Giải cùng em học toán lớp 5 tập 1

     
Tập 1: gồm 18 tuần, mỗi tuần: 2 bài bác viết, 1 bài bác kiểm tra thân học kỳ I với 1 bài bác kiểm tra cuối học kì I. Tổng số 38 bài bác viết


Bạn đang xem: Giải cùng em học toán lớp 5 tập 1

Tập 2: có 17 tuần, mỗi tuần: 2 bài viết, 1 bài bác kiểm tra giữa học kỳ II với 1 bài kiểm tra cuối học kì II. Tổng thể 36 bài viết.


Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 8 Nâng Cao Có Đáp Án 8004, Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Chọn Lọc, Có Đáp Án

Giải BT cùng em học tập Toán 5 giúp những em học viên được luyện tập, các dạng bài xích đã làm trên lớp để năm chắc kỹ năng và kiến thức mới hơn, thông qua đó học tập xuất sắc hơn.


Xem thêm: Giải Toán Tập 2 Lớp 9 Tập 2, ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 Tập 2

Mục lục Giải BT cùng em học tập Toán 5

Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1Tuần 1 tiết 1 trang 5, 6 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 1 tiết 2 trang 6, 7 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 2Tuần 2 tiết 1 trang 8 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 2 ngày tiết 2 trang 9, 10 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 3Tuần 3 huyết 1 trang 11 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 3 tiết 2 trang 12, 14 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 4Tuần 4 tiết 1 trang 15, 16 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 4 ngày tiết 2 trang 16, 17 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 5Tuần 5 huyết 1 trang 18, 19 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 5 tiết 2 trang 19, đôi mươi - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 6Tuần 6 tiết 1 trang 21 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 6 tiết 2 trang 22, 23 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 7Tuần 7 huyết 1 trang 24, 25 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 7 tiết 2 trang 25, 26 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 8Tuần 8 ngày tiết 1 trang 27 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 8 ngày tiết 2 trang 28, 29 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 9Tuần 9 tiết 1 trang 30 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 9 huyết 2 trang 31, 32 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Đáp án đánh giá giữa học kì 1 trang 33, 34 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 10Tuần 10 huyết 1 trang 35 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 10 tiết 2 trang 36, 37 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 11Tuần 11 ngày tiết 1 trang 38 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 11 huyết 2 trang 39, 40 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 12Tuần 12 tiết 1 trang 41 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 12 máu 2 trang 42, 43 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 13Tuần 13 máu 1 trang 44 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 13 máu 2 trang 45, 46 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14Tuần 14 ngày tiết 1 trang 47, 48 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14 huyết 2 trang 48, 50 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 15Tuần 15 ngày tiết 1 trang 51, 52 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 15 ngày tiết 2 trang 52, 53 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 16Tuần 16 tiết 1 trang 54, 55 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 16 tiết 2 trang 55, 56 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 17Tuần 17 tiết 1 trang 57 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 17 tiết 2 trang 58, 60 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 18Tuần 18 huyết 1 trang 61, 62 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 18 huyết 2 trang 63, 64 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Đáp án kiểm tra cuối học kì 1 trang 65, 66 - cùng em học Toán 5 Tập 1

Cùng em học tập Toán 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần đôi mươi trang 9, 12 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 21 trang 13, 16 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 22 trang 17, 21 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 23 trang 22, 25 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 24 trang 26, 29 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Đáp án soát sổ giữa học kì 2 trang 30, 31 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 25 trang 32, 34 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 26 trang 35, 37 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 27 trang 38, 40 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 28 trang 41, 43 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 29 trang 44, 45 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 30 trang 46, 48 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 31 trang 49, 51 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 32 trang 52, 54 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 33 trang 55, 57 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 34 trang 58, 60 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 35 trang 61, 63 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Đáp án đánh giá cuối học tập kì 2 trang 64, 66 - cùng em học Toán 5 Tập 2