TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 1

  -  

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng (left( d_1 ight):2x + 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x - y - 2 = 0). Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến trở nên d1 thành d2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 1


A.Vô sốB.4C.1D.0

Câu 2:Mã câu hỏi:114645

Cho (overrightarrow v = left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là hình ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ). Search M.


Câu 3:Mã câu hỏi:114646

Cho điểm A"(1;4) cùng (overrightarrow u = left( - 2;3 ight)),biết A" là ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrow u). Search tọa độ điểm A.


A.A(1;4)B.A(- 3; - 1)C.A(- 1; - 4)D.A(3;1)

Câu 4:Mã câu hỏi:114647

Cho hai tuyến phố thẳng tuy vậy song d với d". Trong các xác minh sau khẳng định nào đúng?


A.Có đúng một phép tịnh tiến trở thành d thành d".B.Có vô số phép tịnh tiến biến chuyển d thành d".C.Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v )có giá bán vuông góc với đường thẳng d vươn lên là d thành d".D.Cả ba xác định trên đều đúng.

Câu 5:Mã câu hỏi:114648

Điểm M(- 2;4) là ảnh của điểm nào tiếp sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( - 1;7 ight)).


A.F(- 1; - 3)B.P(- 3;11)C.E(3;1)D.Q(1;3)

Câu 6:Mã câu hỏi:114649

Hình nào tiếp sau đây có vô vàn trục đối xứng?


A.Hình vuôngB.Hình trònC.Đoạn thẳngD.Tam giác hầu như

Câu 7:Mã câu hỏi:114650

Phép biến hóa hình nào dưới đây không là phép dời hình?


A.Phép tịnh tiến.B.Phép đối xứng tâm.C.Phép đối xứng trục.D.Phép vị tự.

Câu 8:Mã câu hỏi:114651

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow AB )là:


A.BB.CC.DD.A

Câu 9:Mã câu hỏi:114652

Cho hình thoi ABCD trung tâm O. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?


A.Phép vị tự vai trung phong O, tỉ số k = - 1 vươn lên là tam giác ABD thành tam giác CDB.B.Phép quay trọng điểm O, góc (fracpi 2) biến chuyển tam giác OBC thành tam giác OCD.C.Phép vị tự trọng điểm O, tỉ số k = 1 trở nên tam giác OBC thành tam giác ODA.D.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

Câu 10:Mã câu hỏi:114653

Trong các xác minh dưới đây, khẳng định nào sai?


A.Tam giác đều sở hữu ba trục đối xứng.B.Phép quay thay đổi một mặt đường thẳng thành một mặt đường thẳng tuy vậy song với nó.C.Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa nhị điểm bất kì.D.Phép vị tự trung tâm I tỉ số k = - một là phép đối xứng tâm.

Câu 11:Mã câu hỏi:114654

Hình nào bên dưới nào dưới đây không có trục đối xứng?


A.Tam giác cân.B.Hình thang cân.C.Hình elip.D.Hình bình hành.

Câu 12:Mã câu hỏi:114655

Cho (4overrightarrow IA = 5overrightarrow IB ). Tỉ số vị từ bỏ k của phép vị tự trung tâm I, đổi thay A thành B là


A.(k = frac45)B.(k = frac35)C.(k = frac54)D.(k = frac15)

Câu 13:Mã câu hỏi:114656

Trong mặt phẳng Oxy mang đến đường tròn (C) bao gồm phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4). Phép vị tự trọng điểm O (với O là gốc tọa độ) tỉ số k = 2 trở thành (C) thành mặt đường tròn nào trong những đường tròn tất cả phương trình sau ?


A.(left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 8)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 8)C.(left( x +2 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)

Câu 14:Mã câu hỏi:114657

Cho hình chữ nhật bao gồm O là trọng điểm đối xứng. Hỏi tất cả bao nhiêu phép quay chổ chính giữa O góc (alpha ,,,0 le alpha
A.Không cóB.BốnC.HaiD.Ba

Câu 15:Mã câu hỏi:114658

Phép tịnh tiến đổi mới gốc tọa độ O thành điểm A(1;2) sẽ đổi mới điểm A thành điểm A" bao gồm tọa độ là:


A.A"(2;4)B.A"(- 1; - 2)C.A"(4;2)D.A"(3;3)

Câu 16:Mã câu hỏi:114659

Chọn khẳng định sai vào các xác định sau:


A.Phép tảo bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kì.B.Phép tịnh tiến biến tía điểm thẳng mặt hàng thành cha điểm thẳng hàng.C.Phép tịnh tiến trở thành một đường tròn thành một đường tròn có cùng buôn bán kính.D.Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng tuy vậy song cùng với nó.

Câu 17:Mã câu hỏi:114660

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy đến A(2;- 3), B(1;0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u = left( 4; - 3 ight))biến điểm A, B khớp ứng thành A", B" lúc đó, độ dài đoạn thẳng A"B" bằng


A.(A"B" = sqrt 10 )B.A"B" = 10C.(A"B" = sqrt 13 )D.(A"B" = sqrt 5 )

Câu 18:Mã câu hỏi:114661

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là sai?


A.Mọi phép đối xứng trục số đông là phép dời hình.B.Mọi phép vị tự hầu hết là phép dời hình.C.Mọi phép tịnh tiến hồ hết là phép dời hình.D.Mọi phép quay hầu hết là phép dời hình.

Câu 19:Mã câu hỏi:114662

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy , phép quay trọng tâm I(4;- 3) góc xoay 1800 đổi mới đường trực tiếp d : x + y - 5 = 0 thành đường thẳng d" gồm phương trình


A.x - y + 3 = 0B.x + y + 3 = 0C.x + y + 5 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 20:Mã câu hỏi:114663

Cho hình thoi ABCD trung khu O (như hình vẽ). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao là mệnh đề đúng?

*


A.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow DA )biến tam giác DCB thành tam giác ABD.B.Phép vị tự trọng điểm O, tỉ số k = - 1 đổi thay tam giác CDB thành tam giác ABD.C.Phép quay trung tâm O, góc ( - fracpi 2)biến tam giác OCD thành tam giác OBC.D.Phép vị tự trọng điểm O, tỉ số k = 1 biến hóa tam giác ODA thành tam giác OBC.

Câu 21:Mã câu hỏi:114665

Cho con đường thẳng d tất cả phương trình x + y - 2 = 0. Phép hòa hợp thành của phép đối xứng trung khu O với phép tịnh tiến theo (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến d thành mặt đường thẳng như thế nào sau đây?


A.x + y - 4 = 0B.3x + 3y - 2 = 0C.2x + y + 2 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 22:Mã câu hỏi:114669

Trong phương diện phẳng Oxy, search phương trình con đường tròn (C") là hình ảnh của mặt đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 = 1)qua phép đối xứng trọng tâm I(1;0).


A.(left( x + 2 ight)^2 + y^2 = 1)B.(x^2 + left( y + 2 ight)^2 = 1)C.(left( x - 2 ight)^2 + y^2 = 1)D.(x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1)

Câu 23:Mã câu hỏi:114670

Trong mặt phẳng Oxy, qua phép xoay (Qleft( O, - 90^0 ight),,M"left( 3; - 2 ight))là ảnh của điểm:


A.M(- 3;- 2)B.M(- 3;2)C.M(2;3)D.M(- 2; - 3)

Câu 24:Mã câu hỏi:114671

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0)và con đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0).Tìm trọng điểm vị từ của hai tuyến phố tròn?


A.I(0;1); J(3;4)B.I(- 1; - 2); J(3;2)C.I(1;2); J(- 3; - 2)D.I(1;0); J(4;3)

Câu 25:Mã câu hỏi:114672

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy mang lại đường trực tiếp (Delta :x + 2y - 6 = 0). Viết phương trình đường thẳng (Delta")là ảnh của đường thẳng(Delta) qua phép quay trung tâm O góc 900.


A.2x - y + 6 = 0B.2x - y - 6 = 0C.2x + y + 6 = 0D.2x + y - 6 = 0

Câu 26:Mã câu hỏi:114673

Trong phương diện phẳng Oxy, cho đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến đường tròn (C) thành đường tròn gồm phương trình làm sao sau đây?


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 = 4)B.(left( x + 4 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4)C.(left( x - 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 5 ight)^2 = 4)

Câu 27:Mã câu hỏi:114674

Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang lại điểm B(- 3;6). Kiếm tìm tọa độ điểm E làm sao cho B là ảnh của E qua phép quay trung khu O góc xoay - 900.

Xem thêm: Các Bài Toán Cộng Trừ Nhân Chia Lớp 4, Luyện Tập Chung Cộng Trừ Nhân Chia Phân Số


A.E(- 6; - 3)B.E(- 3; - 6)C.E(6;3)D.E(3;6)

Câu 28:Mã câu hỏi:114675

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, search tọa độ điểm M" là hình ảnh của điểm M(2;1) qua phép đối xứng chổ chính giữa I(3;- 2).


A.M"(1; - 3)B.M"(- 5;4)C.M"(4;- 5)D.M"(1;5)

Câu 29:Mã câu hỏi:114676

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC gồm A(2;4), B(5;1), C(- 1; - 2). Phép tịnh tiến (T_overrightarrow BC )biến tam giác ABC tành tam giác A"B"C". Kiếm tìm tọa độ trọng tâm của tam giác A"B"C".


A.(- 4;2)B.(4;2)C.(4;- 2)D.(- 4; - 2)

Câu 30:Mã câu hỏi:114677

Trong khía cạnh phẳng Oxy, hình ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép đối xứng trục (Delta :x + y = 0)là


A.M"(3;2)B.M"(- 3; - 2)C.M"(3;- 2)D.M"(- 3;2)

Câu 31:Mã câu hỏi:114678

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho những điểm I(3;1), J(- 1; - 1). Ảnh của J qua phép xoay (Q_I^ - 90^0)là


A.J"(1;5)B.J"(5;- 3)C.J"(- 3;3)D.J"(1;- 5)

Câu 32:Mã câu hỏi:114679

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy , mang lại đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16). Tìm hình ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự chổ chính giữa O tỉ số - 2 .


A.(left( x + 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)C.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)

Câu 33:Mã câu hỏi:114680

Cho lục giác hầu hết ABCDEF trung tâm O như hình bên. Tam giác EOD là hình ảnh của tam giác AOF qua phép quay trọng tâm O góc xoay (alpha ). Tìm (alpha ).

*


A.(alpha =60^0 )B.(alpha =-60^0 )C.(alpha =120^0 )D.(alpha =-120^0 )

Câu 34:Mã câu hỏi:114681

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến đường trực tiếp d bao gồm phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo (overrightarrow v )biến con đường thẳng d thành chủ yếu nó thì (overrightarrow v )phải là vectơ nào trong những vectơ sau đây ?


A.(overrightarrow v = left( 2;4 ight))B.(overrightarrow v = left( 2;1 ight))C.(overrightarrow v = left( -1;2 ight))D.(overrightarrow v = left( 2;-4 ight))

Câu 35:Mã câu hỏi:114682

Trong phương diện phẳng Oxy, mang đến đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0). Viết phương trình con đường tròn (C) biết (C") là hình ảnh của (C) qua phép con quay với trọng điểm quay là nơi bắt đầu tọa độ O cùng góc quay bởi 2700.


A.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x + 4y + 4 = 0)B.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x - 4y + 4 = 0)C.(left( C ight):x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0)D.(left( C ight):x^2 + y^2 +10x - 4y + 4 = 0)

Câu 36:Mã câu hỏi:114683

Trong mặt phẳng Oxy, mang lại đường thẳng (Delta :x - y + 2 = 0). Hãy viết phương trình mặt đường thẳng d là ảnh của con đường thẳng (Delta) qua phép quay chổ chính giữa O, góc con quay 900.

Xem thêm: Hàm Đếm Số Lần Xuất Hiện Trong Excel, Hàm Đếm Trong Excel Là Gì


A.d : x + y + 2 = 0B.d : x - y + 2 = 0C.d : x + y - 2 = 0D.d : x + y + 4 = 0

Câu 37:Mã câu hỏi:114684

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, tra cứu phương trình mặt đường thẳng (Delta ")là ảnh của mặt đường thẳng (Delta :x + 2y - 1 = 0)qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( 1; - 1 ight)).


A.(Delta ":x + 2y - 3 = 0)B.(Delta ":x + 2y = 0)C.(Delta ":x + 2y +1= 0)D.(Delta ":x + 2y+2 = 0)

Câu 38:Mã câu hỏi:114685

Cho tam giác ABC với trọng tâm G . Gọi A", B", C" theo thứ tự là trung điểm của những cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Lúc ấy phép vị từ nào biến hóa tam giác A"B"C" thành tam giác ABC ?


A.Phép vị tự trung tâm G , tỉ số( - frac12)B.Phép vị tự trung tâm G , tỉ số( frac12)C.Phép vị tự trung khu G , tỉ số 2.D.Phép vị tự trung khu G , tỉ số - 2.

Câu 39:Mã câu hỏi:114686

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6cm2. Phép vị từ tỷ số k = - 2 biến hóa tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Tính diện tích tam giác A"B"C" ?


A.12cm2B.24cm2C.6cm2D.3cm2

Câu 40:Mã câu hỏi:114687

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3;4). Hotline A" là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O(0;0), góc quay 900 . Điểm A" gồm tọa độ là