meet B. Had met C. Meet D. Met

11. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Wasn’t

12. If you had caught the bus, you__________late for work.

A. Wouldn’t have been B. Would have been

C. Wouldn’t be D. Would be

13. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have stolen

C. Were to lớn steal D. Steal

14. If__________as I told her, she would have succeeded.

A. She has done B. She had done

C. She does D. She did

15. If the wall weren’t so high, I__________it up lớn take my ball down.

A. Climbed B. Could climb

C. Is climbing D. Climb

16. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Had told D. Would tell

17. If you press that button, what_________?

A. Would happen B. Would have happened

C. Will happen D. Happen

18. Would you mind if I__________ the windows?

A. Open B. Opening C. Opened D. Would open

19. If they__________ me khổng lồ their wedding party, I wouldn’t refuse.

A. Had invited B. Invited

C. Invite D would have invited

20. If I were you, I_________ this job.

A. Accept B. Will accept

C. Would have accepted D. Would accept

21. If my mother ________ me up, I will catch the bus.

A. Doesn’t pick B. Didn’t take

C. Not pick D. Hadn’t picked

22. If John had played for our football team, we________the match.

A. Would win B. Will win

C. Win D. Would have won

23. If the weather is nice, I ________for a walk.

A. Will go B. Go

C. Would go D. Would have gone

24. If you had tried your best, you__________the final exam.

A. Wouldn’t fail B. Wouldn’t have failed

C. Won’t fail D. Hadn’t failed

25. If she had money, she__________that house.

A. Would have bought B. Could buy

C. Will buy D. Had bought

26. If I had a map, I________.

A. Can get lost B. Won’t get lost

C. Wouldn’t have got lost D. Wouldn’t get lost

27. I would not have read your diary if you________it in such an obvious

place.

A. Didn’t hide B. Hadn’t hid C. Hadn’t hidden D. Not hid

28. The problems would be solved if the government ________some measures.

A. Takes B. Took C. Had taken D. Would take

29. I will help you if you________my secret.

A. Kept B. Will keep C. Keep D. Would keep

30. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If nam giới drives more carefully

B. If had nam giới driven more carefully

C. Had nam giới driven more carefully

D. Unless phái mạnh had driven more carefully

31. I’d give up my job if I________a big prize in a lottery.

Xem thêm: Giải Toán 4 Vnen Bài 44 Chia Cho Số Có Một Chữ Số Có Một Chữ Số

A. Win B. Won C. Had won D. Would won

A. You told me the truth B. You tell me the truth

C.you will tell me the truth D. You have told me the truth

EX 3: phân tách dạng đúng trong các ngoặc

I would repair the roof myself if I (have) _________________a long ladder.Unless they turn that radio off, I (go) _________________mad.If you were made redundant, what you (do) _________________?We’ll have a long way to lớn walk if we (run) _________________out of petrol here.If you shake that bottle of port, it (not be) _________________ fit to lớn drink.If you spoke louder, your classmates (understand) _________________ you.I’ll probably get lost unless he (come) _________________with me.You (not have) _________________ so many accidents if you drove more slowly.If you (wear) _________________ a false beard, nobody would have recognized you.If she (leave) _________________ the fish here, the mèo will eat it.

Trên phía trên mình cùng các bạn đã tìm hiểu xong xuôi tất cả những kiến thức và kỹ năng về câu điều kiện. Chúng ta cần nuốm được những loại câu điều kiện, nắm vững được công thức,hoàn cảnh sử dụng,.. Của câu điều kiện. Xin cảm ơn những bạn! Thủ Thuật cấp tốc chúc các bạn thành công!