CHỦ ĐỀ SỨC KHỎE TRONG TIẾNG ANH

     

Sức khỏe là một vấn đề rất quan trọng đặc biệt trong cuộc sống. đang thật tệ nếu không may bạn hoặc người thân trong gia đình phải nhập viện mà không thể biểu đạt được tình trạng bệnh dịch với chưng sĩ. Để khiến cho bạn mở rộng vốn từ cũng giống như tránh các trường hợp rủi ro phải vào viện, sau đây thutrang.edu.vn sẽ tổng vừa lòng từ vựng, các từ giờ đồng hồ Anh chủ đề sức khỏe khá đầy đủ nhất đến bạn.

Bạn đang xem: Chủ đề sức khỏe trong tiếng anh


*
Tổng thích hợp từ vựng, cụm từ tiếng Anh chủ thể sức khỏe vừa đủ nhất

1. Tự vựng tiếng Anh về triệu bệnh bệnh

Fever /ˈfiːvɚ/: SốtCough /kɔf/: HoHurt/pain /hɜːt/pān/: ĐauSwollen /ˈswoʊlən/: Bị sưngPus /pʌs/: MủGraze /Greiz/: trầy và xước daHeadache /ˈhɛdeɪk/: Đau đầuInsomnia /ɪnˈsɑːmniə/: Bị mất ngủRash /ræʃ/: phát banBlack eye /blæk aɪ/: thâm mắtBruise /bruːz/: lốt thâmConstipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/: táo khuyết bónDiarrhea /ˌdaɪəˈriːə/: Ỉa chảySore eyes /’so:r ais/: Đau mắtRunny nose /rʌniɳ nəʊz/: Sổ mũiSniffle /sniflz/: Sổ mũiSneeze /sni:z/: Hắt hơiBad breath /bæd breθ/: Hôi miệngEarache /’iəreik/: Đau taiNausea /’nɔ:sjə/: Chứng bi thiết nônTired, Sleepy /ˈtaɪərd/, /ˈsliːpi/: mệt mỏi, bi hùng ngủTo vomit /ˈvɑːmɪt /: Bị nôn mửaSwelling /ˈswelɪŋ/: Sưng tấyBleeding /ˈbliːdɪŋ/: chảy máuBlister /ˈblɪstər/: Phồng rộpEating disorder /ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər/: xôn xao ăn uống

2. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về tên các loại bệnh

Asthma /ˈæzmə/: Hen, suyễnBackache /ˈbækeɪk bəʊn/: chứng bệnh đau lưngBoil /bɔɪl/: mụn nhọtBroken (bone) /ˈbroʊkən/: Gãy (xương,…)Flu /fluː/: CúmTo catch a cold /tuː kætʃ ə kəʊld/: bị dính cảmChill /tʃɪl/: Cảm lạnhill /ɪl/: ỐmFever virut /’fi:və ‘vaiərəs/: Sốt vô cùng viAllergy /ˈælərdʒi/: Dị ứngParalysed /ˈpærəlaɪz/: Bị liệtInfected /in’dʤekʃn/: truyền nhiễm trùngInflamed /ɪnˈfleɪmd/: Bị viêmGout /ɡaʊt/: dịch GútHepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm ganLump /lʌmp/: U bướuInsect bite /ˈɪn.sekt baɪt/: côn trùng nhỏ đốtHeadache /ˈhed.eɪk/: Đau đầuStomachache /ˈstʌmək-eɪk/: Đau dạ dàyToothache /ˈtuːθ.eɪk/: Đau răngHigh blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/: Cao ngày tiết ápSore throat /sɔːʳ θrəʊt/: Viêm họngSprain /spreɪn/: Bong gânBurn /bɜːn/: BỏngMalaria /məˈleriə/: nóng rétScabies /ˈskeɪbiːz/: dịch ghẻSmallpox /ˈsmɔːlpɑːks/: bệnh dịch đậu mùaHeart attack /hɑːrt əˈtæk/: Nhồi tiết cơ timTuberculosis /tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/: bệnh laoDiabetes /,daiə’bi:tiz/: bệnh dịch tiểu đườngAcne /’ækni/: nhọt trứng cáSkin-disease /skɪn dɪˈziːz/: Bệnh quanh đó daCancer /ˈkænsər/: bệnh dịch ung thưPneumonia /nuːˈmoʊniə/: Viêm phổiChicken pox /ˈtʃɪkɪn pɑːks/: dịch thủy đậuDepression /dɪˈpreʃn/: suy nhược cơ thể cơ thể/ trầm cảmFood poisoning /fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩmLow blood pressure /loʊ blʌd ˈpreʃər/: áp suất máu thấpHypertension /ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/: áp suất máu caoLung cancer /lʌŋ ˈkænsər/: Ung thư phổiMeasles /ˈmiːzlz/: dịch sởiMigraine /ˈmaɪɡreɪn/: bệnh đau nửa đầuMumps /mʌmps/: bệnh quai bịRheumatism /ˈruːmətɪzəm/: bệnh thấp khớp

3. Những từ vựng giờ Anh khác liên quan đến bệnh

Disease /dɪˈziːz/: BệnhBlind /blaɪnd/: MùDeaf /def/: ĐiếcDisabled /dɪsˈeɪbld/: Khuyết tậtPregnant /ˈpɹɛɡnənt/: tất cả thaiTo give birth / tu: ɡɪv bɜːθ/: Sinh nởScar /skɑːr/: SẹoStitches /stɪtʃ/: Mũi khâuWound /wuːnd/: vệt thươngSplint /splɪnt/: Nẹp (xương)Injury /ˈɪndʒəɹi/: thương vongBlood pressure /ˈblʌd ˌpreʃ.ər/: huyết ápBlood sample /blʌd ˈsɑːm.pəl/: mẫu mã máuPrescription /pris’kripʃn/: Kê solo thuốcPulse /pʌls/: Nhịp timTemperature /ˈtemprətʃər/: nhiệt độX ray /ˈeks.reɪ/: X QuangOperation /ˌɑːpəˈɹeɪʃən/: Phẫu thuậtPhysiotherapy /ˌfɪzioʊˈθerəpi/: thiết bị lý trị liệuInjection /in’dʤekʃn/: TiêmSurgery /ˈsɜːdʒəri/: Ca phẫu thuậtVaccination /væk.sɪˈneɪʃən/: Tiêm chủng vắc-xinDrip /drɪp/: Truyền thuốc

4. Từ vựng giờ Anh về thuốc, đồ dùng và vẻ ngoài y tế


*
Từ vựng giờ Anh về thuốc, đồ dùng và chế độ y tế
Bandage /ˈbændɪdʒ/: BăngBed rest /bed rest/: nệm bệnhCast /kɑːst/: Bó bộtDrill /dɹɪɫ/: thiết bị khoanNeedle /ˈniː.dl/: Kim khâuWheelchair /ˈwiːltʃer/: xe pháo lănStretcher /ˈstrɛtʃə/: chiếc cángStethoscope /ˈstɛθəsˌkoʊp/: Ống ngheGauze pads /ɡɔːz pæd/: Miếng gạcMedicine /ˈmɛd.sən/: ThuốcAntibiotics /ˌæntibaɪˈɑːtɪk/: kháng sinhSyringe /sɪˈrɪndʒ/: Ống tiêmPill /pɪl/: Thuốc con nhộngTablet /ˈtæblət/: thuốc viênPoison /ˈpɔɪz(ə)n/: thuốc độcAnaesthetic /ˌænəsˈθetɪk/: Thuốc tạo têMedical insurance: bảo đảm y tế

5. Tự vựng giờ Anh về bệnh viện

Doctor/ˈdɒk.tə/: chưng sĩAnaesthetist/ə´ni:sθətist/: chưng sĩ gây têConsultant/kənˈsʌltənt/: chưng sĩ tứ vấnGeneral practitioner/ˌdʒenrəl prækˈtɪʃənər: /Bác sĩ nhiều khoaSurgeon/’sə:dʤən/: bác bỏ sĩ phẫu thuậtNurse/nɜːs/: Y táPatient/peɪʃnt/: bệnh nhânGynecologist /ˌɡaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒɪst/: chưng sĩ sản phụ khoaRadiographer /ˌreɪ.diˈɒɡ.rə.fər/: nhân viên cấp dưới chụp X quangPhysician /fɪˈzɪʃ.ən/: Y SĩHospital/ˈhɒspɪtl/: dịch việnOperating theatre /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˌθɪə.tər/: chống mổWard/wɔ:d/: phòng bệnhWaiting room /ˈweɪ.tɪŋ ˌruːm/: phòng chờ

6. Từ bỏ vựng giờ Anh về sức mạnh cho chức vụ


*
Từ vựng tiếng Anh về sức khỏe cho chức vụ
Doctor – /ˈdɒk.tə/: bác bỏ sĩGenaral practition: bác sĩ đa khoaConsultant – /kən’sʌltənt/: chưng sĩ bốn vấnAnaesthetist – /ə´ni:sθətist/: bác bỏ sĩ khiến têSurgeon – /’sə:dʤən/: chưng sĩ phẫu thuậtNurse – /nɜːs/: Y táPatient – /peɪʃnt/: bệnh dịch nhânGynecologist: bác sĩ mẹ khoaRadiographer – /,reidi’ɔgrəfə /: nhân viên cấp dưới chụp X quangPhysician – /fi’zi∫n/: Y SĩCardiologist: chưng sĩ tim mạchAndrologist: bác sĩ nam khoaEpidemiologist: chưng sĩ dịch tễ họcDermatologist: bác sĩ da liễuEndocrinologist: bác bỏ sĩ nội tiếtGastroenterologist: bác sĩ siêng khoa tiêu hóaHematologist: bác sĩ máu họcOculist: bác sĩ mắtOtorhinolaryngologist/ ENT doctort: bác bỏ sĩ tai mũi họngNeurologist: bác sĩ chăm khoa thần kinhOncologist: chưng sĩ siêng khoa ung thưPsychiatrist: bác bỏ sĩ chăm khoa trọng tâm thầnOrthopedist: chưng sĩ nước ngoài chỉnh hìnhTraumatologist: bác bỏ sĩ chuyên khoa chấn thươngObstetrician: bác bỏ sĩ sản khoa

7. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về sức khỏe trong bệnh viện

Medicine – /ˈmɛd.sən/: ThuốcAntibiotics – /’æntibai’ɔtik/: chống sinhPrescription – /pris’kripʃn/: Kê solo thuốcPill – /pɪl/: Thuốc bé nhộngTablet – /’tæblit/: dung dịch viênPoison – /ˈpɔɪz(ə)n/: thuốc độcHospital – / ˈhɒspɪtl/: dịch việnOperation – /ˌɑːpəˈɹeɪʃən/: Phẫu thuậtOperating theatre: chống mổAnaesthetic – /,ænis’θetik/: Thuốc khiến têPhysiotherapy – /,fiziou’θerəpi/: thiết bị lý trị liệuSurgery – /ˈsɜːdʒəri/: Ca phẫu thuậtWard – /wɔ:d/: buồng bệnhMedical insurance: bảo đảm y tếWaiting room: phòng chờBlood pressure: huyết ápBlood sample: mẫu mã máuPulse – /pʌls/: Nhịp timTemperature – /´temprətʃə/: sức nóng độX ray: X QuangInjection – /in’dʤekʃn/:TiêmVaccination – /ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/: Tiêm chủng vắc-xinDrip: Truyền thuốc

8. Từ bỏ vựng giờ Anh về sức mạnh cho chăm khoa

Surgery: nước ngoài khoaOrthopedic surgery: ngoại chỉnh hìnhThoracic surgery: ngoại lồng ngựcPlastic surgery: Phẫu thuật tạo hìnhNeurosurgery: ngoại thần kinhInternal medicine: Nội khoaAnesthesiology: chăm khoa gây mêCardiology: Khoa timDermatology: siêng khoa da liễuDietetics (and nutrition): Khoa dinh dưỡngEndocrinology: nội y khoa tiếtGastroenterology: Khoa tiêu hóaHematology: Khoa huyết họcGynecology: Phụ khoaNeurology: Khoa thần kinhOdontology: Khoa răngOncology: Ung thư họcOphthalmology: Khoa mắtOrthopedics: Khoa chỉnh hìnhTraumatology: Khoa chấn thươngInpatient department: Khoa người bị bệnh nội trúOutpatient department: Khoa người bị bệnh ngoại trú

9. Những cụm từ bỏ vựng về sức khỏe trong tiếng Anh thường gặp

Khi diễn tả, đãi đằng về sức mạnh của phiên bản thân, họ có một trong những cụm từ bỏ vựng giờ Anh nhà đề sức mạnh cơ phiên bản và thường chạm mặt nhất bên dưới đây. Nếu gắng chắc vào tay từ bỏ vựng liên quan tới chủ đề sức mạnh trong giờ Anh rồi, hãy lưu ý lại cho bạn dạng thân những cụm trường đoản cú vựng dưới đây để ngôn ngữ tiếp xúc được nhiều mẫu mã và tự tin sử dụng hơn các bạn nhé.


*
Các nhiều từ vựng về sức khỏe trong giờ đồng hồ Anh thường gặp

1. Under the weather:

Cảm thấy mệt mỏi mỏi, gầy yếu (thấy như không say đắm ứng, khó chịu với thời tiết, cực nhọc ở vào người)

Ví dụ:I’m a bit under the weather today

(Hôm ni tôi thấy cơ thể hơi khó chịu)

2. As right as rain: khỏe mạnh mạnh

Ví dụ:Tomorrow I’ll be as right as rain. Don’t worry!

(Ngày mai tôi đã khỏe lại như bình thường thôi. Đừng lo lắng!)

3. Splitting headache: Nhức đầu, choáng váng kinh khủng

Ví dụ:She has a splitting headache.

(Cô ấy bị nhức đầu gớm gớm)

4. Run down: mệt nhọc mỏi, uể oải.

Ví dụ:

I’m a bit run down. Can you buy me a cake?

(Tôi thấy khá mệt một chút. Bạn đặt hàng cho tôi cái bánh ngọt được không?)

5. Back on my feet: trở lại như trước, mạnh khỏe trở lại, phục hồi trở lại.

Ví dụ:Last night I was sick but now I’m back on my feet.

(Tối qua tôi bị ốm nhưng hiện giờ khỏe lại rồi.)

6. As fit as a fiddle: khỏe mạnh, tràn trề năng lượng.

Ví dụ:It’s just a small problem. Today I’m as fit as a fiddle.

(Chuyện nhỏ dại ý mà. Hôm nay tôi khỏe mạnh ‘như vâm’.)

7. Dog – tired/dead tired: siêu mệt mỏi

Ví dụ:He feels so dog-tied because of that noise.

(Anh ấy thấy vô cùng căng thẳng vì ồn ào đó.)

8. Out on one’s feet: rất là mệt mỏi như thể đứng không vững.

Ví dụ:Carrying that box for long distance make him out on his feet.

(Mang mẫu hộp đó khiến anh ấy mệt nhọc đứng ko nổi nữa.)

9. Bag of bones: Rất nhỏ gò.

Ví dụ:When she came home from the war she was a bag of bones.

(Khi cô ấy về nhà từ trận đánh cô ấy rất bé ốm)

10. Full of beans: cực kỳ khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Ví dụ:Although she is poor but he is always full of beans.

(Mặc dù túng thiếu nhưng anh ấy luôn luôn khỏe mạnh mạnh.)

11. đen out: trạng thái khiếp sợ đột ngột mất ý thức trợ thời thời.

Ví dụ:When John saw the spider, he blacked out.

(Khi John thấy được con nhện, anh ấy hại chết.)

12. Blind as a bat: mắt kém.

Ví dụ:Without glasses, he is blind as a bat.

(Không gồm cặp kính, anh ấy không nhìn thấy gì)

13. Xanh around the gills: trông xanh xao ốm yếu

Ví dụ:You should sit down. You look a bit xanh around the gills.

(Bạn yêu cầu ngồi xuống. Trông các bạn mệt quá.)

14. Cast iron stomach: bị đau bụng, đầy bụng, cảm xúc bụng cạnh tranh chịu.

Ví dụ:She did drink & eat too much stuff things. She must have a cast iron stomach.

(Cô ấy đã ẩm thực nhiều vật dụng linh tinh vượt rồi. Chắc chắn bụng cô ấy sẽ khó tính lắm.)

15. Clean bill of health: cực kì khỏe mạnh, không còn vấn đề gì về mức độ khỏe.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hành Khúc Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (Phong Nhã£)

Ví dụ:All athletes must produce a clean bill of health.

(Tất cả các vận hễ viên đầy đủ phải chứng tỏ được rằng bản thân vô cùng khỏe mạnh.)

16. (like) Death warmed up: rất nhỏ yếu.

Ví dụ:She told me to go back home. She said I look like death warmed up.

(Cô ấy bảo tôi buộc phải về nhà. Cô ấy nói trông tôi rất bé yếu.)

17. Off colour: ốm yếu (trông khía cạnh như không tồn tại tí màu sắc nào, phương diện tái mét)

Ví dụ:Anna looks a bit off colour khổng lồ day. What happened with her?

(Trông Anna lúc này hơi ốm. Cô ấy bị sao thế?)

18. Dogs are barking: rất đau chân, thấy giận dữ ở chân.

Ví dụ:Tom has been going for walk all day. My dogs are barking!

(Tom đã đi bộ cả ngày hôm nay. Chân mỏi mệt kinh khủng.)

19. Frog in one’s throat: bị đau cổ, cảm giác không nói được.

Ví dụ:My father is always had frog in her throat in the winter.

(Bố tôi thường bị đau cổ trong dịp đông.)

20. Drop lượt thích flies: thường dùng chỉ dịch bệnh lây lan.

Ví dụ:There’s a ‘flu epidemic right now.

(Hiện nay đang xuất hiện dịch cúm)

10. Một số trong những mẫu thắc mắc thường sử dụng cho chủ thể từ vựng giờ Anh về mức độ khỏe

Một vài mẫu câu hỏi về công ty đề sức khỏe trong tiếng Anh sẽ khiến bạn dễ dàng bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng như thể hiện sự quan lại tâm giành riêng cho đối phương. Cùng tò mò những mẫu câu hỏi sử dụng tự vựng giờ Anh về sức khỏe dưới đây nha.


*
Một số mẫu thắc mắc thường sử dụng cho chủ thể từ vựng giờ đồng hồ Anh về sức khỏe

1. Talking about health (Nói chuyện về sức khỏe)

John: Hi! How are you? (Xin chào, các bạn khỏe không?)

Anna: Not bad. (Tôi ổn)

2. Finding out what’s wrong (hỏi han nền tảng gốc rễ bệnh)

Lily: How are you? (bạn khỏe mạnh không?)

May: Not the best, actually. (Không được tốt lắm)

Lily: Oh, what’s the matter? (Ồ, có chuyện gì vậy?)

May: I have got a bit of a cold (Tôi bị cảm lạnh)

3. Enquiring about a sick person (Hỏi thăm bạn ốm)

August: How are you getting on? (bạn cảm thấy thế nào?)

July: I still feel a bit off colour (Tôi vẫn cảm thấy hơi mệt)

August: Have you taken anything for it? (bạn đang uống dung dịch gì chưa?)

July: Yes, of course. (Có, tất nhiên rồi.)

4. Inquire in the hospital (Hỏi thăm trong dịch viện)

Doctor: How much vì you weigh?/ What is your height? (Bạn nặng nề bao nhiêu? (hoặc) Chiều cao của doanh nghiệp là bao nhiêu?)

Patient: 1m65, 50kg.

Doctor: Is your work stressful? (Công việc của người tiêu dùng có mệt mỏi không?)

Patient: Yes

Doctor: Have you ever had headache before? (Trước đây các bạn có lúc nào có nhức đầu không?)

Patient: I had a headache 3 months ago. (Tôi bị đau nhức đầu 3 tháng trước)

11. Hướng dẫn biện pháp viết chia sẻ tiếng Anh công ty đề sức mạnh hay nhất

Health plays an important role in a person’s life as good health supports us lớn live life khổng lồ the fullest with what people desire lớn do. Therefore, they need lớn have a green lifestyle lớn stay healthy.

To have good health is not difficult; however, lớn keep the toàn thân healthy is not simple. This requires us to have a balanced lifestyle with some popular remedies as follows: healthy eating, regular exercises, and stress reduction. First of all, healthy eating is one of the key factors contributing to lớn a vigorous body. Healthy eating means that people should keep a regular balanced diet. This substantively improves people‘s health.

Also, it is important to lớn always ensure the adequate supplement of the nutrients because if the nutrients are balanced yet not sufficient, the operation of the toàn thân is not properly effective. Hence, with the sufficiency of the nutrients, the immune system is boosted to lớn a large extent, supporting the body toàn thân to function well.

The next significant point which affects good health is doing exercises. Regular exercises sida to reduce the risk of disease, maintaining the body toàn thân to be in good condition. This is because doing exercises frequently promotes the efficient operation of the blood circulatory system và other organs in the body, extremely helpful to lớn good health. Additionally, people need to lớn avoid sleeping too much because excessive sleep causes fatigue & mental illness, weakening the body’s conditions. Instead of sleeping too much, it is vital for them to lớn play outsides lớn motivate the body toàn thân to function.

Stress reduction is significantly helpful khổng lồ improve people’s health. Bao tay has a negative effect on mental health & the organs in the body, causing the toàn thân to be susceptible to lớn disease. Therefore, people need to minimize or even relieve stress. Besides, people should experience more joy in life, making their mood happier & more comfortable. This certainly results in a healthier body.

In conclusion, health is extremely important and valuable to everyone; hence, it is necessary for people lớn maintain a balanced lifestyle lớn keep good health.


Bài dịch:

Với mỗi người, sức khỏe là hết sức quan trọng, chính vì có sức khỏe xuất sắc thì họ mới rất có thể sống hết mình với gần như gì bọn họ khao khát thực hiện. Vì chưng vậy, đều người cần có lối sinh sống lành mạnh để có sức khỏe.

Để tất cả sức khỏe giỏi không khó; mặc dù nhiên, để gia hạn cho khung người khỏe to gan thì không phải là điều solo giản. Việc này đòi hỏi họ phải gồm một lối sống thăng bằng với một số cách thức thông dụng như sau: siêu thị lành mạnh, bè bạn dục tiếp tục và sút căng thẳng. Trước hết, ẩm thực lành khỏe khoắn là giữa những yếu tố quan trọng đặc biệt góp phần giúp chúng ta có một khung người mạnh mẽ. Ăn uống lành mạnh tức là mọi người nên giữ một chính sách ăn uống thăng bằng hàng ngày. Việc này giúp cải thiện đáng kể sức khỏe của đầy đủ người.

Ngoài ra, điều đặc biệt là luôn bảo vệ bổ sung đầy đủ các chất bổ dưỡng vì nếu các chất bồi bổ được thăng bằng nhưng không đủ thì cơ thể hoạt động không hiệu quả. Do đó, hỗ trợ đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp khối hệ thống miễn dịch được tăng cường, cung ứng cơ thể vận động tốt.

Yếu tố đặc trưng tiếp theo tác động đến sức khỏe giỏi là lũ dục. đồng chí dục thường xuyên giúp giảm nguy hại mắc bệnh, giúp gia hạn cơ thể ở trạng thái tốt. Đó là vì tập thể dục tiếp tục thúc đẩy hệ thống tuần trả máu và những cơ quan khác trong cơ thể hoạt động hiệu quả, rất là hữu ích so với một sức mạnh tốt. Ngoài ra, hầu như người cần tránh ngủ vô số vì ngủ vô số gây ra căng thẳng mệt mỏi và dịch về tinh thần, làm cho suy yếu đuối cơ thể. Thay bởi vì ngủ thừa nhiều, mọi người cần hoạt động ngoài trời để thúc đẩy cơ thể hoạt động.

Giảm mệt mỏi cũng là vấn đề rất bổ ích để nâng cấp sức khỏe của hồ hết người. Căng thẳng mệt mỏi có tác động tiêu cực đến sức khỏe về ý thức và những cơ quan trong cơ thể, khiến cơ thể dễ bị bệnh. Vì chưng đó, mọi tín đồ cần sút thiểu hoặc thậm chí là sa thải căng thẳng hoàn toàn. Lân cận đó, mọi bạn nên hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, giúp trọng điểm trạng sung sướng và thoải mái hơn. Điều này chắc chắn sẽ giúp họ có một cơ thể khỏe mạnh.

Có được mức độ khoẻ là vấn đề vô cùng quan trọng và quý giá so với mỗi người. Bởi vì vậy, mỗi người cần phải tất cả lối sống an lành để bảo trì một sức khoẻ tốt.

Xem thêm: Thì Tương Lai Gần: Công Thức Thì Tương Lai Gần (Near Future)

Các từ/cụm từ bỏ mới:desire (v): khao khát/mong muốngreen lifestyle (n): lối sinh sống lành mạnhstay healthy (v): tất cả sức khỏe/giữ sức khỏekeep healthy (v) gia hạn sức khỏebalanced lifestyle (n): lối sống cân bằnghealthy eating (n): cơ chế ăn uống lành mạnhbalanced diet (n): cơ chế ăn uống cân nặng bằngadequate (adj): đầy đủnutrient (n): chất dinh dưỡngimmune system (n): hệ thống miễn dịchdo exercises (v): bầy đàn dụcto be in good condition: sinh sống trong triệu chứng tốtblood circulatory system (n): khối hệ thống tuần hoàn máuorgan (n): cơ sở (trong cơ thể)fatigue (n): sự mệt mỏi mỏimental illness (n): bệnh về tinh thầnto be susceptible to lớn st (n): dễ bị mắc (bệnh)relive (v): giảm/loại bỏresult in (v) dẫn đến (kết trái gì)

Trên đây là nội dung bài viết tổng thích hợp từ vựng, nhiều từ giờ đồng hồ Anh chủ thể sức khỏe tương đối đầy đủ nhất. thutrang.edu.vn mong muốn đã cung ứng cho bạn đọc những kiến thức bổ ích giúp các bạn hoàn tất xuất sắc những phần bài xích tập từ bỏ vựng giờ Anh cũng giống như dùng xuất sắc trong giờ Anh giao tiếp.