Please Wait

     

Bắt đầu trường đoản cú lớp 10, chúng ta học sinh sẽ yêu cầu học mọi chủ đề khó hơn, và nhiều từ vựng đề xuất ghi ghi nhớ hơn. Tài liệu tổng hợp từ vựng giờ Anh lớp 10 sau đây sẽ giúp các bạn ghi lưu giữ từ vựng theo những chủ đề một cách bài bản và vừa đủ nhất.

Bạn đang xem: Please wait

Download Now: tài liệu ngữ pháp giờ Anh


Tổng vừa lòng từ vựng giờ Anh lớp 10

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. Một ngày trong cuộc sống đời thường của….

– daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n): kinh nghiệm hằng ngày, công việc hằng ngày– bank(n) : bờ– boil (v) : luộc, đun sôi(nước)– plough(v) : cày( ruộng)– harrow(v) <‘hærou>: bừa(ruộng)– plot of land(exp): thửa ruộng– fellow peasant(exp): bạn nông dân– lead(v) : dẫn, dắt(trâu)– buffalo(n) <‘bʌfəlou>: bé trâu– field(n) :đồng ruộng, cánh đồng– pump(v) : bơm(nước)– chat(v) =talk in a friendly way: rỉ tai phím, tán gẫu– crop(n) : vụ, mùa– do the transplanting(exp) : cấy( lúa)– be contented with(exp) =be satisfied with(exp)<‘sætisfaid>: hàilòng– go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông)– get ready = prepare(v) : chuẩn chỉnh bị– be disappointed with(exp) : thất vọng– be interested in(exp) <‘intristid> : say đắm thú, quan lại tâm– local tobacco: <‘loukəl tə’bækou> : dung dịch lào– cue(n) : sự gợi ý, lời ám chỉ– alarm(n) <ə’lɑ:m>=alarm clock: đồng hồ báo thức– break(n)
: sự nghỉ– take an hour’s rest: làm việc 1 tiếng– take a short rest(exp): nghỉ ngơi ngắn (take-took-taken)– neighbor(n) <‘neibə>: người láng giềng– option(n) <‘ɔp∫n>:sự chọn lựa, quyền lựa chọn– go and see(exp)=visit(v) <‘vizit>: viếng thăm– occupation(n) <,ɒkjʊ’pei∫n>= job(n) : nghề nghiệp, công việc.

UNIT 2:SCHOOL TALKSNhững buổi nói chuyện ở trường

– international(a) :thuộc về quốc tế– semester(n) : học kỳ– flat(n) : căn hộ– narrow(a) : chật chội– occasion(n) : dịp– corner siêu thị : cửa hàng ở góc phố– marital status : chứng trạng hôn nhân– stuck(a): bị tắt, bị kẹt– occupation(n) : nghề nghiệp– attitude(n) : thái độ– applicable(a) : bao gồm thể áp dụng– opinion(n) : ý kiến– profession(n) :nghề nghiệp– marvellous(a) :kỳ lạ, kỳ diệu– nervous(a) : lo lắng– awful(a) : dễ dàng sợ, phệ khiếp– improve(v) : cải thiện, cải tiến– headache(n) : đau đầu– consider(v) : coi xét– backache(n) : đau lưng– threaten(v) : hại hãi– toothache(n) : nhức răng– situation(n) : tình huống, hoàn cảnh

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUNDLí lịch nhỏ người

*

– training(n) <‘treiniη>: đào tạo– general education: <‘dʒenərəl ,edju:’kei∫n>: giáo dục đào tạo phổ thông– strong-willed(a) <‘strɔη’wild>: ý chí dũng mạnh mẽ– ambitious(a) <æm’bi∫əs> ước mơ lớn– intelligent(a) :thông minh– brilliant(a): <‘briljənt>: sáng láng– humane(a) : nhân đạo– mature(a) : chín chắn, trưởng thành– harbour(v)<‘hɑ:bə>:nuôi dưỡng(trong chổ chính giữa trí)– background(n) <‘bækgraund>: bối cảnh– career(n) :sự nghiệp– abroad(adv) <ə’brɔ:d>: nước ngòai– appearance(n) <ə’piərəns>: vẻ mặt ngòai– private tutor(n) <‘praivit ‘tju:tə> :gia sư– interrupt(v) <,intə’rʌpt>: con gián đọan– primary school: trường tiểu học(từ lớp 1-5)– realise(v) <‘riəlaiz>: thực hiện– secondary school(n): ngôi trường trung học(từ lớp6-12)– schoolwork(n): quá trình ở trường– a degree in Physics: bởi cử nhân ngành vật dụng Lý– favorite(a) <‘feivərit>: ưa thích– with flying<‘flaiiη> colours: xuất sắc,hạng ưu– foreign <‘fɔrin> language: môn ngọai ngữ– srchitecture(n) <‘ɑ:kitekt∫ə>: loài kiến trúc– from then on: từ đó trở đi– a PhD <,pi: eit∫ ‘di:> : bằng tiến sĩ– tragic(a) <‘trædʒik>: bi thảm– take(v) up: tiếp nhận– office worker(n)<‘ɔfis ‘wə:k>nhân viên văn phòng– obtain(v): <əb’tein> giành được, nhận– professor(n): giáo sư– education(n): <,edju:’kei∫n> sự giáo dục– lớn be awarded <ə,wɔ:’did>: được trao giải– determine(v) : xác định– experience(n) : điều đã thử qua– ease(v) : bớt nhẹ, vơi bớt– founding(n) <‘faundliη>: sự thành lập– humanitarian(a) : nhân đạo– C.V(n): bạn dạng sơ yếu lí lịch– attend(v) <ə’tend>: tham dự, bao gồm mặt– previous(a) <‘pri:viəs>: trước đây– tourist guide(n): hướng dẫn viên du lịch du lịch– telephonist(n) : ng ười trực năng lượng điện thoại– cue(n) : gợi ý– travel agency(n) <‘trævl’eidʒənsi>: văn phòng du lịch– unemployed (a) <,ʌnim’plɔid> thất nghiệp

UNIT 4 tiếng Anh lớp 10: SPECIAL EDUCATIONGiáo dục đặc biệt

– list(n) : danh sách– blind (n) : mù– deaf (n) : điếc– mute (n) : câm– alphabet (n) <‘ælfəbit>: bảng chữ cái– work out (v) : tìm kiếm ra– message (n) <‘mesidʒ>: thông điệp– doubt (n) : sự nghi ngờ– special (a) <‘spe∫l>: quánh biệt– disabled (a) : tàn tật– dumb (a) : câm– mentally (adv) <‘mentəli>: về mặt tinh thần– retarded (a) : chậm rì rì phát triển– prevent sb from doing sth (exp.) : bức tường ngăn ai làm gì– proper (a) <‘prɔpə> : say đắm đáng– schooling (n) <‘sku:liη> : sự giáo dục ở trong nhà trường– opposition (n) <,ɔpə’zi∫n>: sự phản đối– gradually (adv) <‘grædʒuəli>: từ từ– arrive (v) <ə’raiv>: đến– make great efforts to do sth (exp.): cố gắng nỗ lực rất nhiều để gia công gì– time – comsuming (a) <‘taim kən’sju:miη> : tốn thời gian– raise (v) : nâng, giơ– xuất hiện up ( v) <‘oupən, ʌp>: mở ra– demonstration (n) <,deməns’trei∫n> : sự biểu hiện– địa chỉ cửa hàng (v) <æd>: cộng– subtract (v) : trừ– be proud of sth (exp.) : tự hào về điều gì đó– be different <‘difrənt> from sth (exp): không giống cái gì– Braille (n)
: khối hệ thống chữ nổi cho những người mù– infer sth khổng lồ sth (exp.) : suy ra– protest (v) <‘proutest>: phản đối

UNIT 5. TECHNOLOGY và YOU – Công nghệ với bạn

*

illustration (n) <,iləs’trei∫n>: lấy một ví dụ minh họacentral processing <‘prousesiη> unit (CPU) (n): thiết bị xử lý trung tâmkeyboard (n) <‘ki:bɔ:d>: bàn phímvisual display unit (VDU) (n)<‘vi∫uəl, dis’plei, ‘ju:nit>: sản phẩm công nghệ hiển thịcomputer screen (n): screen máy tínhfloppy <‘flɔpi> disk (n): đĩa mềmspeaker (n) <‘spi:kə>: loascenic (a) <‘si:nik> : nằm trong cảnh vậtscenic beauty <‘bju:ti> (n): danh lam thắng cảnhmiraculous (a) : kì lạdevice (n) : thiết bịappropriate (a) <ə’proupriət>: thích hợphardware (n) <‘hɑ:dweə>: phần cứngsoftware (n) <‘sɔftweə>: phần mềmbe capable of doing (sth)(exp.): có khả năng làm (cái gì)calculate (v) <‘kælkjuleit>: tính tóanspeed up (v) <‘spi:d’ʌp>: tăng tốccalculation (n) <,kælkju’lei∫n>: sự tính tóan, phép tínhmultiply (n) <‘mʌltiplai>: nhândivide (v) : chiawith lightning speed <‘laitniη, spi:d> (exp.): với tốc độ chớp nhóangperfect (a) <‘pə:fikt>: hòan thiệnaccuracy (n) <‘ækjurəsi>: độ bao gồm xácelectronic (a) <,ilek’trɔnik>: thuộc về năng lượng điện tửstorage (n) <‘stɔ:ridʒ>: sự lưu giữdata (n) <‘deitə>: dữ liệumagical (a) <‘mædʒikəl>: kì diệutypewriter (n) <‘taip,raitə>: máy đánh chữmemo (n) <‘memou>: phiên bản ghi nhớrequest for leave (exp.): đối chọi xin nghỉcommunicator (n) : người/ vật truyền tininteract (v) <,intər’ækt>: tiếp xúcentertainment (n) <,entə’teinmənt>: sự giải trílink (v) : kết nốiact on (v) <ækt, ɔn>: ảnh hưởngmysterious (a) : bí ẩnphysical (a) <‘fizikl>: nằm trong về đồ dùng chấtinvention (n) : sự phân phát minhprovide (v) : cung cấppersonal (a) <‘pə:sənl>: cá nhânmaterial (n) : tài liệu55. Search for (v) : search kiếmscholarship (n) <‘skɔlə∫ip>: học bổngsurf on the net (exp.): lang thang trên mạngeffective (a) : hiệu quảcapable (a) <‘keipəbl>: tất cả năng lực, giỏitransmit (v) : truyềndistance (n) <‘distəns>: khỏang cáchparticipant (n) : người tham giarank (v) : xếp hạngforeign language (n) <‘fɔrin, ‘læηgwidʒ>: ngọai ngữelectric cooker (n) : nồi cơm trắng điệnair-conditioner (n)<‘eəkən’di∫ənə>: máy cân bằng nhiệt độin vain (exp.) : vô íchinstruction (n) : lời chỉ dẫnpublic telephone (n) <‘pʌblik, ‘telifoun>: điện thọai công cộngmake a hotline (exp.) : hotline điệnoperate (v) <‘ɔpəreit> :vận hànhreceiver (n) : ống nghedial tone (n) <‘daiəl, toun>: giờ chuông điện thọaiinsert (v) <‘insə:t> : nhét vàoslot (n) : khe, rãnhpress (v) :nhấnrequire (v) : yêu thương cầuemergency (n) :sự khẩn cấpfire service (n) <‘faiə, ‘sə:vis> :dịch vụ cứu vớt hỏaambulance (n) <‘æmbjuləns>: xe cứu vớt thươngremote control (n) : điều khiển từ xaadjust (v) <ə’dʒʌst>: điều chỉnhcord (n) : rắc cắm ti viplug in (v) : cắn vàodial (v) <‘daiəl>: quay sốmake sure <∫uə> of sth/ that (exp.): đảm bảo

UNIT 6. AN EXCURSION – Một chuyến du ngoạn

in the shape <∫eip> of : bao gồm hình dánglotus (n) <‘loutəs>: hoa senpicturesque (a) <,pikt∫ə’resk>: đẹp nhất như tranh vẽwonder (n) <‘wʌndə>: kỳ quanaltitude (n) <‘æltitju:d>: độ caoexcursion (n) : chuyến tham quan, du ngoạnpine (n) : cây thôngforest (n) <‘fɔrist>: rừngwaterfall (n) <‘wɔ:təfɔ:l>: thác nướcvalley <‘væli> of love : thung lũng tình yêucome lớn an end : kết thúchave a day off <ɔ:f> : tất cả một ngày nghỉoccasion (n) <ə’keiʒn>: dịpcave (n) : độngformation (n) : hình thành, con kiến tạobesides (adv) : ở kề bên đó, với lạiinstead (adv) : cầm cố vào đósunshine (n) <‘sʌn∫ain>: tia nắng ( mặt trời)get someone’s permission : xin phép ai đóstay the night away from trang chủ : ngơi nghỉ xa nhà một đêmpersuade (v) : thuyết phụcdestination (n) <,desti’nei∫n>: điểm đếnprefer (v) sth khổng lồ sth else : yêu thích một điều gì rộng một điều gì khác.anxious (a) <‘æηk∫əs>: nôn nóngboat trip : chuyến đi bằng tàu thủysundeck (n) <‘sʌndek>: boang tàuget sunburnt <‘sʌnbə:nt>: bị cháy nắngcar -sickness (n) : say xeplenty <‘plenti> of : nhiềuby one’s self : một mìnhsuitable (a) <‘su:təbl> for sb : phù hợp với ai đórefreshments (n) : bữa điểm tâm và đồ dùng uốngoccupied (a) <‘ɒkjʊpaied>: đang có bạn ( sử dụng)stream (n) : chiếc suốisacred (a) <‘seikrid>: thiêng liêngsurface (n) <‘sə:fis>: bề mặtassociated (a) <ə’sou∫iit>: kết hợpimpressive (a) : hùng vĩ, gợi cảmBotanical garden : vườn Bách Thảoglorious (a) <‘glɔ:riəs>: rực rỡmerrily (adv) <‘merili> :say sưaspacious (a) <‘spei∫əs> :rỗng rãigrassland (n) <‘gra:slænd>: kho bãi cỏbring (v) along <ə’lɔη> : sở hữu theodelicious (a) : ngon lànhsleep (v) soundly : ngủ saypack (v) up: gói ghémleft-overs (n) <‘left’ouvəz>: rất nhiều thứ còn thừa lạipeaceful (a) <‘pi:sfl>: im tĩnhassemble (v) <ə’sembl>: tập thích hợp lạiconfirmation (n) <,kɔnfə’mei∫n>: xác nhận

UNIT 7 trong giờ Anh lớp 10. THE MASS truyền thông – Phương tiện truyền thông đại chúng
*

– mass /mæs/(n) : số nhiều– medium <‘mi:diəm> (s.n) :phương tiện media + media <‘mi:diə> (pl.n) :– mass media (n) : phương tiện thông tin đại chúng– channel <‘t∫ænl> (n) : kênh truyền hình– Population and Development : <,pɔpju’lei∫n> : dân sinh và phạt triển– TV series (n) <‘siəri:z>: phim truyền hình lâu năm tập– folk songs (n) : dân ca– New headlines (n) <‘hedlain> : điểm tin chính– weather Forecast (n) <‘fɔ:kæ:st> : đoán trước thời tiết– quiz show : trò đùa truyền hình– portrait of life (n) <‘pɔ:trit>: chân dung cuộc sống– documentary (n) <,dɔkju’mentri>: phim tài liệu– wildlife World (n) <‘waildlaif>: trái đất động đồ vật hoang dã– around the world : vòng quanh nỗ lực giới– adventure (n) <əd’vent∫ə(r)>: cuộc phiêu lưu– Road of life : Đường đời– punishment (n) <‘pʌni∫mənt>: sự trừng phạt– People’s Army (n) <‘a:mi>: Quân nhóm nhân dân– drama (n) <‘dra:mə> : kịch– culture (n)<‘kʌlt∫ə>: văn hóa– education (n) <,edju’kei∫n>: sự giáo dục– bình luận (n) : <‘kɔment>: lời bình luận– comedy (n)<‘kɔmidi> : hài kịch– cartoon (n) : hoạt hình– provide (v): cung cấp– orally (adv) <‘ɔ:rəli>: bởi lời, bởi miệng– aurally (adv)<‘ɔ:rəli>: bởi tai– visually (adv)<‘viʒuəli>: bắng mắt– Deliver (v) : phát biểu, bày tỏ– feature (n)<‘fi:t∫ə>: điểm sệt trưng– distinctive (a) : quánh biệt– in common<‘kɔmən>: chung– advantage (n)<əd’vantidʒ> : sự thuận lợi– disadvantage (n) <,disəd’va:ntidʒ>: điều bất lợi– memorable (a)<‘memərəbl>: xứng đáng ghi nhớ– present (v) <‘preznt>: trình bày– effective (a)<‘ifektiv> : hữu hiệu– entertain (v) <,entə’tein>: giải trí– enjoyable (a) :vui thích– increase (v) : tăng thêm– popularity (n)<,pɔpju’lærəti>: sự phổ biễn– aware ( + of ) (a) <ə’weə>: dìm thấy– global (a)<‘gləubl>: toàn cầu– responsibility (n): trách nhiệm– passive (a) <‘pæsiv>: thụ động– brain (n)
: não– encourage (v) : khuyến khích– violent (a)<‘vaiələnt>: hung tợn, bạo lực– interfere (v)<,intə’fiə>: can thiệp vào, xen vào– communication (n): sự thông tin– destroy (v) : phá hủy– Statue of Liberty (n) <‘stæt∫u:><‘libəti>: tượng phụ nữ thần thoải mái Mỹ– quarrel (v)<‘kwɔrəl>: cãi nhau– cancel (v)<‘kænsəl> : bỏ bỏ– appointment (n) <ə’pɔintmənt>:cuộc họp, cuộc hẹn– manage (v) <‘mænidʒ>: chăm nom , quản lý– council (n) <‘kaunsl>: hội đồng– demolish (v): phá hủy– shortage (n) <‘∫ɔ:tidʒ>: sự thiếu thốn hụt

UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE – Chuyện làng mạc tôi

crop (n) : vụ mùaproduce (v) : làm cho , sản xuấtharvest (v) <‘hɑ:vist>: thu họachrice field (n) <‘rais’fi:ld>: cánh đồng lúamake ends meet (v): kiếm đầy đủ tiền nhằm sốngto be in need of (a) : thiếu chiếc gìstraw (n) : rơmmud (n) : bùnbrick (n)
: gạchshortage (n) <‘∫ɔ:tidʒ>: túng thiếu thiếumanage <‘mænidʒ> (v) to vì sth : giải quyết và xử lý , luân chuyển sở.villager (n) <‘vilidʒə>: dân làngtechical high school (n): trường trung học tập kĩ thuậtresult in (v) : đưa đến, dẫn đến.introduce (v) <,intrə’dju:s>: giới thiệufarming method (n) : phương pháp canh tácbumper crop (n): vụ mùa bội thucash crop (n) <‘kæ∫krɒp>: vụ mùa trồng để bánexport (v) <‘ekspɔ:t>: xuất khẩuthanks lớn (conj.): nhờ vàoknowledge (n) <‘nɔlidʒ>: loài kiến thứcbring home
: sở hữu vềlifestyle (n) : lối sốngbetter (v) <‘betə>: cải thiện, làm cho xuất sắc hơn.science (n) <‘saiəns> : khoa họcmedical centre (n) <‘medikl,’sentə>: trung vai trung phong y tếcanal (n) : kênhlorry (n) <‘lɔri>: xe tảiresurface (v) <,ri:’sə:fis>: trải lại, thảm lại (mặt đường)muddy (a) <‘mʌdi>: lầy lộiflooded (a) : bị ngập lụtcart (v) : chở bằng xe bò, chở bằng xe chiến mã kéo.loads <‘loudz> of (n): nhiềusuburbs (n) <‘sʌbə:bz>: khoanh vùng ngọai ôpull down (v) : phá bỏcut down (v) : chặt bỏatmosphere (n) <‘ætməsfiə>: thai không khípeaceful (a) <‘pi:sfl>: lặng tĩnhenclose (v) : nhờ cất hộ kèmentrance (n) <‘entrəns>: lối vào, cổng vàogo straight ahead (exp.): đi thẳng về phía trướccrossroads (n) <‘krɔsroudz>: giao lộ, bùng binh

UNIT 9. UNDERSEA WORLD – Thế giới dưới biển

undersea <‘ʌndəsi:> (a): dưới mặt biểnocean <‘əʊ∫n> (n): đại dương, biểnPacific Ocean (n): Thái Bình DươngAtlantic Ocean <ət’læntik’ou∫n> (n): Đại Tây DươngIndian Ocean <‘indjən’ou∫n> (n): Ấn Độ DươngAntarctic <æn’tɑ:ktik>(a) (thuộc): nam giới CựcArctic <‘ɑ:ktik>(adj) (thuộc): Bắc Cựcgulf (n): vịnh.altogether <,ɔ:ltə’geđə> (adv): hoàn toàn, đầy đủpercent (n): phần trămsurface <‘sə:fis> (n): bề mặt.beneath (prep): ở dưới, thấp kémovercome <,ouvə’kʌm> (v) -overcame- overcome: thắng, chiến thắngdepth (n): chiều sâu, bề sâu.submarine <,sʌbmə’ri:n>(n): (hàng hải) tàu ngầminvestigate (v) : khám pháseabed <‘si:’bed> (n): đáy biểnsample <‘sɑ:mpl> (n): mẫu; vật mẫumarine (adj) (thuộc): biển; gần biểnsatellite <‘sætəlait> (n): vệ tinhrange (n)loại.include (v): bao gồm, gồm có =to involvetemperature <‘temprət∫ə> (n): (viết tắt: temp) nhiệt độ (độ nóng, lạnh vào cơ thể, phòng, nước..)population <,pɔpju’lei∫n> (n): dân cưexist (v): đã sống; tồn tạiprecious <‘pre∫əs> (adj) quý, quý giá, quý báu.bottom <‘bɔtəm> (n): phần dưới cùng; đáy; đáy biển.starfish <‘stɑ:fi∫> (n): (số nhiều: starfish) sao biểnshark <∫ɑ:k> (n): cá mậpindependently <,indi’pendəntli> (adv): độc lậpcurrent <‘kʌrənt> (n): dòng (nước)organism <‘ɔ:gənizm> (n): cơ thể; sinh vậtjellyfish <‘dʒelifi∫> (n): con sứaoversized <‘ouvəsaizd> (adj): quá khổ, ngoại khổcontribute (v): đóng góp, góp phầnbiodiversity <,baioui dai’və:siti> (n): nhiều mẫu mã sinh họcmaintain (v): duy trìat stake: thua, sẽ lâm nguy, đang bị nạt doạrefer lớn (v): quy, quy vàobalanced <‘bælənst> (adj): cân nặng bằng, ổn địnhanalyse <‘ænəlaiz> : analyze <‘ænəlaiz> (v): phân tíchexperiment (n): cuộc thí nghiệm; cuộc thử nghiệm

UNIT 10 trong giờ Anh lớp 10: CONSERVATION – Bảo tồn

protect (v) : bảo vệleopard (n) <‘lepəd>: bé báoflexible (a) <‘fleksəbl: linh họat, dễ dàng sai khiếnloss (n) : mấtdestroy (v) : phá hủyvariety (n) : sự đa dạngspecies (n) <‘spi:∫i:z>: lòaieliminate (v) : diệt diệtmedicine (n) <‘medsn; ‘medisn>: thuốccancer (n) <‘kænsə>: ung thưconstant (a) <‘kɔnstənt>: thường xuyênconstantly (adv) <‘kɔnstəntli>: liên tụcsupply (n) : nguồn cung cấp cấpcrop (n) : cây trồnghydroelectric (a) <,haidroui’lektrik>: thủy điệndam (n) : đập ( nước)play (v) an important part: duy trì một vai trò quan trọngcirculation (n) <,sə:kju’lei∫n>: sự tuần hòanconserve (v) : duy trì lạirun off (v): chảy đi mấttake away (v) <‘teik ə’wei>: mang theovaluable (a) <‘væljuəbl>: quý giásoil (n) : đấtfrequent (a) <‘fri:kwənt>: thường xuyên xuyênflood (n) : lũ,lụt.damage (n) <‘dæmidʒ>: sự tàn phá, sự thiệt hạithreaten (v) <‘θretn>: doạ dọapolluted (a) : bị ô nhiễmdisappearance (n) <,disə’piərəns>: sự biến hóa mấtworsen (v) <‘wə:sn>: có tác dụng tồi tệ đipass a law ( exp.): thông qua một đạo luật.in someone’s defence/ in something‘s defence :để bảo đảm ai đó / để đảm bảo cái gìin nature‘s defence : để bảo đảm an toàn tự nhiênconcern (v) : tương quan đếnpower of falling <‘fɔ:liη> water : tích điện dòng chảy.electricity (n) : điệnremove (v) : diệt đi, quăng quật điget rid of (exp.): bỏ đicompletely (adv) : tòan bộ, hòan tòanliquid (n) <‘likwid>: chất lỏngflow off (v) tan đi mấttreat (v) : chữ trịvegetation (n) <,vedʒi’tei∫n>: câu hỏi trồng câydo harm lớn (exp.): tổn hại tớierosion (n) : sự xói mònconsequence (n) <‘kɔnsikwəns>: hậu qủa, kết quảplanet (n) <‘plænit>: hành tinhdestruction (n) : sự phá hủyfeature (n) <‘fi:t∫ə>: sệt điểmsensitive (a) <‘sensətiv>: nhạy bén cảmimprision (v) : giam giữendangered species (a): hầu hết lòai có nguy cơ tiềm ẩn bị giỏi chủng.reconstruct (v) <‘ri:kən’strʌkt>: tái tạobreed (v)
: nhân giốngpolicy (n) <‘pɔləsi>: thiết yếu sáchat times <‘taimz>: bao gồm lúcrisky (a) <‘riski>: đen thui roinjure (v) <‘indʒə>: có tác dụng bị thưongsuffer <‘sʌfə> from (v): đau, đau khổdangerous (a) <‘deindʒrəs>: nguy hiểmdevelop (v) : phát triểndisease (n) : căn bệnh tật, tệ nạn.

Xem thêm: Giải Toán Qua Mạng Lớp 4 Vòng 9, Giải Toán Lớp 4 Trên Mạng

UNIT 11: NATIONAL PARKS – Công viên quốc gia

national <‘næ∫nəl> park (n): khu vui chơi công viên quốc gialocate (v) : xác định, ở ởestablish (v) : lập, thành lậprainforest (n) : rừng mưa sức nóng đớibutterfly (n) <‘bʌtəflai>: con bướmcave (n) : hang độnghike (v) : đi dạo đường dàidependent upon (a): dựa vào vàosurvival (n) : sự sống sót, tồn tạirelease (v) : phóng thích, thảorphan (v) <‘ɔ:fən>: ( tạo cho ) mồ côiorphanage (n) <‘ɔ:fənidʒ>: trại mồ côiabandon (v) <ə’bændən>: bỏ rơi, trường đoản cú bỏtake care of (v): chuyên sócsub-tropical (a) : cung cấp nhiệt đớirecognise (v) <‘rekəgnaiz>: dấn rahabit (n) <‘hæbit>: thói quentemperate (a) <‘tempərət>: ôn hòatoxic (a) <‘tɔksik>: độcchemical (n) <‘kemikl>: hóa học hóa họccontamination (n) : sự ô nhiễmorganization (n) <,ɔ:gənai’zei∫n>: sự tổ chứcintend (v) : dự địnhexist (v) : tồn tạipollute (v) : làm ô nhiễmsuitable (a) <‘su:təbl> (for sb/ sth): mê thích hợpaffect (v) <ə’fekt>: ảnh hưởng đếndisaster (n) : tai họa, thảm họaunfortunately (adv) <ʌn’fɔ:t∫ənitli>: ko mayturn out (v) : thành ra, hóa racombine (v) kɔm’bain>: kết hợpget a fine (exp.): bị vạc tiềnraincoat (n) <‘reinkout>: áo mưaaccept (v) <ək’sept>: chấp nhậnrefuse (v) : từ chốiinvitation (n) <,invi’tei∫n>: lời mời

UNIT 12: MUSIC – Âm nhạc

classical <‘klæsikəl> music (n): nhạc cổ điểnfolk music (n): nhạc dân gianrock ‘n’ roll <‘roul>(n): nhạc rock và rollcountry <‘kʌntri> music (n): nhạc đồng quêserious (a) <‘siəriəs>: nghiêm túc, đứng đắn, bác bỏ họcbeat (n) : nhịp (âm nhạc)human (n) <‘hju:mən>: lòai ngườiemotion (n) : cảm xúcespecially (adv) : quan trọng làcommunicate (v) : giao tiếpexpress (v) : thể hiệnanger (n) <‘æηgə>: sự tức giậnintegral (a) <‘intigrəl>: gắn thêm liềnset the tone for (v): khiến cho không khí ( vui, buồn)joyfulness (n) <‘dʒɔifulnis>: sự vui nhộnatmosphere (n) <‘ætməsfiə>: thai không khífuneral (n) <‘fju:nərəl>: đám tangsolemn (a) <‘sɔləm>: trang nghiêmmournful (a) <‘mɔ:nful>: tang thươnglull (v) : ru ngủabove <ə’bʌv>: all (adv) trên hếtuplift (a)<‘ʌplift>: hưng phấn, bay bổngdelight (v) : làm cho thích thú, có tác dụng say mê a billion <‘biljən> -dollar industry <‘indəstri>: ngành công nghiệp tỉ đô ( đem đến lợi nhuận cao) fairy tale (n) <‘feəriteil> : chuyện cổ tíchcriticise (v) <‘kritisaiz>: chỉ tríchconvey (v) : truyền đạt, biểu lộ, thể hiện.serene (a) : thanh bình, tĩnh lặng.cheer (v): somebody up : làm ai cảm giác vui vẻall the time (adv): đông đảo lúchometown (n) <‘houmwəd>: quê quánbirthplace (n) <‘bə:θpleis>: chỗ sinhmusic composer (n): đơn vị sọan nhạc compose (v) : sọan nhạc, sáng tác nhạc sweet and gentle <‘dʒentl> (a): và lắng đọng và vơi dàngrousing (a) <‘rauziη>: hào hứng, sôi nổilyrical (a) <‘lirikəl>: trữ tìnhof all time (adv) của hồ hết thời đạiauthor (n) <‘ɔ:θə> tác giảnational anthem (n) <‘næ∫nəl, ‘ænθəm> quốc carural (a) <‘ruərəl> nông thôn, xóm quêexcept for (conj.) trừ, chỉ trừappropriate (a) <ə’proupriitli> thích hợp,thích đángtune (n) giai điệumixture (n) <‘mikst∫ə> sự pha trộn, sự hòa quyệnappreciate (v) <ə’pri:∫ieit> coi trọng, reviews cao

UNIT 13: FILMS và CINEMA – Phim với điện ảnh

action <‘æk∫n> film (n): phim hành độngcartoon (n) : phim hoạt hìnhdetective film (n): phim trinh thámhorror <‘hɔrə> film (n): phim ghê dòromantic film (n): phim lãng mạnscience fiction <‘saiəns’fik∫n> film (n): phim công nghệ viễn tưởng.silent <‘sailənt> film (n): phim câm.war film (n): phim chiến tranhvivid (a) <‘vivid>: sôi nổiterrifying <‘terifaing> / frightening (a): ghê sợviolent (a) <‘vaiələnt>: bạo lựcdisgusting (a) : xứng đáng khinh miệtmournful (a) <‘mɔ:nful>: tang thươngthriller (n) <‘θrilə>: phim giật gâncentury (n) <‘sent∫əri>: vậy kỉ (100 năm)sequence (n) <‘si:kwəns>: trình tự, chuỗistill picture (n): hình hình ảnh tĩnhmotion (n) <‘mou∫n>: sự chuyển độngmovement (n) <‘mu:vmənt>: sự chuyển độngdecade (n) <‘dekeid>: thập kỉ (10 năm)scene (n) : cảnhposition (n) : vị trícast (n) : đội hình diễn viêncharacter (n) <‘kæriktə>: nhân vậtpart (n) : vai diễn( vào phim)audience (n) <‘ɔ:djəns>: khán giảfilm marker (n) : nhà có tác dụng phimspread (v) : lan rộngmusical cinema (n) <‘mju:zikəl,’sinimə>: phim ca nhạcdiscover (v) : thăm khám phátragic <‘trædʒik> (a): bi thảmsink (v) : chìmluxury (n) <‘lʌk∫əri>: sự thanh lịch trọngliner (n)<‘lainə>: tàu lớnvoyage (n) <‘vɔiidʒ>: chuyến du ngoạn du định kỳ xa bên trên biểnbe based on : được dựa trêndisaster (n) : thảm họaoccur (v) <ə’kɜ:(r)>: xảy ra, xuất hiệngenerous (a) <‘dʒenərəs>: hào phóngadventurer (n) <əd’vent∫ərə> tín đồ thích linh cảm mạo hiểmbe on board (exp.) trên tàufall in love (with someone) : yêu aibe engaged (exp.) đang đính hôniceberg (n) <‘aisbə:g> tảng băngthe nội dung <‘kɔntent> of the film: nội dung thiết yếu của phim.the setting <‘setiη> of the film : bối cảnh phimdescription (n) sự mô tảrescue (v) <‘reskju:> cứu vãn nguy

UNIT 14. THE WORLD CUP – Cúp nỗ lực giới

champion (n) <‘t∫æmpjən>: nhà vô địchrunner-up (n) <,rʌnər’ʌp>: đội về nhìtournament (n) <‘tɔ:nəmənt>: vòng đấu, giải đấuconsider (v) : đánh giá, coi (là)popular (a) <‘pɔpjulə>: được ưa thíchsporting event (n) <‘spɔ:tiη,i’vent>: sự kiện thể thaopassionate (a) <‘pæ∫ənət>: say mêglobe (n) : toàn cầuattract (v) <ə’trækt>: thu hútbillion (n) <‘biljən>: 1 tỉviewer (n) <‘vju:ə>: người xemgoverning body toàn thân (n) <‘gʌvəniη,’bɔdi>: phòng ban quản líset (v) up : thành lậpworld championship (n): giải vô địch thế giới.take (v) part in: tham dựhost (n) : chủ nhàfinal (n) <‘fainl>: trận chung kết, vòng bình thường kếtwitness (v) <‘witnis>: chứng kiếncompete (v) : cạnh tranhelimination games: các trận đấu loạifinalist (n) <‘fainəlist>: đội vào vòng tầm thường kếtjointly (adv) <‘dʒɔintli>: phối hợp, liên kếttrophy (n) <‘troufi>: cúphonoured (a) <‘ɔnəd>: vinh dựtitle (n) <‘taitl>: danh hiệucompetition (n) <,kɔmpi’ti∫n>: cuộc cạnh tranh, thi đấua series <‘siəri:z> of : một loạtinvolve (v) : liên quanprize (n) : giảiprovide (v) : cung cấpfacility (n) : thiết bịFIFA : <‘fi:fə>: liên đoàn bóng đá quốc tếpenalty shoot-out (n) <‘penlti, ‘∫u:t’aut>: cú đá phạt đềndefeat (v) : đánh bạigoal –scorer (n) : cầu thủ ghi bànambassasdor (n) <æm’bæsədə>: đại sứpromote (v) : thúc đẩypeace (n) : hòa bìnhChampionship (n) <‘t∫æmpjən∫ip>: chức vô địchcommittee (n) : ủy banannounce (v) <ə’nauns>: thông báopostpone (v) : hoãn lạisevere (a) : khắc nghiệtcaptain (n) <‘kæptin>: đội trưởngCommunist <‘kɔmjunist> Youth Union : Đoàn tuổi teen cộng sảnfriendly match (n): trận đấu giao hữu

UNIT 15 trong giờ đồng hồ Anh lớp 10: CITIES – Các thành phố

1.The Empire <’empaiə> State Building : tòa nhà công sở New York.

2.The United Nations Headquarters <‘hed’kwɔ:təz>: trụ sở phối hợp quốc

3.Times Square <‘taimz,skweə> : trung tâm vui chơi quảng trường thời đại

4.Central Park: <‘sentrəl, pɑ:k>: khu vui chơi công viên trung tâm

5.well-known (a) <‘Wel ‘noun>: nổi tiếng

6.state (n) : bang

7.at the point : tại nơi, tại điểm

8.mingle <‘miηgl> (v) (with sth): hòa tan

9.harbour (n) <‘hɑ:bə>: cảng

10.metropolitan (a) <,metrə’pɔlitən>: trực thuộc về thủ đô, đô thị

11.region (n) <‘ri:dʒən>: khu vực vực

12.population (n) <,pɔpju’lei∫n>: dân số

13.found (v) : thành lập

14.take over (v) <‘teik’ouvə>: tiếp quản

15.finance (n) : tài chính

16.characterise (v) <‘kæriktəraiz>: nét quánh trưng

17.The Statue of liberty (n): tượng nữ thần tự do.

18.art gallery (n) <ɑ:t,’gæləri>: phong rao bán nghệ thuật

19.orginally (adv) <ə’ridʒnəli>: bắt đầu, ban đầu

20.communication (n) : tin tức liên lạc.

21.national holiday (n) <‘næ∫nəl,’hɔlədi>: ngày nghỉ lễ cả nước

22.transport (n) <‘trænspɔ:t> : giao thông

23.reserved (a) : dè dặt, bí mật đáo.

Xem thêm: Đỉnh Núi Everest Ở Đâu ? Hành Trình Chinh Phục Đỉnh Everest Từ Tây Tạng

24.A.D. ( anno domini) : sau công nguyên

25.B.C. ( before christ): trước công nguyên

26.be situated <‘sitjueitid> (a): nằm ở

27.be famous <‘feiməs> for (sth) (a): nổi tiếng bến do cái gì

28.historic (a) : định kỳ sử

29.cathedral (n) : thánh đường, nhà thờ lớn

30.House of Parliament (n): tòa nghị viện

31.ideal (a) : lí tưởng

32.get away <ə’wei> from (sth): tránh xa

UNIT 16 sau cùng trong tiếng Anh lớp 10: HISTORICAL PLACES – Địa danh lịch sử

historical (a) : có liên quan đến kế hoạch sửCo Loa Citadel <‘sitədl>: thành Cổ LoaHoa Lu capital <‘kæpitl>: cố kỉnh đô Hoa LưDen Hung Remains : khu di tích đền HùngSon La prision <‘prizəm> và museum : nhà từ với viện bảo tàng Sơn LaHue imperial city : khiếp thành HuếCu bỏ ra tunnels <‘tʌnlz>: địa đạo Củ Chidynasty (n) <‘dinəsti>: triều đạicultural (a) <‘kʌlt∫ərəl>: trực thuộc về văn hóarepresentative (n) : biểu tượngConfucian (n) : đạo nhobehaviour (n) : lối hành xửestablish (v) : thành lậpon the grounds of : trên khu vực đấteducate (v) <‘edju:keit>: giáo dục, đào tạomemorialize (v) : tôn vinh, tưởng nhớbrilliant (a) <‘briljənt>: lỗi lạcscholar (n) <‘skɔlə>: học giảachievement (n) <ə’t∫i:vmənt>: thành tíchroyal (a) <‘rɔiəl>: cung đình, hoàng giaengrave (v) : khắc, chạm trổstele (n) <‘sti:li>: bia đá ( số nhiều: stelae)giant (a) <‘dʒaiənt>: khổng lồ lớn, khổng lồtortoise (n) <‘tɔ:təs>: con rùa ( bên trên cạn)well-preserved (a) : được bảo tồn tốtarchitecture (n) <‘ɑ:kitekt∫ə>: loài kiến trúcbanyan <‘bæniən> tree (n): cây đafeudal (a) <‘fju:dl>: phong kiếnflourish (v) <‘flʌri∫>: hưng thịnh, cải tiến và phát triển mạnh mẽpride (n) : niềm từ hàotalented man <‘tæləntid,mæn>: nhân tàitrain (v) : tập luyệnHo bỏ ra Minh’s Mausoleum : lăng chủ tịch Hồ Chí Minhconstruction (n) : quy trình xây dựnglate president <‘prezidənt> (n): vị chủ tịch quá cốcottage (n) <‘kɔtidʒ>: nơi ở nhỏ, nhà tranhmaintenance (n) <‘meintinəns>: sự bảo dưỡng, tu sửaWorld Cultural Heritage <‘heritidʒ>: di sản văn hóa truyền thống thế giớicomprise (v) : bao gồmsection (n) <‘sek∫n>: khu vực, phầnthe Royal Citadel : Hoàng Thànhthe Imperial Enclosure : Nội Cátthe Forbidden Purple thành phố : Tử Cấm Thànhadmission fee (n): lệ phí tổn vào cổngThong Nhat Conference <‘kɔnfərəns> Hall : Hội trường thống nhấtReunification Hall : Dinh Thống NhấtIndependence Palace : Dinh Độc Lậpbombardment (n) : cuộc oanh tạc bằng bom, sự nổ bom

Bài viết này sẽ tổng hợp Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 một cách vừa đủ nhất. Chúc các bạn học giỏi tiếng Anh.