Đề Tiếng Anh Lớp 5

  -  

Listen và complete. Listen và decide if each statement is True (T) or Fasle (F). Look và complete words. Choose the correct answer. Give the correct khung of verbs in the brackets. Read & complete. Make sentence.


Đề bài bác

A. LISTENING

I. Listen & complete.

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 5

1. My _______ live in a small village.

2. Does Linda lượt thích living in the _______?

3. The _______ is so big & beautiful!

4. My _______ is a factory worker.

5. We often go to lớn the theatre at the _________.

II. Listen & decide if each statement is True (T) or Fasle (F).

1. James is living in Scotland.

2. James doesn’t want to lớn make new friends at new school.

3. James & his friends speak English.

4. Mr. Paul and Mrs. Susan are very friendly.

5. Lewis và Amy are in secondary school.

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Look & complete words.

*

II. Choose the correct answer.

1. _______ do you visit your grandparents? – Once a week.

A. When

B. How much

C. How often

D. Where

2. Where _________ she live? 

A. Is

B. Does

C. Do

D. Are

3. Vì you _____ part in our school’s English club?

A. Take

B. Make

C. Do

D. Play

4. What is ______ address? – It’s 56 Duy tung street.

A. She

B. He

C. They

D. Her

5. ______ your favorite fruit? - Orange.

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’t

III. Give the correct khung of verbs in the brackets.

1. Hoa (be) _______ a new student in this school.

2. Last summer holiday, we (go) _______ lớn Phu Quoc.

3. ______ you (come) ______ khổng lồ Jenny’s birthday buổi tiệc nhỏ tomorrow?

4. Dung (not like) _______ noodles.

5. Before I moved here, I (live) _______ in the countryside with my aunt.

Xem thêm: Vẽ Tranh Em Yêu Nước Sạch Mới Nhất 2022, Vẽ Tranh Chủ Đề Em Yêu Nước Sạch

IV. Read và complete.


invite bookstore played gave took


1. She _______________ lots of photos at the food festival yesterday.

2. Did Nga ____________ you khổng lồ her birthday party?

3. My father bought some books at the _____________.

4. My friends __________ me some presents on my birthday.

5. Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park.

V. Make sentence.

1. Where / you / go / last summer?

2. Where / they / live?

3. She / often / go swimming / Sunday.

4. You / invite / Rei / your birthday party / last weekend?

5. They / stay / trang chủ / tomorrow. 

-------------------THE END-------------------


B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Look và complete words.

1. ISLAND

2. AIRPORT

3. PRESENT

4. SUNBATHE

5. MOTORBIKE

II. Choose the correct answer.

1. C

2. B

3. A

4. D

5. A

III. Give the correct form of verbs in the brackets.  

1. Is

2. Went

3. Will - come

4. Doesn’t like

5. Lived

IV. Read and complete.

1. Took

2. Invite

3. Bookstore

4. Gave

5. Played

VI. Make sentences.

1. Where did you go last summer?

2. Where vì they live?

3. She often goes swimming on Sunday.

4. Did you invite Rei to lớn your birthday các buổi party last weekend?

5. They will stay at trang chủ tomorrow. 

LỜI GIẢI đưa ra TIẾT

A. LISTENING

I. Listen và complete.

(Nghe với hoàn thành.)

Bài nghe:

1. My parents live in a small village.

(Bố mẹ tôi sống ở 1 ngôi xóm nhỏ.)

2. Does Linda lượt thích living in the city?

(Linda bao gồm thích sống ở thành phố không?)

3. The mountain is so big và beautiful!

(Ngọn núi thật là to với đẹp quá!)

4. My brother is a factory worker.

(Anh trai tôi là 1 trong những công nhân bên máy.)

5. We often go to lớn the theatre at the weekend.

(Chúng tôi thường xuyên đến rạp chiếu phim vào cuối tuần.)

II. Listen và decide if each statement is True (T) or Fasle (F).

(Nghe giúp xem mỗi câu dưới đấy là Đúng (T) tốt Sai (F)).

My name is James. I have moved to lớn Scotland khổng lồ study. Now I am living with the Smith"s family. Since I got here, I"ve been really busy the study & making new friends. I speak English all the time here. We"re a real mix of nationalities: Chinese, Russian, Thai, Italian, Spanish, Brazilian but we all speak in English. My host family is really nice. Mr. Paul & Mrs. Susan are very friendly and kind. The children are called Lewis và Amy. They"re both students at a primary school. They are so cute.

Tạm dịch:

Mình tên là James. Mình vừa mới chuyển cho Scotland để học. Bây giờ mình đang sống và làm việc với mái ấm gia đình Smith. Từ lúc mình chuyển mang đến đây, bản thân trở buộc phải rất bận bịu với câu hỏi học và có tác dụng quen các bạn mới. Bản thân nói giờ đồng hồ Anh mọi lúc. Bọn chúng mình thật sự là 1 trong những tổ hợp nhiều quốc tịch: Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Ý, Tây Ban Nha, Brazil, nhưng bọn chúng mình đông đảo nói giờ Anh. Gia đình chủ nhà của chính bản thân mình rất tuyệt. Chú Paul với cô Susan rất thân thiện và giỏi bụng. Những con của họ là Lewis cùng Amy. Các em ấy sẽ học tè học. Những em ấy rất rất đáng yêu.

1. T

James is living in Scotland.

(James đang sinh sống ở Scotland.)

Thông tin: I have moved lớn Scotland to lớn study.

(Mình vừa bắt đầu chuyển mang đến Scotland nhằm học.)

2. F

James doesn’t want lớn make new friends at new school.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hành Khúc Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, Hành Khúc Đội Tntp Hồ Chí Minh

(James không thích kết các bạn ở trường new của cậu ấy.)

Thông tin: Since I got here, I"ve been really busy the study & making new friends.

(Từ lúc mình chuyển đến đây, bản thân trở yêu cầu rất bận bịu với việc học và làm cho quen chúng ta mới.)