Nhiệt phân hoàn toàn cano32 thu được sản phẩm là

  -  
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi nhiệt phân, dãy muối nào dưới đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit cùng khí oxi?

A.

Bạn đang xem: Nhiệt phân hoàn toàn cano32 thu được sản phẩm là

Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2.

B. Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3.

C. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3.

D. Hg(NO3)2, AgNO3.


*

Muối nitrat của sắt kẽm kim loại trước Mg bị nhiệt chia thành muối nitrit + NO2 + O2.

Muối nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg đến Cu bị nhiệt tạo thành oxit kim loại + NO2 + O2.

Muối nitrat của kim loại sau Cu bị nhiệt tạo thành kim một số loại + NO2 + O2.

→ lựa chọn D.Nhiệt phân hết 34,65 gam X bao gồm KNO3 cùng Cu(NO3)2 được hỗn hợp khí Y, dY/H2 = 18,8. Tìm cân nặng của Cu(NO3)2 trong X :

A. 9,4g

B. 11,28g

C. 20,5g

D. 8,6g


Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam lếu hợp có KNO3 và Cu(NO3)2, thu được tất cả hổn hợp khí X (tỉ khối của X so với khi hiđro bằng 18,8). Cân nặng Cu(NO3)2 trong lếu láo hợp thuở đầu là

A.

Xem thêm: 11 - They Pingpong When Their Father Comes Back Home

8,60 gam

B. 20,50 gam

C. 11,28 gam

D. 9,40 gam


Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam láo lếu hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được tất cả hổn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bởi 18,8). Cân nặng Cu(NO3)2 trong láo lếu hợp lúc đầu là

A. 8,60 gam.

B. 20,50 gam.

C. 11,28 gam.

D. 9,40 gam.


Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam láo lếu hợp tất cả KNO3 với Cu(NO3)2, thu được các thành phần hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí H2 bởi 18,8). Trọng lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp lúc đầu là:

A. 8,6 gam.

B. 20,5 gam.

C. 11,28 gam.

D. 9,4 gam.


Cho những phát biểu sau:

(a) nhiệt độ phân muối hạt nitrat của kim loại luôn luôn sinh ra khí O 2  

(b) nhiệt phân muối hạt AgNO 3  thu được oxit kim loại.

(c) nhiệt phân muối bột Cu ( NO 3 ) 2 thu được tất cả hổn hợp khí gồm tỉ khối đối với H 2 là 21,6.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Toán 9 Kì 1 - Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 9 Học Kì I Pdf

(d) rất có thể nhận biết ion NO 3 - trong môi trường thiên nhiên axit bằng sắt kẽm kim loại Cu.

Số tuyên bố đúng là

 A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam lếu láo hợp có KNO3 với Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối tương đối của X đối với khí H2 bằng 18,8). Tính cân nặng Cu(NO3)2 trong tất cả hổn hợp ban đầu?

A. 8,60 gam

B. 20,50 gam

C. 11,28 gam

D. 9,4 gam


Nhiệt phân trọn vẹn 39 g hỗn hợp X có KNO3 với Cu(NO3)2 đến khối lượng không thay đổi thì sau làm phản ứng trọng lượng giảm 14 gam ........khối lượng của Cu(NO3) 2 với KNO3 theo lần lượt làA. 20g và 19g B. 18,8g cùng 20,2g C. 19g với 20g D. 20,2g và 18,8g