Đề tiếng anh lớp 4

  -  

Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp những em học sinh lớp 4 làm quen với những dạng bài tập trường đoản cú cơ phiên bản tới nâng cao. Bởi vậy, những bộ đề ôn luyện giờ đồng hồ Anh này sẽ giúp tiếp cận dần dần dần, từ nặng nề đến dễ dàng để trẻ học tiếng Anh kết quả hơn.

Mời thầy cô, phụ huynh cùng các concùng xem thêm 5 bộ đề được thutrang.edu.vn soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục dưới đây!

Tổng quan liêu về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài bác tập như: Khoanh một từ khác với tự còn lại, nối câu, chấm dứt bài hội thoại, sử dụng tranh lưu ý để hoàn thành câu, tìm hai bạn thích hợp, đánh số khớp ứng vào hình vẽ, thu xếp lại câu, lựa chọn từ đúng....

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 4

Với nhiều dạng bài xích tập, các bé xíu sẽ được rèn luyện đa số kiến thức khác nhau từ từ vựng cho ngữ pháp, từ từ 1-1 đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và các em cùng xem thêm 5 bộ đề thi giờ Anh.

*

Luyện đề thi liên tục giúp trẻ con tiếp cận dần dần dần, từ khó khăn đến dễ để học tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án đúng cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice to lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cat B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We bởi many exercises ______ Math lessons.

A. To B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào địa điểm trống)

11. Vì chưng you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ tiếng Anh với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Loại giường

23. Bed

C. Loại bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Con Mèo

26. House

F. Cây viết chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài bác tập, các nhỏ xíu sẽ được rèn luyện đa số kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vì you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects do you have today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: bởi you lượt thích English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When vì you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ and on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi vì during Art lesson?

B: I learn lớn (10) d _ _ _a people và objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh và his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Tiểu Đội Xe Không Kính Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (Trang 131)

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố bà mẹ nên lựa chọn bộ đề phù hợp với kĩ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại bỏ 1 cam kết tự để sở hữu từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào cam kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vì you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc rèn luyện thường xuyên, cha mẹ nên khích lệ và chuẩn bị xếp thời hạn nghỉ ngơi hợp lý cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ bỏ khác một số loại với gần như từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vì you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a song during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time vì you go to sleep?

16. What subjects vì chưng you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

20. Why do you want to lớn go khổng lồ the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want khổng lồ see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English và Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When bởi you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to lớn meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của cha mẹ là rượu cồn lực để con học tập và nuốm gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Vị you have Math today? No,…………

A. I am B. I bởi C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vì B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với trường đoản cú gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vì chưng you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Màu Nước Cho Người Mới Bắt Đầu, Học Vẽ Màu Nước Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Nam: (8) .................... Vì chưng you like it?

Alan: Because I want khổng lồ become a (9) …............. Và how (10) ............. You?

Nam : I want lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú khác loại với các từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé bỏng luyện tập thi giờ Anh lớp 4 qua mạng với các bộ đề trên, nhiều phụ huynh chọn thutrang.edu.vn - phần mềm học giờ Anh online chất lượng cao để hỗ trợ bé bỏng học cùng thi tốt hơn. Phụ huynh và trẻ cùng trải nghiệm ngay phần mềm thutrang.edu.vn tại đây với tài khoản học thử: