Cho 2 1 Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Amin

  -  

Cho 2,1 gam hh X bao gồm 2 amin no, đơn chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dd HCl (dư), chiếm được 3,925 gam hh muối. Cách làm của 2 amin vào hh X là


+) Áp dụng tăng giảm khối lượng: nHCl = namin $ = dfrac3,925 - 2,136,5$

+) Tính cân nặng phân tử vừa phải của 2 amin


Gọi CT của X là $C_overline n H_2overline n + 1NH_2$

$C_overline n H_2overline n + 1NH_2 + HClxrightarrowC_overline n H_2overline n + 1NH_3Cl$

Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có : nHCl = namin $ = dfrac3,925 - 2,136,5 = 0,05,,mol$

→ Mamin $ = dfrac2,10,05 = 42 o 14overline n + 17 = 42 o overline n = 1,786$ mà 2 amin đồng đẳng tiếp đến → CH3NH2 với C2H5NH2


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm phát âm tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn yêu cầu lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn đề xuất thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - thutrang.edu.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực để giúp bạn:

Lộ trình bài bản 5V: từ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết vừa lòng học xúc tiến live, giáo viên chủ nhiệm cung cấp trong suốt thừa trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


...

Bạn đang xem: Cho 2 1 gam hỗn hợp x gồm 2 amin


Bài tập gồm liên quan


Ôn tập chương 3 Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên với

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức thông thường của amin no, đối kháng chức, mạch hở là


Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, tất cả cùng phương pháp phân tử C7H9N là


Tìm phát biểu sai.


Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng ngày một nhiều nhiệt độ sôi là


Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy những chất bố trí theo máy tự lực bazơ giảm dần là


Cho 10 gam amin đối chọi chức X phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức X, chiếm được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc) cùng 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X có 2 amin no, đối chọi chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng phản nghịch ứng hết với dd HCl (dư), chiếm được 3,925 gam hh muối. Phương pháp của 2 amin vào hh X là


Hỗn hợp khí X tất cả O2 cùng O3 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 22.Hỗn vừa lòng khí Y gồm metylamin và etylamin tất cả tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O và N2, các chất khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận thấy dd của những hợp hóa học trên, chỉ việc dùng một dung dịch thử như thế nào sau đây?


Cho tía dung dịch tất cả cùng độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Hàng xếp theo trang bị tự pH tăng dần là:


Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm cho xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hở có dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) phần trăm khối lượng nitơ vào X là 15,73%. Mang lại m gam X phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, toàn cục lượng ancol hình thành cho tính năng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn thể Y chức năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý giá của m là


α-aminoaxit X chứa một đội nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), chiếm được 13,95 gam muối bột khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch cất 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X chức năng vừa đủ với dung dịch đựng 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Bí quyết của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. Mang đến NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH vẫn phản ứng là


Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tính năng với dung dịch NaOH, thu được hóa học hữu cơ solo chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X có hai chất hữu cơ bao gồm cùng công thức phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH và đun nóng, thu được hỗn hợp Y với 4,48 lít hh Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được khối lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N làm phản ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là


Thuốc thử được dùng làm phân biệt Gly-Ala-Gly cùng với Gly-Ala là


Số đipeptit về tối đa rất có thể tạo ra xuất phát từ 1 hỗn hợp có alanin và glyxin là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm các phản ứng chấm dứt thu được thành phầm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val dẫu vậy không nhận được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit chiếm được 63,6 gam hỗn hợp X gồm những amino axit (các amino axit chỉ có một đội amino và một tổ cacboxyl trong phân tử). Nếu mang đến 1/10 tất cả hổn hợp X công dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cảnh giác dung dịch, thì lượng muối khan nhận được là


Tripeptit X với tetrapeptit Y phần đa mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp có X với Y chỉ tạo thành một amino axit duy nhất tất cả công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, chiếm được N2 với 36,3 gam lếu hợp có CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E gồm X với Y tính năng hết với hỗn hợp NaOH thu được hỗn hợp gồm hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử, chưa phải đồng phân của nhau) cùng dung dịch B chỉ cất hai muối (A và D). Cho những phát biểu sau:

(1) chất X và Y đều công dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X chiếm được etylamin.

(3) dung dịch B có công dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc.

(4) những A và D có cùng số nguyên tử cacbon.

Số đánh giá đúng


Cho những phát biểu

(1) trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) hỗn hợp lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng kỳ lạ riêu cua nổi lên khi nấu ăn canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) bao gồm chứa team NH2 với COOH.

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Chứa Ẩn Dưới Dấu Căn Cực Hay, Chi Tiết, Chuyên Đề: Phương Trình Chứa Ẩn Dưới Dấu Căn

(5) Tơ nilon-6,6 cùng tơ lapsan đều phải có cùng thành phần nguyên tố.

Số phát biểu đúng


Cho sơ đồ dùng phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết trái thí nghiệm những dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc thử được ghi sinh hoạt bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là


Cho dãy những chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của những chất được mô tả như sau:

*

Chất X là


Hỗn hòa hợp X có 2 chất bao gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Mang đến 3,40 gam X bội phản ứng toàn diện với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm những chất vô cơ cùng 0,04 mol các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ đối chọi chức (đều có tác dụng xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Cho những nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

(b) đến lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy mở ra màu tím.

(c) Để rửa sạch ống nghiệm gồm dính anilin, rất có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một đipeptit.

(e) Ở đk thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan vào nước.

Số nhận định đúng là


Cho những chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) nhận được dung dịch đựng hai muối bột là


Cho các nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan xuất sắc trong nước.

(b) Ở trạng thái kết tinh, những amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

Xem thêm: Soạn Bài Sóng Của Xuân Quỳnh, Soạn Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh

(c) Polipeptit gồm những peptit gồm từ 2 mang lại 10 gốc α - aminoaxit và là cơ sở khiến cho protein.