UP TO THEN LÀ THÌ GÌ

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

had+never+seen+Giải+thích+cho+mình+hiểu+tại+sao+câu+này+lại+dùng+QK+Hoàn+Thành+vậy+sao+không+dùng+HT+Hoàn+Thành">

Up lớn then I never ( see ) . . . . . . . . .. . . . Such a fat man.

Bạn đang xem: Up to then là thì gì

=>had never seen

Giải thích cho mình hiểu tại sao câu đó lại dùng QK dứt vậy sao không cần sử dụng HT trả Thành


*

Up lớn then I never ( see ) . . . . . . . . .. . . . Such a fat man.=>had never seenKey word: Up khổng lồ then: cho tới thời điểm đó (Tức hành vi này xảy ra trong vượt khứ)Up lớn now: tính đến giờ. Dùng HTHT=> Up lớn then sẽ dùng QKHT


*

Hoàn thành những câu sau bằng phương pháp chia động từ trong ngoặc solo ở thì lúc này hoàn thành.

She has never traveled (never/ travel) by plane before.

I _______________ (dream) of winning a medal for a long time.

She _______________ (not/ see) much of Vietnam, so she wants to see more this year.

_______________ you ever _______________ (be) to a desert? No, never.

Van _______________ (throw) a surprise các buổi party for her boyfriend.

Where _______________ Stephen _______________ (be) for the past 2 days?


*

Cho bản thân hỏi, chiếc câu bạn đã có kì nghỉ ngơi hè nà trong năm nay chưa mình phải dùng thì bây giờ đơn hay thì hiện tại hoàn thành

Hiện tại đơn: vị you have a holiday this year

Hiện tại hoàn thành: Have you had a holiday this year


Cho dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc để dứt các câu sau: (1 điểm)

29. ______ you ever (see) ______ a real robot at work ? – No, never.

30. We (plant) _________some young trees in our garden yesterday.

31. I (read) _________that novel three times.

32. John (stay) ____________ with us since last week. 


Ex1:Read these sentences and then write a new sentence with the same meaning.Use a superlative each time and begin each sentence as shown:

1.I've never heard such a funny story.That is the .............................heard

2.He's never made such a bad mistake.It's .............................

3.I haven't tasted such good coffee for a long time.That's...............................time

4.I've never slept in such an uncomfortable bed.This..................................

Xem thêm: Đang Ung Dung Trên Trời Đạp Mây Xanh Hôm Nay Xuống, Lời Bài Hát Rồi Tới Luôn

5.I've never had such a big meal.It's.....................................

6.I've never met such agenerous person as Ann.Ann is......................................

7.I've never had such a good friend as you.You.......................................

8.I haven't had to make such a difficult decision for years.This is................................years


Lớp 6 giờ anh rèn luyện tổng vừa lòng
2
0

BT1:Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi sử dụng từ gợi nhắc trong ngoặc:

1.She started khổng lồ live in Hanoi 2 year ago (for)

2.He began khổng lồ study English when he was young (since)

3.I have never eaten this kind of food before (This is)

4.I have never seen such a beautiful girl before


Lớp 6 giờ anh luyện tập tổng đúng theo
1
0

Viết lại câu sao để cho nghĩa câu không cụ đổi

1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

2. He began lớn studyEnglish when he was young. (since)

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

5. This is the best novel I have ever read. (before


Lớp 6 giờ anh luyện tập tổng hòa hợp
3
0

EX16. Chia động từ trong ngoặc về thì vượt khứ đơn hoặc hiện nay tại hoàn thành (thể xác định hoặc bao phủ định) làm sao để cho phù hợp.

2. I (use to/ live) ____________ with my grandmother until I (be) ____________ 18. Since then, I (meet) ____________ my grandmother again.

3. My mother (work) ____________ as a teacher in the local high school for trăng tròn years before her retirement.

4. The last time we (have) ____________ dinner together was 2 weeks ago.

5. My uncle (meet) ____________ his family since he (go) ____________ on a business trip last month.

6. Your friend Sarah (just/ phone) ____________ you. She (say) ____________ sorry because she (can/ come) ____________ lớn your party.

7. So far, I (already/ read) ____________ 11 different books. My most favourite book is “Paper towns” by John Green. I (finish) ____________ reading it last weekend.

Xem thêm: Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 15 : Đề 2, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 15: Đề 2

8. Last night I (feel) ____________ well, so my father (take) ____________ me to hospital. I (be) ____________ out of hospital yet.


Lớp 6 giờ anh rèn luyện tổng hòa hợp
1
0

giúp mình giải câu này nha

Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

in / is / my / very / to / It / live / neighbourhood. / convenient


Lớp 6 giờ anh luyện tập tổng thích hợp
3
1

I : dựa vào từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh

1:my son/never/dentist/so/histeeth/bad a

2:how/ milk / family / use / ? - usually


Lớp 6 giờ đồng hồ anh luyện tập tổng hòa hợp
3
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)