Sau Very Là Loại Từ Gì

  -  

*
Trước tiên, very khi là một tĩnh từ, nó có nghĩa ‘chính là’ , chữ very này còn là một trạng từ chỉ mức độ, cường độ (modifying degree adverb) thường chỉ đứng trước tĩnh từ và trạng từ. Người ta không dùng với những chữ thuộc về so sánh hơn và chữ the most (so sánh nhất)nhưng lại đi với chữ best ( cũng là so sánh nhất ) với chữ first, next, last. Thí dụ:

Your car is much/far/a bit/a lot/rather/very much/even more expensive than mine.(NOT …very more expensive…)

She is by far/quiet/absolutely the most beautiful in my class. (NOT …very the most…)

We want to pick the very best candidate for the job. (correct)

You are the very first person I have spoken to today. (correct)

Với những tĩnh từ, trạng từ bản thân nó đã có nghĩa rất mạnh mẽ ( adjectives and adverbs that have strong meanings) như huge, delicious, disgusting, horrible, terrible, incredible, fantastic, awful, boiling, better …, dân bản xứ không dùng với very, họ xử dụng absolutely, much, very much, completely, totally, quite, utterly.

Bạn đang xem: Sau very là loại từ gì

..Thí dụ:

I felt absolutely terrible. (NOT… very terrible) Chắc bạn cũng nhớ rằng terrible = very bad.

High Park in New York City is quite huge. (NOT… very huge) Please note that huge means very large.

I am absolutely starving. (NOT … very starving.). Starving= very hungry.

The shops in the Matheson Garden are absolutely fantastic. (NOT… very fantastic). Fantastic= very good, very attractive.

 

When I got home, I was totally/completely exhausted. (NOT …very exhausted.) Exhausted = very tired.

When I got home I was very tired. (correct)

Như bạn đã biết, very (adv) đứng trước và phụ nghĩa cho tĩnh từ cùng với trạng từ chứ không phải phụ nghĩa cho động từ ( nếu bạn thích chữ very, dùng very much). Trong tiếng Anh có rất nhiều tĩnh từ với dạng –ing hay-ed như phân từ (participles) mà chức năng của những chữ có dạng này, dùng như là một tĩnh từ hay là một phân từ, lắm khi không rõ rằng. Nhất là những chữ có dạng –ed. Thí dụ:

Your help is greatly appreciated.

His work is (very) much admired.

Ngoại trừ một số quá khứ phân từ thường được xử dùng như là tĩnh từ diễn tả về tình trạng như bored/interested/pleased…dân bản xứ không thường dùng very với quá khứ phân từ . (very much thì được)

His face wore a very surprised, or very annoyed, or very concerned expression. Surprised, annoyed và concerned là tĩnh từ (phụ nghĩa cho danh từ expression)

Đối với những chữ có dạng –ing, thì dễ nhận ra khi nào là một tĩnh từ, khi nào là một phân từ hơn. Nó là một hiện tại phân từ (present participle) khi có túc từ trực tiếp. Thí dụ:

An important part of her job is entertaining her business clients. (present participle)

Her lecture was very entertaining.

Xem thêm: 5 Dạng Bài Cơ Bản Trong Đề Thi Ioe Lớp 6 Cấp Huyện Năm 2021, Tổng Hợp Các Bài Thi Ioe Lớp 6

Họ cũng không dùng very trước những nhóm chữ bắt đầu với giới từ (preposition phrase).very much hoặc much thì được. Thí dụ:

The problems have been much in evidence.

He was deeply/very much in love with her.

He was very much in demand as an teacher of English.

Bạn cũng nên nhớ cấu trúcso + adj/adv + that.

He looked so funny that I couldn’t help laughing. (NOT …looked very funny that…)

Khi dùng chữ very much, bạn đừng để nó giữa động từ và túc từ. Nếu túc từ đi theo ngắn, very much có thể đứng trước động từ hoặc very much có thể được đặt ở cuối câu. Nếu túc từ đi theo dài, very much thường đứng trước động từ.

I enjoy my stay in Dalat very much./ I very much enjoy my stay in Dalat. (NOT …enjoy very much my stay…).

I very much hope that you and your family have a safe journey.

I should very much appreciate it if you would let me know your reasons.

Xem thêm: Xem Tử Vi 2017 Cho Tuổi Canh Thân Năm 2017 Nữ Mạng 1980 Tốt Hay Xấu

Đương nhiên là bạn không viết I very enjoy my stay in this post, although it is rather long rồi, thầy cô lại gạch đỏ nữa.