THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN TIẾP DIỄN

     

Thì thừa khứ tiếp diễn là ngữ pháp đặc biệt trong giờ đồng hồ anh. Bọn họ thường thực hiện để nói về hành động đang xảy ra tại một thời điểm rõ ràng trong vượt khứ. Ở bài học kinh nghiệm này, thutrang.edu.vn và các các bạn sẽ cùng xem cấu trúc, giải pháp dùng, tiếp đến thực hành để soát sổ độ hiểu bài nhé!

Lý thuyết về thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous)

Thì thừa khứ tiếp diễn trong giờ đồng hồ anh được call là Past Continuous hoặc Past Progressive. Chúng ta học rất có thể tìm thêm kỹ năng và kiến thức mở rộng bằng phương pháp sử dụng một trong các 2 tên thường gọi này.

Bạn đang xem: Thì quá khứ đơn tiếp diễn

Định nghĩa thì vượt khứ tiếp nối là gì?

Về khái niệm, thì quá khứ tiếp tục được sử dụng để mô tả một hành động, vấn đề đang xảy ra xung quanh một thời điểm cụ thể trong vượt khứ. Hành vi này đã dứt và không thể ở hiện tại tại.

Công thức thì thừa khứ tiếp diễn

Dưới trên đây là kết cấu chung của thì quá khứ tiếp nối và công thức cụ thể ở mỗi nhiều loại câu.

Cấu trúc chung:


S

+

auxiliary (be) conjugated in Past Simple

(trợ đụng từ phân chia ở thì vượt khứ)

+

main verb

(động tự chính)

was, were

present participle

(phân từ hiện tại)


Trợ cồn từ (be) được chia trong thì vượt khứ là: was, were

Động từ bao gồm không đổi ở dạng phân từ hiện nay tại: -ing

Đối với câu đậy định, bọn họ thêm “NOT” thân trợ hễ từ và đụng từ chính.

Trong câu nghi vấn, biến đổi vị trí chủ ngữ với trợ động từ.

Công thức chi tiết cho 4 loại câu:

Như vậy, ta sẽ sở hữu công thức cụ thể cho 4 nhiều loại câu như sau:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + was/were + V-ing

At 8 o’clock, I was watching TV.

(Lúc 8h, tôi đã xem ti vi).

Phủ định

S + not + was/were + V-ing

We were not joking.

(Chúng tôi đang không nói đùa).

Nghi vấn

Was/ Were + S + V-ing ?

Yes, S + was/ were.

No, S + wasn’t/ weren’t.

Was he playing football while we were doing homework?

(Anh ấy vẫn chơi bóng đá trong khi công ty chúng tôi làm bài xích tập đề nghị không?)

Câu hỏi WH

WH-word + was/ were + S + V-ing?

S + was/ were + V-ing +…

What were they talking about?

( bọn họ đã nói về điều gì?)


Thì vượt khứ tiếp nối dùng để gia công gì?

Thì thừa khứ tiếp diễn có 4 giải pháp dùng và bọn chúng thường được sử dụng trong số trường hợp:

1. Miêu tả 1 hành động, vụ việc đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong vượt khứ. Hành động bước đầu tại thời điểm này nhưng không kết thúc ngay mà tiếp nối đến 1 thời điểm khác.

VD: At 8pm, I was watching TV.

(Lúc 8h tối, tôi vẫn xem ti vi).

2. Diễn tả hành động xẩy ra đồng thời trong thừa khứ.

VD: He was playing football while we were doing homework.

(Anh ta đang chơi đá bóng trong khi chúng tôi làm bài xích tập).

3. Biểu đạt hành rượu cồn đang xảy ra thì gồm hành động, sự việc khác xen vào.

VD: When Mary came, I was cooking dinner.

(Khi Mary đến, tôi đang nấu bữa tối).

4. Đề cập hành vi được lặp lại nhiều lần trong quá khứ và có tác dụng phiền hoặc khiến người khác cực nhọc chịu.

VD: He was always forgetting something at home when he went out.

(Anh ta lúc nào cũng quên một vài thứ trong nhà khi anh ta ra ngoài).

Dấu hiệu nhận ra của thì quá khứ tiếp diễn

Một số vết hiệu nhận thấy thì quá khứ tiếp tục thông qua nhiều trạng từ và từ chỉ thời gian:

At + giờ đồng hồ + thời gian trong thừa khứ. (at 8p.m yesterday,…)

At this time + thời hạn trong vượt khứ. (at this time last week, at the moment last month,…)

In + năm (in 2019, in 2020)

In the past.

When (khi) khi diễn tả hành hễ xen vào.

While (trong khi) lúc nói về hành động xảy ra tuy vậy song.

Cách phân chia động từ nghỉ ngơi thì vượt khứ tiếp diễn

Trong cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn, bạn làm việc cần chia trợ cồn từ và rượu cồn từ chủ yếu trong câu. Cụ thể:

Chia trợ cồn từ theo chủ ngữ bao gồm của câu (đại từ nhân xưng)


STT

Chủ ngữ - Đại trường đoản cú nhân xưng

Cách chia

1

I, you (Số ít)

was

2

We, you, they (Số nhiều)

were

3

He, she, it (Số ít)

was


Quy tắc thêm “-ing” khi phân chia động trường đoản cú chính


Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

live => living

Kết thúc bằng một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

tie => tying

Kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có 1 âm tiết

Nhân song phụ âm cuối và thêm (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động từ có nhiều hơn 2 âm tiết và dấu nhận âm rơi vào cảnh âm máu cuối cùng

Nhân song phụ âm cuối với thêm (-ing)

permit => permitting

(per’mit)


Những hễ từ không chia ở thì vượt khứ tiếp diễn

Điểm chung các động tự không sử dụng ở thì các thì tiếp nối (non-continuous verb) là nhóm từ chỉ cảm giác, trạng thái, nhấn thức (tri thức, sở thích), sở hữu. Có thể phân thành 5 đội từ không phân tách (không dùng) ngơi nghỉ thì hiện tại tiếp diễn gồm:

Nhóm giác quan: taste, smell, hear,...

Nhóm chỉ tình trạng: appear, seem, sound,...

Nhóm sở hữu: have/has, belong to, contain, possess,...

Xem thêm: Con Trai Của Mẹ Mẹ Yêu Con Biết Bao, Lời Bài Hát Thư Của Mẹ, Thanh Ngọc, Video

Nhóm sở thích: like, love, hate, dislike, desire, wish,...

Nhóm tri thức: know, understand, believe,...

Sơ đồ bốn duy - bí quyết nhớ cấp tốc thì quá khứ tiếp diễn

Nhằm giúp bạn hiểu về thì vượt khứ tiếp diễn, thutrang.edu.vn share sơ đồ tư duy tóm tắt ngữ pháp như sau:

*

Bài tập thì thừa khứ tiếp tục CÓ ĐÁP ÁN

Cùng thutrang.edu.vn ôn tập lại kỹ năng và kiến thức thì vượt khứ tiếp tục với những bài tập trắc nghiệm, tự luận dưới đây:

Bài 1: Chọn giải đáp đúng cho các câu trắc nghiệm bên dưới đây

1. My brother and sister _____ playing tennis at 11am yesterday.

A. Are B. Was C. Were

2. _____ you still working at 7pm last night?

A. Were B. Are C. Was

3. At 8.30am today I _____ driving lớn work.

A. Was B. Am C. Were

4. We _____ sleeping when the police came.

A. Was B. Weren"t C. Won"t

5. Why _____ he having lunch at 4pm?

A. Was B. Does C. Were

6. Was he not _____ his homework?

A. Doing B. Bởi C. Done

7. Snow _____ lightly. Suddenly a reindeer appeared.

A. Fell B. Was falling C. Is falling

8. Somebody threw a shoe at him _____ he was speaking.

A. After B. When C. While

9. They ________ TV when I arrived.

A. Were watching B. Were watched C. Watched

10. I was reading a detective story _____ I heard a noise.

A. During B. While C. When

Bài 2: đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

1. Julie (sleep) at three o"clock.

2. You (study) at three o"clock.

3. Luke (read) at three o"clock.

4. I (work) at three o"clock.

5. They (eat) chocolate at three o"clock.

6. John (play) tennis at three o"clock.

7. We (watch) TV at three o"clock.

8. He (use) the internet at three o"clock.

9. You (cook) lunch at three o"clock.

10. We (travel) khổng lồ London at three o"clock.

11. Mrs Brown (not/walk) in the garden when the murder happened.

12. Mr black (not/work) in his study when the murder happened.

13. Miss Jones (not/talk) lớn Mr. Trắng when the murder happened.

14. You (not/play) cards when the murder happened.

15. Dr Ford (not/read) in his room when the murder happened.

16. Mr. & Mrs. Green (not/eat) in the dining room when the murder happened.

17. Mr xanh (not/drink) coffee in the library when the murder happened.

18. The maid (not/clean) the bedrooms when the murder happened.

19. I (not/listen) to lớn music when the murder happened.

Xem thêm: Top 19 Cái Võng Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2021, Cái Võng Tiếng Anh Là Gì

20. The dogs (not/play) outside when the murder happened.

Bài 3: hoàn thành câu với tự gợi ý

1. (he / cook)

2. (she / play cards)?

3. (I / not / cry)

4. (you / not / feel well)

5. (where / I / go when I met you)?

6. (she / not / sleeping at midnight)

7. (I / work)?

8. (you / sleep when I got home)?

9. (it / rain at lunchtime)

10. (what / you / do)?

11. (why / she / run)?

12. (you / not / read)

13. (how / we / bởi vì at that time)?

14. (he / not / watch a film at 3pm)

15. (I / bởi vì my homework at eight o"clock)

16. (where / it / rain)?

17. (you / siêu thị when I called you)

18. (she / eat dinner when we arrived)

19. (he / live in Tokyo at the time)?

20. (it / snow)?

Bài 4: ngừng câu bằng phương pháp cho dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

1. I _____________ to lớn bed at 10 am yesterday. (to go)

2. Why _____________ you _____________ the text the whole morning? (to translate)

3. _____________ he _____________ him at 2 o"clock yesterday? (to visit)

4. They _____________ an interesting book, when something fell on the floor. (to read)

5. He _____________ me carefully. (not / to listen to)

6. Why _____________ she _____________ the whole day? (to cry)

7. I _____________ your sister. (not / to laugh at)

8. _____________ he _____________ alone, when you met him? (to stand)

9. We _____________ our mother the whole day. (to help)

10. _____________ it _____________ , when you got off the train? (to snow)

11. We _____________ at 2 o"clock. (not / lớn study)

12. What _____________ you _____________ , when I said your name? (to think about)

13. We _____________ , when you met us. (to hurry)

14. What _____________ Tim _____________ , when you took his phone away? (to listen to)

15. She _____________ with him the whole night. (to dance)

Đáp án bài bác tập thừa khứ tiếp diễn:

Bài 1:


1. Was sleeping

6. Was playing

11. Wasn"t walking

16. Weren"t eating

2. Were studying

7. Were watching

12. Wasn"t working

17. Wasn"t drinking

3. Was reading

8. Was using

13. Wasn"t talking

18. Wasn"t cleaning

4. Was working

9. Were cooking

14. Weren"t playing

19. Wasn"t listening

5. Were eating

10. Were travelling

15. Wasn"t reading

20. Weren"t playing


Bài 3:

1. He was cooking

2. Was she playing cards?

3. I wasn"t crying

4. You weren"t feeling well

5. Where was I going when I met you?

6. She wasn"t sleeping at midnight

7. Was I working?

8. Were you sleeping when I got home?

9. It was raining at lunchtime

10. What were you doing?

11. Why was she running?

12. You weren"t reading

13. How were we doing at that time?

14. He wasn"t watching a film at 3pm

15. I was doing my homework at eight o"clock

16. Where was it raining?

17. You were shopping when I called you

18. She was eating dinner when we arrived

19. Was he living in Tokyo at the time?

20. Was it snowing?

Bài 4:


1. Was going

6. Was - crying

11. Were not studying

2. Were - translating

7. Was not laughing at

12. Were - thinking about

3. Was - visiting

8. Was - standing

13. Were hurrying

4. Were reading

9. Were helping

14. Was - listening to

5. Was not listening to

10. Was - snowing

15. Was dancing


Thì vượt khứ tiếp nối tuy không thực sự khó tuy vậy lại là con kiến thức đặc biệt bạn học phải nắm vững. Với đầy đủ chia sẻ cụ thể về công thức, phương pháp dùng và bài bác tập bên trên đây, thutrang.edu.vn hi vọng các bạn sẽ đọc thiệt kỹ, rèn luyện thật nhiều để thạo phần ngữ pháp này!