ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Bộ 10 Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án

Với bộ 10 Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 5 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện tự đó lấy điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 5.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Read và complete

lượt thích do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast & then go to lớn school. After school, I (2) ____________ vì chưng homework with my classmates. Then I often go khổng lồ the thể thao centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the party. They gave me presents like comic books, robots và a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar và Linda played the piano. The tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went to lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vì chưng at the party?

____________________________________

4.What did Linda vì at the Party?

____________________________________

III. Read và tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus khổng lồ school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to lớn the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang và happily.

*

V. Put the words in order lớn make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án & Thang điểm

I.

1. Vày 2. Usually 3. Play 4. TV 5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi thương hiệu là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng. Tôi bè phái dục, bữa sáng và tiếp đến đi học. Sau thời điểm tan học, tôi hay làm bài bác tập về công ty với bạn cùng lớp. Tiếp nối tôi thường xuyên đi đến trung trọng điểm thể thao và chơi bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi xem ti vi. Tôi ham mê xem phim sau giờ ăn tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went khổng lồ his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Công ty nhật tuần trước đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi sẽ mời một vài bàn sinh hoạt của tôi mang lại tham dự lễ hội sinh nhật. Họ đã tặng ngay tôi đa số món vàng như truyện tranh, robot, và một bé gấu bông. Cửa hàng chúng tôi đã ăn bánh, kẹo, hoa quả và kem. Cửa hàng chúng tôi đã uống nước nghiền hoa quả. Shop chúng tôi đã hát nhiều bài bác hát giờ đồng hồ Anh với tiếng Việt. Và cửa hàng chúng tôi cũng sẽ nhảy nữa. Phong đã chơi ghi ta với Linda chơi bọn piano. Bữa tiệc kết thúc vào tầm 7 giờ tối. Chúng tôi đã hết sức thích buổi tiệc đó siêu nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vị on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always vị morning exercise
2. What’s the village like? b. Twice a week
3. What do you do in the morning? c. It’s small và quiet
4. How often bởi you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went khổng lồ / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. vì chưng / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go lớn the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food & drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2. What did you vì chưng last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Bởi vì c. Does d. Will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4. ………..will you bởi vì at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án & Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went khổng lồ Phu Quoc island.

3. What will you vì chưng tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read & complete.

1. Sunday 2. Did 3. Bởi vì 4. Had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. Flat B. Road C. Cottage D. Villa

2. A. Lane B. House C. Road D. Street

3. A. Quiet B. Bigger C. Pretty D. Crowed

4. A. Always B. Usually C. Early D. Often

5. A. Swimming B. Morning C. Fishing D. Surfing

6.

Xem thêm: Loài Động Vật Dưới Đây Có Tập Tính Ngủ Đông Khi Nhiệt Độ Môi Trường Quá Lạnh?

A. Morning B. Afternoon C. Running D. Evening

7. A. Dance B. Activity C. Watch cartoon D. Have nice food

8. A. Watch B. Came C. Go D. Have

9. A. Did B. Went C. Played D. Had

10. A. Surfed B. Played C. Prepared D. Got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go lớn the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How bởi you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin và the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai tía Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read và answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the party. They gave me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We sang English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vày at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi vì at the party?

__________________________________

6. What time did the các buổi party end?

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers & the elephants.

IV. Read & answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday tiệc ngọt was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read & match

*

Part 2: 7-12. Read và tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to lớn school every day except Saturday & Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music & English. I have Maths và Vietnamese every school day. I have Music once a week & English four times a week.

EXAMPLE. - His name is phái nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to lớn school from Monday khổng lồ Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths và Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went lớn Ho đưa ra Minh city.

16. Yes, I will.

17. What vày you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What vày you bởi last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go khổng lồ school from (19)______ lớn Friday. I have Maths & (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ to my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want to lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words khổng lồ make sentences.

Example. Early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read and complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice-cream. We drank fruit juice. We sang trọng English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vì at the party?

________________________________

17. What did Linda vị at the party?

__________________________________

18. What time did the các buổi tiệc nhỏ end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where vì chưng you live? _________________________________

22. Who vày you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vày you learn English? ________________________________

25. How do you practice speaking English? ________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. READING

Part 1. Read và match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read and tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number lớn make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read & complete.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tiếng Ve Gọi Hè

19. Monday 20. Vietnamese 21. Four 22. Practice 23. Emails 24. Because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read và complete

1. Village 2. Motorbike 3. Boat 4. Peacock 5. Zoo 6. Countryside
Part 2. Reorder the words to lớn make sentences.