Chỉ Số Axit Là Gì

     

Bài viết giúp các em củng cố kiến thức về làm phản ứng xà chống hóa và biết cách xác định các chỉ số chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà chống hóa, chỉ số este...Bạn vẫn xem: Chỉ số axit là gì

Phản ứng xà phòng hóa của hóa học béo. Khẳng định chỉ số hóa học béo.Bạn vẫn xem: Chỉ số axit là gì

1. Kỹ năng liên quan:

a. Bội nghịch ứng xà phòng chất hóa học béo:

- là bội nghịch ứng của chất khủng với hỗn hợp kiềm NaOH/KOH, tạo thành grixerol và hỗn hợp các muối Na/K. Hỗn hợp các muối này đó là xà phòng.

Bạn đang xem: Chỉ số axit là gì

 

*

 - Là làm phản ứng ko thuận nghịch.

b. Các chỉ số hóa học béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH phải để th-nc axit béo tự do có vào 1g chất béo.

- Chỉ số xà phòng hóa: là số miligam KOH yêu cầu để xà phòng hóa glixerit và trung hòa axit béo tự do trong 1g chất béo.

- Chỉ số este: là số miligam KOH yêu cầu để xà phòng hóa glixerit của 1 g chất béo, là hiệu số thân chỉ số xà chống hóa và chỉ còn số axit.

2. Lấy ví dụ như minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà chống hóa 2,52g chất mập A cần 90ml dung dịch KOH 0,1M. Phương diện khác, xà phòng hóa trọn vẹn 5,04g chất mập A chiếm được 0,53g glixerol. Tìm chỉ số axit và chỉ số xà phòng hóa.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Few Và A Few, A Few Tiếng Anh Cần Nhớ Rõ

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà phòng hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà phòng hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH bắt buộc để xà phòng hóa 1g chất bự = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg

=> chỉ số este của mẫu chất phệ = chỉ số xà chống hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà phòng hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để trung hòa lượng axit thoải mái có vào 14g một mẫu hóa học béo, cần 15ml hỗn hợp KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH cần dùng làm trung hòa lượng axit thoải mái trong 1g mẫu mã chất bự là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của mẫu mã chất mập là: 6

Ví dụ 3:

Để trung hòa 10g một chất béo có chỉ số axit là 5,6 nên dùng bao nhiêu gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu chất béo bao gồm chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ th-nc 1g hóa học béo phải 5,6 mgKOH=> tương ứng với 4mg NaOH

Vậy: trung hòa - nhân chính 10g chất bự ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> buộc phải 0,04g NaOH.

Ví dụ 4: 

xà chống hóa 1kg hóa học béo gồm chỉ số axit là 2,8 phải dùng 350 ml hỗn hợp KOH 0,1M. Khối lượng glixerol nhận được là bao nhiêu?

Lời giải:

cách 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà chống hóa của mẫu chất béo là: = 19,6 mg

=> chỉ số este = chỉ số xà chống hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2: 

KOH + RCOOH RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R'COO)3C3H5 3R'COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*

*

 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. Bài tập trường đoản cú giải:

Bài 1:Để xà chống hóa 10kg chất béo bao gồm chỉ số axit bằng 7, tín đồ ta mang lại chất lớn đó tác dụng với dung dịch cất 1,42kg NaOH. Sau phản bội ứng tất cả hổn hợp được trung hòa - nhân chính vừa đủ vày 500ml hỗn hợp HCl 1 M.

a. Tính khối lượng glixerol và trọng lượng xà phòng nguyên hóa học thu được.

Xem thêm: Công Thức Thể Tích Khối Trụ & Các Dạng Bài Tập Có Đáp Án Chính Xác

Bài 2: Xà chống hoá 1 kg chất béo bao gồm chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà chống hoá 200.Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

Bài 3: Một nhiều loại mỡ chứa 70% triolein cùng 30% tristearin về khối lượng. Tính cân nặng xà phòng thu được lúc xà chống hoá trọn vẹn 100kg hóa học mỡ đó bằng NaOH.

Bài 4: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hoá trọn vẹn m gam mỡ thừa trên bởi NaOH chiếm được 138 gam glixerol. Giá trị của m?

Bài 5: Để xà phòng hoá 35kg triolein phải 4,939 kilogam NaOH thu được 36,207 kilogam xà phòng. Khẳng định chỉ số axit của mẫu chất khủng trên. 

Các em download thêm BTTN về làm phản ứng xà chống hóa chất bự và xác định chỉ số chất mập tại đây :)