ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4

     

Đề thi thân kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm đáp án năm 2021 (12 đề)

thutrang.edu.vn soạn và học hỏi Đề thi giữa kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 tất cả đáp án năm 2021 (12 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ Anh 4 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong số bài thi tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4

*

Tải xuống

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Lựa chọn từ không giống loại.

1. A. Science

B. Vietnam

C. English

D. Vietnamese

2. A. Well

B. What

C. Who

D. Why

3. A. Map

B. Photo

C. Poster

D. Australia

4. A. Cook

B. Walk

C. Go

D. Does

5. A. Today

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

II. Cho dạng đúng của những động từ sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B

A

B

1. What is Mrs. Lan doing?

2. Where are you from?

3. Can your sister cook meal?

4. What is Emma’s nationality?

5. What vị they have on Monday?

a, No, she cann"t.

b, They have Math và PE.

c, She is English.

d, She is playing the piano.

e, I am from Hanoi, Vietnam.

IV. Kết thúc hội thoại dựa vào các từ mang đến trước.

Do; name; and; sing; meet;

Anna: Hi. I’m Anna. What’s your (1) ___________?

Tom: My name is Tom. Nice khổng lồ meet you.

Anna: Nice to lớn (2)_______you, too.

Tom: What is your nationality?

Anna: I’m English. (3) ___________ you?

Tom: I’m American. Can you (4) _______ any English songs?

Anna: Yes, I can. I can sing và dance. Do you like playing the piano?

Tom: Yes, I (5) ___________. I want khổng lồ learn to lớn play it.

Anna: I can teach you.

Tom: That’s great.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D; 5 - A;

II. Mang lại dạng đúng của các động từ sau

1 - climb; 2 - is; 3 - visited; 4 - is he doing; 5 - is playing;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu trả lời phù hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

IV. Xong hội thoại dựa vào các từ cho trước.

1 - name; 2 - meet; 3 - and; 4 - sing; 5 - do;

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Read and match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietnam.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where vày you have English?

B. When vì you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read and answer the questions.

I am Lisa. Và this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a bike.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she like doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read và match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read và answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a bike.

Xem thêm: Soạn Bài Cô Tô Lớp 6 Kết Nối Tri Thức Sách Mới), Soạn Bài Cô Tô Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Sắp xếp những từ để sản xuất thành câu hoàn chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. Letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Lựa chọn từ có phần gạch men chân phát âm khác.

1. A. Music

B. Build

C. Cut

D. Student

2. A. Foot

B. Book

C. Good

D. Moon

3. A. Sunday

B. Come

C. Home

D. Some

4. A. Holiday

B. Many

C. Stay

D. Date

III. Điền chữ cái phù hợp vào chỗ trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I"m f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

IV. Viết những tháng trong thời hạn theo đúng nghĩa

MAY DECEMBER JUNE

FEBRUARY OCTOBER APRIL

MARCH JULY SEPTEMBER

JANUARY AUGUST NOVEMBER

Tháng 1 -

Tháng 2 -

Tháng 3 -

Tháng 4 -

Tháng 5 -

Tháng 6 -

Tháng 7 -

Tháng 8 -

Tháng 9 -

Tháng 10 -

Tháng 11 -

Tháng 12 -

ĐÁP ÁN

I. Chuẩn bị xếp các từ để sinh sản thành câu hoàn chỉnh

1 - What does Linh have subjects today?

2 - Can you ride a bike?

3 - I am writing a letter now.

4 - He hates cooking very much.

II. Chọn từ tất cả phần gạch men chân phân phát âm khác.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

III. Điền chữ cái tương thích vào khu vực trống

1. Nice to see you again.

2. She is a pupil in Cau Giau primary.

3. Where are you from? - I am from Ha Noi.

4. Today is Wednesday.

5. I"m fine, thank you.

6. My brithday is in December.

IV. Viết các tháng trong thời hạn theo đúng nghĩa

Tháng 1 - JANUARY

Tháng 2 - FEBRUARY

Tháng 3 - MARCH

Tháng 4 - APRIL

Tháng 5 - MAY

Tháng 6 - JUNE

Tháng 7 - JULY

Tháng 8 - AUGUST

Tháng 9 - SEPTEMBER

Tháng 10 - OCTOBER

Tháng 11 - NOVEMBER

Tháng 12 - DECEMBER

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I. Choose the odd one out.

1. A. Morning

B. Evening

C. Afternoon

D. Birthday

2. A. Japan

B. American

C. English

D. Vietnamese

3. A. Monday

B. Birthday

C. Friday

D. Tuesday

4. A. Second

B. Third

C. Five

D. Fifth

5. A. Piano

B. Badminton

C. Football

C. Volleyball

II. Read và match.

A

B

1. Nice to see you again.

a. He is from Canada.

2. Can he play the piano?

b. Next Monday.

3. Where is Peter from?

c. Nice khổng lồ see you again, too.

4. What day is it today?

d. It is Wednesday.

5. When is your mother"s birthday party?

e. No, he can"t.

III. Read and answer the questions.

Xem thêm: 1 Khối Gạch Bao Nhiêu Viên Gạch? 1 Khối Gạch Xây Được Bao Nhiêu M2

Hi. I am Anna. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It"s a school day. I go khổng lồ school from Monday to Friday. And I vì not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I go khổng lồ the English club. I go khổng lồ school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday và Sunday.