Unit 10 lớp 12: language (trang 60

     

Work in pairs. Look at the pictures & answer ihe questions. (Làm bài toán từng đói. Nhìn số đông hình vù trà lời câu hỏi.)


Before

I. BEFORE YOU READ

 Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 12: language (trang 60

 Look at the pictures và answer the questions.

(Làm việc từng đôi. Nhìn đều hình với trà lời câu hỏi.)

*

1. Which of the animals and insects below can be found in Vietnam?

(Loài đồ gia dụng và côn trùng nhỏ nào dưới đây rất có thể tìm tìm ra tìm thấy sinh hoạt Việt Nam?)

2. Which of them is/are in danger of becoming extinct?

(Loài nào trong các chúng có nguy hại tuyệt chủng?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. All of these animals và insects except for leopards can be found in Vietnam.

(Tất cả những con vật và côn trùng tiếp sau đây trừ nhỏ báo là hoàn toàn có thể tìm thấy được ở Việt Nam.)

2. I think rhinoceros is in danger of extinction.

(Tôi nghĩ kia giác đang có nguy hại tuyệt chủng.)


While

II. WHILE YOU READ

Read the text then vị the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn kế tiếp làm bài bác tập kèm theo.)

Endangered species are plant và animal species which are in danger of extinction. Over 8,300 plant species và 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction, and many thousands more become extinct each year before biologists can identify them.

The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation & pollution. The drainage of wetlands, cutting of forests, urbanization & road & dam construction have destroyed or seriously damaged natural habitats. Since the 1600s, worldwide commercial exploitation of animals for food và other products has seriously reduced the number of rare species. Toxic chemicals in the air & land, contaminated water và increased water temperatures have also driven many species lớn the verge of extinction.

Plant & animal extinction leads lớn a loss of biodiversity. Maintaining biodiversity is important for us in many ways. For example, humans depend on species diversity lớn have food, clean air & water, và fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines & other products that biodiversity provides.

Different conservation efforts have been made in order khổng lồ save endangered species. The Red danh sách - a global list of endangered & vulnerable animal species - has been introduced lớn raise people"s awareness of conservation needs. Governments have enacted laws lớn protect wildlife from commercial trade và overhunting. A number of wildlife habitat reserves have been established so that a wide range of endangered species can have a chance lớn survive & develop.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Các chủng loại bị lâm nguy là những chủng loại động thực đồ dùng có nguy hại tuyệt chủng. Bên trên 8000 chủng loại thực vật cùng 7200 chủng loại động vật hoang dã trên toàn cầu bị đe dọa tuyệt chủng, và các loài nữa trở đề nghị tuyệt chủng hàng năm trước khi các nhà sinh vật có thể xác định chúng.

Những nguyên nhân quan trọng đặc biệt của việc tuyệt chủng các chủng các loại là sự hủy diệt môi trường sống tự nhiên, khai thác thương mại cùng ô nhiễm. Sự cởi nước các vùng ngập nước, đốn rừng, đô thị hóa và việc xây dựng con đường và đập nước đã hủy diệt hoặc làm cho hư sợ nghiêm trọng môi trường sống từ nhiên. Từ những năm 1960, việc khai quật có tính dịch vụ thương mại toàn nhân loại các động vật lấy thực phẩm với những sản phẩm khác đang làm bớt trầm trọng số động vật hoang dã quí hiếm. Những hóa chất ô nhiễm trong không gian và quốc gia bị ô nhiễm và ánh nắng mặt trời nước tăng cũng đưa nhiều mẫu mã đến bờ hay chủng.

Sự tuyệt chủng hễ thực vật đưa đến việc thiếu tính tính phong phú sinh thái. Bảo trì tính phong phú và đa dạng sinh thái quan trọng đặc biệt cho bọn họ ở các phương diện. Chẳng hạn, con người chịu ảnh hưởng sự đa dạng chủng loại để sở hữu thức ăn, ko khí cùng nước sạch, với đất màu mỡ cho nông nghiệp. Thêm vào đó, bọn họ được lợi to lớn lớn từ khá nhiều loại thuốc với các thành phầm khác nhưng mà tính nhiều mẫu mã sinh thái cung cấp.

Những cố gắng bảo tồn không giống được thực hiện nhằm để cứu nhiều chủng loại đang bị lâm nguy. Danh sách Đỏ - danh sách có tính thế giới của hầu như chủng loại động vật hoang dã dễ bị nguy khốn và đang lâm nguy - đã được giới thiệu để nâng cao ý thức yêu cầu bảo tồn của dân chúng. Các chính tủ đã phát hành những luật đạo để đảm bảo động vật hoang dã khỏi việc bán buôn và sản bắn qua mức. Các khu bảo tồn môi trường xung quanh sống của động vật hoang dã đã được thiết lập để một số lớn chủng một số loại đang lâm nguy có thể có thời cơ tồn tại cùng phát triển.


Task 1

Task 1: The nouns in column A all appear in the passage. Match each of them with a suitable definition in column B.

(Tất cả danh từ sinh sống cột A lộ diện ở đoạn văn, ghép từng tự của chúng với định nghĩa phù hợp ở cột B.)

A

B

1. Extinction

a. The existence of a large number of different kinds of animals và plants which make a balanced environment

2. Habitat

b. The act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

3. Biodiversity

c. A situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. Stops existing

4. Conservation

d. The natural environment in which a plant or animal lives

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Extinction - c. a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. Stops existing.

(sự tuyệt chủng – một tình huống trong kia thực vật, đụng vật, giải pháp sống ... Ngừng tồn tại)

2. Habitat – d. the natural environment in which a plant or animal lives

(môi trường sinh sống - môi trường thiên nhiên tự nhiên trong các số ấy thực đồ gia dụng hoặc động vật hoang dã sống)

3. Biodiversity - a. the existence of a large number of different kinds of animals và plants which make a balanced environment

(đa dạng sinh học - sự lâu dài của một số trong những lượng lớn những loại động vật và thực vật tạo cho một môi trường xung quanh cân bằng)

4. Conservation - b. the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

(sự bảo tồn - hành động ngăn phòng ngừa một cái nào đấy bị mất, lãng phí, hư lỗi hoặc bị phá hủy)


Task 2

Task 2: Choose A, B, C or D lớn complete the following sentences about the reading passage.

(Chọn A, B, C hoặc D để hoàn chỉnh những câu về bài xích đọc.)

1. The number of species around the globe threatened with extinction is over ……

A.7,200 B. 8,300

C. 1,600 D. 15,000

2. Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction?

A. Pollution

B. Natural selection

C. Habitat destruction

D. Overexploitation

3. The Red list is a special book that provides names of ……………animals.

A. Vulnerable and endangered

B. Hunted

C. Endangered

D. Extinct

4. The development of wildlife habitat reserves helps………………

A. Save a large number of endangered species

B. Make a list of endangered species

C. Enact laws to lớn protect wildlife

D. Develop commercial trade and overhunting

5. The best title for the passage is………………...

A. Endangered Species và Conservation Measures

B. Endangered Species và their Benefits

C. The Global Extinction Crisis

D. Endangered Species Extinction: Causes & Conservation Measures

Lời giải đưa ra tiết:

1.

Xem thêm: Xem Phim Như Ý Phương Phi Tập 29 Thuyết Minh 】Như Ý Phương Phi Tập 29 Vietsub

 D

The number of species around the globe threatened with extinction is over 15,000.

(Số chủng loại trên trái đất đang bị rình rập đe dọa tuyệt chủng là hơn 15,000.)

Thông tin: (đoạn 1) Over 8,300 plant species and 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction..”

2. B

Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction? => natural selection

(Những vấn đề sau đây KHÔNG được nhắc như là tại sao chính gây ra sự hay chủng loài? => tinh lọc tự nhiên)

Thông tin: (đoạn 2) The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

3.  

The Red list is a special book that provides names of vulnerable & endangered animals.

(Danh sách đỏ là một cuốn sách quánh biệt cung ứng tên của những con vật dễ bị tiến công và nguy cấp.)

Thông tin: The Red các mục - a global danh sách of endangered và vulnerable animal species - has been introduced to lớn raise people"s awareness of conservation needs.

4.  A

The development of wildlife habitat reserves helps save a large number of endangered species.

(Sự cải cách và phát triển của các khu bảo đảm sinh cảnh từ nhiên sẽ giúp đỡ cứu được một số trong những lượng lớn những loài nguy cấp.)

Thông tin: (đoạn cuối) “A number of wildlife habitat reserves have been established so that a wide range of endangered species can have a chance to lớn survive & develop.

5. D

The best title for the passage is Endangered Species Extinction: Causes & Conservation Measures.

(Tiêu đề rất tốt cho đoạn văn là Nguy cơ tuyệt chủng các loài: Các tại sao và các biện pháp bảo tồn.)

Thông tin: xuyên thấu cả bài bác đề cập tới việc tuyệt chủng của không ít loài đang gặp mặt nguy hiểm, lý do (đoạn 2) với những phương án (đoạn 4)


Task 3

Task 3: Find evidence in the passage to support these statements.

(Tìm những chứng cứ tại vị trí văn để hỗ trợ những câu nói này.)

1. Pollution is one of the main causes of species extinction.

(Ô lan truyền là trong những nguyên nhân thiết yếu gây tốt chủng.)

 

2. Species diversity has provided humans with so many essential things.

 

(Sự phong phú và đa dạng của chủng loại đã đem lại cho bé người không hề ít điều thiết yếu.)

 

3. There are a number of ways khổng lồ help save endangered species.

 

(Có một số phương pháp để cứu gần như loài nguy cấp.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The first sentence of Paragraph 2 “The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation & pollution...”

2. Paragraph 3 “...humans depend on species diversity to have food, clean air & water, và fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines and other products that biodiversity provides.

3. Paragraph 4 The Red List... - has been introduced to lớn raise people"s awareness of conservation needs. Governments have enacted laws... A number of wildlife habitat reserves...”


After

III. AFTER YOU READ 

Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph.

(Làm bài toán từng đôi. Nắm tắt đoạn văn bằng phương pháp viết MỘT câu mang lại từng đoạn văn.)

Lời giải chi tiết:

* Paragraph 1: Over fifteen thousand plant and animal species around the globe are threatened with extinction.

(Đoạn 1: rộng 1500 loại thực và động vật hoang dã trên toàn cầu đang bị đe dọa tuyệt chủng.)

* Paragraph 2: The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

(Đoạn 2: lý do chính gây nên sự hay chủng của chủng loại là sự hủy diệt môi ngôi trường sống, khai thác thương mại với ô nhiễm.)

* Paragraph 3: Biodiversity is important for humans since it provides food, clean water, air, fertile soil, many medicines & other products.

Xem thêm: Của ... Vật Lạ Hãy Giúp Mình Điền Vào Chỗ Trống, Thức Ngon Vật Lạ Là Gì

(Đoạn 3: Đa dạng sinh trang bị rất quan trọng với loại người chính vì nó hỗ trợ thức ăn, nước sạch, không khí, khu đất đai phì nhiêu màu mỡ , nhiều thuốc với các thành phầm khác.)

* Paragraph 4: Different efforts have been made to lớn save và conserve endangered species.

(Đoạn 4: những nỗ lực không giống nhau đã được tiến hành để cứu với bảo tồn các loài nguy cấp.)