Câu tường thuật lớp 12

     

Câu tường thuật là nhiều loại câu thuật lại tiếng nói của một fan khác bên dưới dạng loại gián tiếp.

Bạn đang xem: Câu tường thuật lớp 12

Khi gửi từ một tiếng nói trực tiếp sang loại gián tiếp chúng ta cần để ý một số vụ việc sau:

+ Nếu đụng từ trần thuật (reporting verb) phân chia ở các thì hiện tại tại họ giữ nguyên thì (tense) của cồn từ chính, đại từ hướng đẫn và các trạng từ chỉ chỗ chốn tương tự như trạng trường đoản cú chỉ thời hạn trong câu trực tiếp khi chuyển sang loại gián tiếp.Ví dụ:- He says: “I’m going khổng lồ Ha Noi next week.” ⇒š He says he is going to Ha Noi next week.

+ Nếu hễ từ trần thuật (reporting verb) của câu nghỉ ngơi thì vượt khứ thì yêu cầu lùi đụng từ chủ yếu về vượt khứ một bậc khi chuyển từ tiếng nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo phép tắc sau:

Direct speechReported speech
will / shall would / should
am / is / are going towas / were going to
present simplepast simple
present continuouspast continuous
past continuouspast perfect continuous
present perfectpast perfect
past simple past perfect
musthad to
can could

Ví dụ: Direct speech: “I’ll talk to Mr Jones,” said he. Reported speech: He said he would talk lớn Mr Jones.

+ một số trong những động trường đoản cú không biến đổi khi chuyển sang tiếng nói gián tiếp :would => would, could => could, might => might, should => should, ought to => ought to

+ Khi đưa từ tiếng nói trực tiếp sang loại gián tiếp mà động từ tường thuật làm việc thì thừa khứ thì những trạng tự chỉ thời hạn và nơi chốn và đại từ chỉ định và hướng dẫn được chuyển đổi theo luật lệ sau:

Direct speechReported speech
todaythat day
tonight that night
tomorrowthe next day / the following day
yesterdaythe day before / the previous day
agobefore
now then
next / on Tuesdaythe next / following Tuesday
last Tuesdaythe previous Tuesday / the Tuesday before
the day after tomorrowin two days’ time / two days later
thisthat
thesethose
this / thatthe
here there

Ví dụ: Direct speech: “I’m leaving here tomorrow,” said Mary. Reported speech: Mary said (that) she was leaving there the next day.

* phương pháp trên được áp dụng cho tất những các loại câu tường thuật.

§ có 3 các loại câu tường thuật cơ bản:

1. Reported statements:

S + say(s) / said + (that) + S + V

says / say to lớn + O => tells / tell + O said lớn + O => told + O

Ví dụ: - He said khổng lồ me: “I haven’t finished my work.” š He told me he hadn’t finished his work.

2. Reported questions:A. Yes / No questions:§ Câu tường thuật loại thắc mắc Có hay là không (Yes / No questions) gồm dạng sau:

S +asked (+ O)wanted khổng lồ knowwondered+if / whether + S + V.

Ví dụ:“Are you angry?” he asked.He asked if / whether I was angry.

Did you see the film?” Tam asked.Tam asked if / whether I had seen the film.

* giữ ý: khi tường thuật câu hỏi Có hay không (Yes - No questions), ta yêu cầu chuyển câu hỏi trực tiếp sang trọng dạng khẳng định, rồi thực hiện biến hóa thì, trạng từ chỉ thời gian, trạng trường đoản cú chỉ địa điểm chốn, đại tự chỉ định, và chủ ngữ, tân ngữ, đại từ thiết lập cho phù hợp.

Xem thêm: 3 Bài Viết Bài Làm Văn Số 2 Lớp 10 : Văn Tự Sự Hay Nhất, Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 2: Văn Tự Sự

* says / say to + O => asks / ask + O said to lớn + O => asked + O

Ví dụ: He said khổng lồ me: “Have you been to lớn America?” š He asked me if / whether I had been lớn America.

B. Wh-questions:

S +asked (+ O)wanted to knowwondered+ Wh-words + S + V.

Ví dụ: They asked us: “Where are you going on holiday?” š They asked us where we were going on holiday.

“What are you talking about?” said the teacher. š The teacher asked us what we were talking about.

says / say lớn + O => asks / ask + O said to + O => asked + O

Ví dụ: He said to me: “Who are you writing to?” š He asked me who I was writing to.

3. Reported commands:§ Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh khẳng định có dạng:

S+told+O+to-infinitive.

Ví dụ: - “Please wait for me here, Mary.” Tom said. š Tom told Mary to wait for him there.

§ Câu tường thuật các loại câu nghĩa vụ phủ định gồm dạng:

S +told+O+not to-infinitive.

Ví dụ: “Don’t talk in class!” the teacher said. š The teacher told the children not to talk in class.

Xem thêm: Tổng Hợp Tranh Tô Màu Con Cá Heo Cười, Tranh Tô Màu Con Cá Heo

Một số đụng từ thường được sử dụng khi trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ....