tìm x phân số

Đề bài

Bài 1. Tính.

Bạn đang xem: tìm x phân số

a) $2 + \frac{3}{4}$                                        b) $\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - \frac{7}{4}$                                    

c) $\frac{1}{6} + \frac{3}{8} - \frac{1}{4}$                                      d) $\frac{5}{{12}} + \frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$

e) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} \times \frac{7}{2}$                                          f) $\frac{{16}}{9} - \frac{4}{{15}}:\frac{2}{5}$

Bài 2. Tính:

a) $\frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}}:\frac{5}{8}$                                       b) $\frac{3}{5} \times \frac{4}{{21}} \times \frac{{25}}{3}$

c) $\frac{{15}}{{16}}:\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$                                             d) $\frac{{21}}{4} \times \frac{{16}}{{14}} \times \frac{1}{2} \times \frac{8}{3}$

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a) $\frac{{21}}{{25}} \times \frac{2}{5} + \frac{{21}}{{25}} \times \frac{3}{5}$                          b) $\frac{5}{2} \times \frac{3}{4} - \frac{3}{{14}}:\frac{6}{7}$

c) $\frac{3}{{10}} \times \frac{7}{4} - \frac{3}{{10}} \times \frac{3}{4}$                         d) $\frac{7}{{12}} + \frac{6}{9} + \frac{3}{8} + \frac{5}{{12}} + \frac{1}{3} + \frac{5}{8}$

Bài 4. Tìm x

a) $x \times \frac{3}{7} = 1 - \frac{5}{8}$                            b) $\frac{8}{3} - x = \frac{9}{{10}} \times \frac{5}{3}$

c) $x:\frac{5}{9} = 2 - \frac{{11}}{8}$                                  d) $x \times \frac{2}{3} + x \times \frac{7}{3} = \frac{{11}}{4}$

Bài 5. Ba tổ người công nhân thực hiện công cộng một việc làm. Tổ loại nhất thực hiện được $\frac{1}{6}$ việc làm, tổ loại nhì thực hiện được $\frac{2}{5}$ việc làm, tổ loại thân phụ thực hiện được $\frac{1}{3}$ việc làm. Hỏi team người công nhân còn cần thực hiện tiếp từng nào phân việc làm nữa?

Bài 6. Một cửa hàng sở hữu 1428 kilogam trái khoáy cây. Ngày loại nhất cửa hàng đang được cung cấp $\frac{3}{7}$ số trái khoáy cây, ngày loại nhì cửa hàng cung cấp $\frac{1}{6}$số trái khoáy cây bại liệt. Hỏi sau nhì ngày, cửa hàng sót lại từng nào ki-lô-gam trái khoáy cây?

Bài 7. Trại nuôi gà thu hoạch được 336 trái khoáy trứng và đang được cung cấp không còn vô 3 lượt. Lần đầu bán tốt $\frac{5}{{12}}$ số trứng, lượt loại nhì bán tốt $\frac{3}{4}$ số trứng sót lại. Hỏi lượt loại thân phụ bán tốt từng nào trái khoáy trứng?

Quảng cáo

Đáp án

Bài 1.

Tính.

a) $2 + \frac{3}{4}$                                        b) $\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - \frac{7}{4}$                                    

c) $\frac{5}{6} + \frac{5}{8} - \frac{1}{4}$                                      d) $\frac{5}{{12}} + \frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$

e) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} \times \frac{7}{2}$                                          f) $\frac{{16}}{9} - \frac{4}{{15}}:\frac{2}{5}$

Phương pháp giải

Đối với biểu thức sở hữu chứa chấp phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia tao triển khai phép tắc tính nhân, phân chia trước, triển khai phép tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) $2 + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{{11}}{4}$                                      

b) $\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - \frac{7}{4} = \frac{4}{{12}} + \frac{{18}}{{12}} - \frac{{21}}{{12}} = \frac{1}{{12}}$                                              

c) $\frac{1}{6} + \frac{3}{8} - \frac{1}{4} = \frac{4}{{24}} + \frac{9}{{24}} - \frac{6}{{24}} = \frac{7}{{24}}$                                              

d) $\frac{5}{{12}} + \frac{3}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{5}{{12}} + \frac{{3 \times 4}}{{8 \times 9}} = \frac{5}{{12}} + \frac{{3 \times 4}}{{4 \times 2 \times 3 \times 3}} = \frac{5}{{12}} + \frac{1}{6} = \frac{7}{{12}}$

e) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{4}{5} - \frac{7}{{10}} = \frac{8}{{10}} - \frac{7}{{10}} = \frac{1}{{10}}$                                          

f) $\frac{{16}}{9} - \frac{4}{{15}}:\frac{2}{5} = \frac{{16}}{9} - \frac{4}{{15}} \times \frac{5}{2} = \frac{{16}}{9} - \frac{{20}}{{30}} = \frac{{16}}{9} - \frac{2}{3} = \frac{{16}}{9} - \frac{6}{9} = \frac{{10}}{9}$

Câu 2.

Tính:

a) $\frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}}:\frac{5}{8}$                                       b) $\frac{3}{5} \times \frac{4}{{21}} \times \frac{{25}}{3}$

c) $\frac{{15}}{{16}}:\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$                                             d) $\frac{{21}}{4} \times \frac{{16}}{{14}} \times \frac{7}{2} \times \frac{8}{3}$

Phương pháp giải

- Muốn phân chia nhì phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

- Đối với phép tắc nhân những phân số tao rất có thể rút gọn gàng cả tử số và kiểu mẫu số cho những quá số công cộng.

Lời giải chi tiết

a) $\frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}}:\frac{5}{8} = \frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}} \times \frac{8}{5} = \frac{{7 \times 3 \times 8}}{{9 \times 14 \times 5}} = \frac{{7 \times 3 \times 4 \times 2}}{{3 \times 3 \times 7 \times 2 \times 5}} = \frac{4}{{15}}$                                             

b) $\frac{3}{5} \times \frac{4}{{21}} \times \frac{{25}}{3} = \frac{{3 \times 4 \times 25}}{{5 \times 21 \times 3}} = \frac{{3 \times 4 \times 5 \times 5}}{{5 \times 7 \times 3 \times 3}} = \frac{{20}}{{21}}$

c) $\frac{{15}}{{16}}:\frac{5}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{{15}}{{16}} \times \frac{8}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{{15 \times 8 \times 3}}{{16 \times 5 \times 4}} = \frac{{5 \times 3 \times 8 \times 3}}{{8 \times 2 \times 5 \times 4}} = \frac{9}{8}$                                      

d) $\frac{{21}}{4} \times \frac{{16}}{{14}} \times \frac{1}{2} \times \frac{8}{3} = \frac{{21 \times 16 \times 1 \times 8}}{{4 \times 14 \times 2 \times 3}} = \frac{{7 \times 3 \times 8 \times 2 \times 1 \times 4 \times 2}}{{4 \times 7 \times 2 \times 2 \times 3}} = 8$

Bài 3.

Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a) $\frac{{21}}{{25}} \times \frac{2}{5} + \frac{{21}}{{25}} \times \frac{3}{5}$                          b) $\frac{5}{2} \times \frac{3}{4} - \frac{3}{{14}}:\frac{6}{7}$

c) $\frac{3}{{10}} \times \frac{7}{4} - \frac{3}{{10}} \times \frac{3}{7}$                         d) $\frac{7}{{12}} + \frac{6}{9} + \frac{3}{8} + \frac{5}{{12}} + \frac{1}{3} + \frac{5}{8}$

Phương pháp giải

Áp dụng đặc thù một phân số nhân với cùng 1 tổng hoặc một hiệu hoặc đặc thù phối kết hợp rồi triển khai tính theo đòi những quy tắc đang được học tập.

Lời giải chi tiết

a) $\frac{{21}}{{25}} \times \frac{2}{5} + \frac{{21}}{{25}} \times \frac{3}{5} = \frac{{21}}{{25}} \times \left( {\frac{2}{5} + \frac{3}{5}} \right) = \frac{{21}}{{25}} \times \frac{5}{5} = \frac{{21}}{{25}} \times 1 = \frac{{21}}{{25}}$                          

b) $\frac{5}{2} \times \frac{3}{4} - \frac{3}{{14}}:\frac{6}{7} = \frac{5}{2} \times \frac{3}{4} - \frac{3}{{14}} \times \frac{7}{6} = \frac{{15}}{8} - \frac{1}{4} = \frac{{15}}{8} - \frac{2}{8} = \frac{{13}}{8}$

c) $\frac{3}{{10}} \times \frac{7}{4} - \frac{3}{{10}} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{{10}} \times \left( {\frac{7}{4} - \frac{3}{4}} \right) = \frac{3}{{10}} \times \frac{4}{4} = \frac{3}{{10}} \times 1 = \frac{3}{{10}}$                                  

d) $\frac{7}{{12}} + \frac{6}{9} + \frac{3}{8} + \frac{5}{{12}} + \frac{1}{3} + \frac{5}{8}$

=$\left( {\frac{7}{{12}} + \frac{5}{{12}}} \right) + \left( {\frac{3}{8} + \frac{5}{8}} \right) + \left( {\frac{6}{9} + \frac{1}{3}} \right)$

= $\frac{{12}}{{12}} + \frac{8}{8} + \left( {\frac{6}{9} + \frac{3}{9}} \right)$

= 1 + 1 + 1 = 3

Bài 4.

Tìm x

a) $x \times \frac{3}{7} = 1 - \frac{5}{8}$                            b) $\frac{8}{3} - x = \frac{9}{{10}} \times \frac{5}{3}$

c) $x:\frac{5}{9} = 2 - \frac{{11}}{8}$                                  d) $x \times \frac{2}{3} + x \times \frac{7}{3} = \frac{{11}}{4}$

Phương pháp giải

Xem thêm: truyện kinh dị

- Thực hiện nay tính vế cần của biểu thức

- Muốn lần x là số bị phân chia tao lấy thương nhân với số phân chia.

- Muốn lần x là quá số chưa chắc chắn tao lấy tích phân chia cho tới quá số đang được biết.

- Muốn lần x là số trừ tao lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải chi tiết

a) $x \times \frac{3}{7} = 1 - \frac{5}{8}$

$x \times \frac{3}{7} = \frac{3}{8}$

$x = \frac{3}{8}:\frac{3}{7}$

$x = \frac{3}{8} \times \frac{7}{3}$

$x = \frac{7}{8}$                               

b) $\frac{8}{3} - x = \frac{9}{{10}} \times \frac{5}{3}$

$\frac{8}{3} - x = \frac{3}{2}$

$x = \frac{8}{3} - \frac{3}{2}$

$x = \frac{7}{6}$

c) $x:\frac{5}{9} = 2 - \frac{{11}}{8}$

$x:\frac{5}{9} = \frac{5}{8}$

$x = \frac{5}{8} \times \frac{5}{9}$

$x = \frac{{25}}{{72}}$                                 

d) $x \times \frac{2}{3} + x \times \frac{7}{3} = \frac{{11}}{4}$

$x \times \left( {\frac{2}{3} + \frac{7}{3}} \right) = \frac{{11}}{4}$

$x \times \frac{9}{3} = \frac{{11}}{4}$

$x \times 3 = \frac{{11}}{4}$

$x = \frac{{11}}{4}:3$

$x = \frac{{11}}{4} \times \frac{1}{3}$

$x = \frac{{11}}{{12}}$

Bài 5.

Một team người công nhân thực hiện công cộng một việc làm. Tuần loại nhất thực hiện được $\frac{1}{6}$ việc làm, tuần loại nhì thực hiện được $\frac{2}{5}$ việc làm, tuần loại thân phụ thực hiện được $\frac{1}{3}$ việc làm. Hỏi team người công nhân này còn cần thực hiện tiếp từng nào phần việc làm nữa?

Phương pháp giải

Để lần số phần việc team người công nhân còn cần thực hiện tao lấy 1 trừ cút tổng số phần việc làm đã thử.

Lời giài chi tiết

Ba team người công nhân đã thử số phần việc làm là

$\frac{1}{6} + \frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{9}{{10}}$ (công việc)

Số phần việc làm sót lại là

$1 - \frac{9}{{10}} = \frac{1}{{10}}$ (công việc)

Đáp số: $\frac{1}{{10}}$ công việc

Bài 6.

Một cửa hàng nhập về 1428 kilogam trái khoáy cây. Ngày loại nhất cửa hàng đang được cung cấp $\frac{3}{7}$ số trái khoáy cây, ngày loại nhì cửa hàng cung cấp $\frac{1}{6}$số trái khoáy cây bại liệt. Hỏi sau nhì ngày, cửa hàng sót lại từng nào ki-lô-gam trái khoáy cây?

Phương pháp giải

- Tìm số kilogam trái khoáy cây cung cấp ngày loại nhất = Số ki-lô-gam trái khoáy cây cửa hàng nhập về nhân với $\frac{3}{7}$

- Tìm số kilogam trái khoáy cây cung cấp ngày loại nhì = Số ki-lô-gam trái khoáy cây cửa hàng nhập về nhân với $\frac{1}{6}$

- Tìm số kilogam trái khoáy cây cửa hàng sót lại.

Lời giải chi tiết

Ngày loại nhất siêu thị cung cấp số ki-lô-gam trái khoáy cây là

$1428 \times \frac{3}{7} = 612$ (kg)

Ngày loại nhì siêu thị cung cấp số ki-lô-gam trái khoáy cây là

$1428 \times \frac{1}{6} = 238$ (kg)

Sau nhì ngày, cửa hàng sót lại số ki-lô-gam trái khoáy cây là

1428 – (612 + 238) = 578 (kg)

Đáp số: 578 kilogam trái khoáy cây

Bài 7. Trại nuôi gà thu hoạch được 336 trái khoáy trứng và đang được cung cấp không còn vô 3 lượt. Lần đầu bán tốt $\frac{5}{{12}}$ số trứng, lượt loại nhì bán tốt $\frac{3}{4}$ số trứng sót lại. Hỏi lượt loại thân phụ bán tốt từng nào trái khoáy trứng?

Phương pháp giải

- Tìm số trứng bán tốt ở đầu cung cấp = Số trứng nhận được nhân với $\frac{5}{{12}}$

- Tìm số trứng sót lại sau lần thứ nhất bán

- Tìm số trứng lượt loại nhì cung cấp = Số trứng sót lại sau lần thứ nhất cung cấp nhân với $\frac{3}{4}$

- Tìm số trứng sót lại sau nhì lượt bán

Lời giải chi tiết

Lần đầu bán tốt số trái khoáy trứng là

$336 \times \frac{5}{{12}} = 140$ (quả trứng)

Số trái khoáy trứng sót lại sau thời điểm cung cấp lần thứ nhất là

336 – 140 = 196 (quả trứng)

Lần loại nhì bán tốt số trái khoáy trứng là

$196 \times \frac{3}{4} = 147$(quả trứng)

Xem thêm: ninh tiên sinh đã lâu không gặp

Lần loại thân phụ bán tốt số trái khoáy trứng là

336 – (140 + 147) = 49 (quả trứng)

Đáp số: 49 trái khoáy trứng