Nghị luận xã hội về trách nhiệm của thanh niên với đất nước

Nghị luận xã hội về trách nhiệm của thanh niên với đất nước Bài làm “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình Tuổi hai mươi làm sao không tiếc? Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ Quốc? (Trường ca “Những người đi tới biển” – Thanh Thảo) Những câu thơ