So Sánh Khác Trong Excel

     

Sử dụng những toán tử so sánh trong Excel để chất vấn nếu hai giá bán trị bằng nhau, ví như một giá bán trị to hơn giá trị khác, giả dụ một giá trị nhỏ hơn cực hiếm còn lại, v.v.

Bạn đang xem: So sánh khác trong excel

Bằng nhau

Toán tử bởi (=) trả về TRUE nếu như hai giá bán trị bởi nhau

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 mặt dưới.

*

Giải thích: công thức trả về TRUE chính vì giá trị trong ô A1 bởi giá trị trong ô B1. Luôn ban đầu một phương pháp với cam kết hiệu bởi (=).

2. Hàm IF dưới sử dụng toán tử bằng.

*

Giải thích: nếu như hai cực hiếm (chuỗi số hoặc văn bản) bởi nhau, hàm IF trả về Yes, trái lại trả về No.

Lớn hơn

Toán tử to hơn (>) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất lơn hơn giá trị thứ hai

1. Ví dụ, hãy xem phương pháp trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: cách làm trả về TRUE bởi vì giá trị vào ô A1 lớn hơn giá trị troong ô B1

2.Hàm OR bên dưới sử dụng toán tử mập hơn.

*

Giải thích: hàm OR trả về TRUE ví như có ít nhất một giá bán trị to hơn 50, ngược lại trả về FALSE.

Nhỏ hơn

Toán tử nhỏ hơn (

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 mặt dưới.

*

Giải thích: công thức trả về TRUE bởi vì giá trị trong ô A1 nhỏ dại hơn giá trị trong ô B1.

2. Hàm AND dưới sử dụng toán tử bé dại hơn.

*

Giải thích: hàm and trả về TRUE nếu cả hai giá chỉ trị nhỏ dại hơn 80, ngược lại trả về FALSE.

Lớn rộng hoặc bằng

Toán tử to hơn hoặc bởi (>=) trả về TRUE nếu giá trị đầu tiên lớn hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 mặt dưới.

Xem thêm: Fa Là Viết Tắt Của Từ Gì - Những Ý Nghĩa Về Fa Có Thể Bạn Chưa Biết

*

Giải thích: công thức trả về TRUE bởi vì giá trị trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng giá trị trong ô B1.

2. Hàm COUNTIF dưới sử dụng toán tử lớn hơn hoặc bằng.

*

Giải thích: hàm COUNTIF đếm số ô lớn hơn hoặc bởi 10.

Nhỏ rộng hoặc bằng

Toán tử nhỏ dại hơn hoặc bởi (

1. Ví dụ, hãy xem bí quyết trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: công thức trả về TRUE cũng chính vì giá trị trong ô A1 nhỏ tuổi hơn hoặc bởi giá trị trong ô B1.

2. Hàm SUMIF dưới sử dụng toán tử nhỏ tuổi hơn hoặc bằng.

*

Giải thích: hàm SUMIF tính tổng mức vốn trong vùng A1:A5 nhỏ hơn hoặc bởi 10.

Không bằng

Toán tử không bởi () trả vể TRUE nếu như hai quý giá không bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 mặt dưới.

*

Giải thích: cách làm trả về TRUE chính vì giá trị trong ô A1 không bởi giá trị trong ô B1.

2. Haàm IF bên dưới sử dụng toán tử ko bằng.

Xem thêm: Điều Nào Là Sai Khi Nói Về Atp Phát Biểu Nào Sau Đây Không Đúng?

*

Giải thích: ví như hai cực hiếm (chuỗi số hoặc văn bản) không bằng nhau, hàm IF trả về No, ngược lại trả về Yes.